Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 5

1.1. Специфіка національного виховання молодших школярів 5

1.2. Шляхи і засоби національного виховання в початковій школі 10

1.3. Формування у молодших школярів ціннісного ставлення до рідного краю 16

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПОВАГИ ДО РІДНОЇ МОВИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 22

2.1. Методика використання національно-культурних традицій українського народу у вихованні молодших школярів 22

2.2. Мистецтво, як засіб формування у молодших школярів поваги до національної культури 26

2.3. Розробка уроку з українського читання спрямована на національне виховання 29

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

ВСТУП

Актуальність дослідження. Найважливішим завданням сучасної педагогіки є розвиток духовного потенціалу підростаючого покоління, формування його інтелектуальної, морально-естетичної культури через глибокий інтерес до великого минулого свого народу, до національної, вітчизняної та світової культур. У зв'язку з цим, національне виховання є однією з важливіших складових проблеми виховання особистості, в основу якого мають бути покладені принципи гуманізму, демократизму, єдності сім'ї і школи, наступності та спадкоємності поколінь. Серед основних завдань виховної діяльності сучасної школи, визначених Державною національною програмою «Освіта», зазначено формування національної свідомості, забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до культури та історії свого народу, прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій українців та представників інших національностей.

Національне виховання — це система поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, створена впродовж віків українським народом і покликана формувати світоглядні позиції та ціннісні орієнтири молоді.

Виховання дітей в народному середовищі — один з найважливіших предметів аналізу педагогічної науки. Матеріальна і духовна культура нації — це та сфера, яка безпосередньо пов'язана з вихованням дітей. Вона проявляється у колискових та ігрових піснях, іграшках, іграх, праці, традиційних сімейних святах і в багатьох інших елементах народного життя.

У національно-культурних традиціях вбачали загальнолюдські цінності, розглядаючи національні здобутки українського народу як складову золотого фонду вселюдської культури Б. Грінченко, М. Костомаров, П. Куліш, І.Нечуй-Левицький, І. Франко, Т. Шевченко та інші прогресивні представники українського народу. Г. Ващенко, О. Духнович, А. Макаренко, В. Сухомлинський, К. Ушинський підкреслювали, що педагогічний вплив національно-культурних традицій на формування особистості дитини неперевершений. На сучасному етапі розвитку педагогічної науки окремі аспекти виховання учнів загальноосвітніх шкіл на національних культурних традиціях українського народу розглядались у дослідженнях А. Бойко, Р. Дзвінки, О. Дубасенюк, П. Ігнатенко, В. Кузя, Ю. Руденко, М. Стельмаховича, В. Струманського, В. Попружного, Г. Шевченко.

Об’єкт дослідження – учні початкових класів.

Предмет дослідження - засоби формування у молодших школярів поваги до рідної мови та національної культури.

Мета курсової роботи - обґрунтувати особливості національного виховання молодших школярів, зокрема формування поваги до рідної мови та національної культури.

Виходячи з мети, завданням роботи є:

розкрити специфіку національного виховання молодших школярів;

визначити шляхи та засоби національного виховання в початковій школі;

дослідити особливості формування у молодших школярів ціннісного ставлення до рідного краю;

розробити методику формування у молодших школярів поваги до рідної мови та національної культури.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз наукової літератури; вивчення передового педагогічного досвіду; теоретичний аналіз, синтез, індукція, порівняння, узагальнення, систематизація, моделювання та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Формування у молодших школярів поваги до рідної мови та національної культури

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.