Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 45

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 5

1.1. Сутність, принципи, завдання та типи проблемного навчання 5

1.2. Активізація музичного мислення учнів за допомогою проблемного навчання 9

1.3. Проблемно-евристичні педагогічні технології на уроці музичного мистецтва 15

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ НА УРОКАХ МУЗИКИ В ЗНЗ 21

2.1. Проблемно-пошукові ситуації на уроках музики, як метод залучення особистості школяра в розумовий процес 21

2.2. Методика проведення проблемно-ігрових вправ на уроках музики 26

2.3. Особливості застосування інтерактивних методів та технологій на уроці музичного мистецтва 33

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

ДОДАТКИ 43

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасна освіта ставить перед собою завдання виховання всебічно розвиненої, творчої особистості, здатної до саморозвитку та самореалізації свого потенціалу, яка відрізняється мобільністю, динамізмом і конструктивністю. Це означає зміну способів, засобів і методів навчання.

У зв'язку з цим основним напрямком педагогічної діяльності вважаємо розвиток творчих здібностей, які реалізуються через розумову діяльність за допомогою використання проблемного навчання, а починати розвиток цих здібностей необхідно з самого раннього віку.

Актуальність дослідження обумовлена тим, що без використання технологій проблемного навчання не можуть бути глибоко осмислені питання модернізації освіти. На сьогоднішній день дана проблема досить докладно розглядається в психолого-педагогічній та методичній літературі, але в практиці школи, зокрема на уроках музики, належної уваги вона не отримала і вимагає подальшого вивчення, наукового обґрунтування, розробки фундаментальної методичної бази.

Суть проблемного навчання полягає в тому, що в процесі навчання викладач ставить перед учнями проблемні завдання, вирішуючи які учні здобувають нові знання. Психологічна наука приходить до висновку, що не потрібно усувати всіх труднощів зі шляху учня. Лише в ході їх подолання він зможе сформувати свої розумові здібності.

Проблемне навчання - не абсолютно нове явище в педагогіці. У минулому з ним пов'язані відомі імена: Сократ, Руссо, Дистерверг, Дьюї, Ушинський. В даний час багатьма питаннями проблемного навчання займаються М.І.Махмудов, Т.В.Кудрявцев, Г.К.Селевко.

У процесі роботи над даною темою вивчалися праці вітчизняних і зарубіжних педагогів і психологів: С.Л.Рубинштейна, Т.В.Кудрявцева, И.Я.Лернер, М.І.Махмутова, Ю.Б. Алієва, Д.Б.Кабалевского та ін.

Об’єкт дослідження – проблемний метод навчання учнів на уроках музики.

Предмет дослідження – методи застосування проблемних ситуацій на уроках музичного мистецтва у ЗНЗ.

Мета курсової роботи – розкрити роль проблемних ситуацій в музичному розвитку учнів, а також розглянути основні засоби активізації музичного мислення учнів на уроках музичного мистецтва.

Згідно з метою дослідження було визначено такі завдання:

вивчити теоретичні основи проблемного навчання;

розглянути роль проблемного методу навчання в музичному розвитку учнів;

визначити особливості використання проблемно-пошукових ситуацій на уроках музики, як методу залучення особистості школяра в розумовий процес;

обґрунтувати методику використання проблемних ситуацій в ігровій формі на уроках музики.

Методи дослідження. Для розв’язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація, спостереження, бесіда.

Структура дослідження. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Закрити

Проблемна ситуація на уроці музичного мистецтва в ЗНЗ

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.