Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 42

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЯВІВ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 7

1.1. Психолого-педагогічні дослідження формування образного мовлення дітей старшого дошкільного віку 7

1.2. Аналіз чинних програм з означеної теми 13

1.3. Проблема образного мовлення старших дошкільників на сучасному етапі 19

РОЗДІЛ ІІ. ФОМУВАННЯ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В СУЧАСНИХ ДНЗ УКРАЇНИ 22

2.1. Стан досліджуваної проблеми в практиці сучасних ДНЗ 22

2.2. Організація навчально-виховного процесу у старшій дошкільній групі 32

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

ВСТУП

Актуальність проблеми проявів образного мовлення дітей старшого дошкільного віку, як одного із головних завдань дошкільної лінгводидактики, зумовлюється необхідністю реалізації пріоритетних напрямків Національної доктрини освіти України у ХХІ столітті та законів України "Про мови", "Про освіту", "Про дошкільну освіту" й ускладненням змісту дошкільної й початкової освіти. Ця проблема загострюється в умовах переходу від впровадження до широкого функціонування української мови, що орієнтує не лише на засвоєння нормативного, а й культурного її рівня.

Базовий компонент дошкільної освіти визначає кінцевою метою мовленнєвого розвитку випускника дошкільного закладу сформованість у нього комунікативної компетенції. Саме тому вчені приділяють значну увагу розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Своєчасний і якісний розвиток образного мовлення дітей старшого дошкільного віку - важлива умова повноцінного мовленнєвого розвитку випускника дошкільного навчального закладу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема проявів образного мовлення дітей не є новою, і вже досліджувалася лінгводидактами в аспектах: формування мовленнєвих умінь, зокрема: лексичних (О. Ількова, Н. Горбунова, С. Макаренко, К.Патріна, Б. Пашаєва, Ю. Руденко, Ф. Сохін, Є. Струніна), граматичних (А. Богуш, О. Гвоздєв, К. Крутій, Н. Лопатинська, Н. Маковецька, Г. Ніколайчук, Д. Ніколенко), фонематичних (О. Аматьєва, О. Жильцова, Н. Гауга, Г. Ляміна, О. Трифонова), діамонологічних (А. Богуш, Н. Гавриш, В. Гєрбова, О. Жарінова, А. Зрожевська, Л. Калмикова, Є. Короткова, Н. Кузіна, С. Ласунова, О. Ушакова, Н. Харченко); і в аспекті формування елементарних уявлень про мову й мовні явища (Г. Бєлякова, О. Нєгнєвицька, Ф. Сохін, Т. Ушакова).

На думку Л. Калмикової, усне мовлення дитини старшого дошкільного віку відбувається у трьох основних різновидах: по-перше, у формі вигуку, що не є справжнім мовленням, а тільки засобом передачі будь-якої експресії - повідомлення про дію та стан (чи процес) за допомогою кодів мови; вони є афективними мовленнєвими реакціями, що виникають мимовільно, - як відповідь на несподіване, дивовижне (чи цікаве) явище; по-друге, як діалогічне мовлення, яке здійснюється або як відповідь на запитання, або як розмова; по-третє, у формі монологічного мовлення, що реалізується в різних функціонально-смислових структурах: розповіді (для передачі часової послідовності дій) або опису (для характеристики людей, явищ, станів, дій, що існують одночасно) - відображення темпоральних зв'язків, а також міркування (для вираження каузальних відношень) - відображення причинно-наслідкових зв'язків.

Дослідники відмічають, що з п'яти років дитина починає інтенсивно оволодівати монологічним мовленням, чому сприяють набуті на попередніх етапах фонетичні та граматичні уміння. Старший дошкільник охоче ділиться з іншими своїми почуттями, думками, коментує власні дії, фіксує знання про себе й довкілля. Усне мовлення дітей старшого дошкільного віку звернене до реального співрозмовника, реакція якого дозволяє дитині-мовцю коригувати свою інформацію по ходу повідомлення - опускати вже відоме; доповнювати, розгортати невідоме (чи недостатньо зрозуміле). Ці особливості пов'язані з інтелектуальним розвитком дитини, в якої до старшого дошкільного віку поступово зникає потреба в опорі на об'єктивні відношення, що безпосередньо сприймалися нею.

Словник дітей старшого дошкільного віку також істотно збагачується передусім за рахунок засвоєння різноманітних семантичних відтінків значення слів. Дошкільники рівномірно використовують у мовленні всі частини мови, складні слова, слова з абстрактним значенням, доречно застосовують прислів'я, приказки, образні вирази, фразеологізми.

У цілому ж у старшому дошкільному віці яскраво виражається процес диференціації та інтеграції мовлення у системі пізнавальних функцій. Мовлення стає окремим і регулювальним інтелектуальним процесом, свідченням чого є формування самооцінної мовної діяльності, прямо не пов'язаної з практичними діями. Дитина цього віку включається у бесіду на позаситуативні теми (наприклад, широкого пізнавального змісту; щодо моральних якостей, оцінки вчинків героїв казок чи оповідань), самостійно складає оповідання, казки, віршики. Такий рівень мовлення вимагає спеціальної роботи дорослого з розвитку зв'язного мовлення.

Мета дослідження: збагатити і уточнити теоретичні знання з питання особливостей проявів образного мовлення дітей старшого дошкільного віку.

Завдання дослідження:

1.Вивчення та аналіз науково-методичної літератури з проблеми дослідження.

2. Проаналізувати основні погляди вчених на проблему проявів образного мовлення дітей старшого дошкільного віку.

4. Визначити раціональні методи та прийоми для розвитку проявів образного мовлення дітей старшого дошкільного віку.

Об'єкт дослідження – образне висловлювання у дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження – особливості проявів образного мовлення дітей старшого дошкільного віку.

Методологічною основою дослідження є: філософські, психологічні та соціально-педагогічні ідеї й концепції, що розкривають діалектичний зв’язок явищ об’єктивної та суб’єктивної дійсності; принцип вивчення їх у розвитку та перспективі на основі загального, особливого, індивідуального; засади детермінації становлення, розвитку і функціонування особистості.

Методи дослідження: загальнонаукові: аналіз, співставлення порівняння, узагальнення, систематизація (філософської, психолого-педагогічної літератури з проблем дослідження закладів додаткової освіти);

Емпіричні: спостереження, бесіди, опитування, тестування, метод математичної статистики (для опрацювання експериментальних даних і встановлення кількісних залежностей між досліджуваними явищами).

Практичне значення результатів дослідження полягає у можливості їх впровадження в роботу вихователя у закладах дошкільної освіти, а також матеріали наукової роботи можуть бути корисними студентам педагогічних факультетів, учням старших класів загальноосвітніх шкіл.

Закрити

Особливості проявів образного мовлення дітей старшого дошкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.