Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 59

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ I. Самостійність учнів у навчанні – важлива передумова повноцінного оволодіння знаннями, уміннями й навичками з літератури 8

1.1. Підходи до розуміння сутності самостійної роботи як виду навчальної діяльності школяра у вітчизняній педагогіці 8

1.2. Самостійна навчальна діяльність як особливий метод навчання 10

РОЗДІЛ II. Дидактичні умови формування у школярів досвіду пошукової діяльності 16

РОЗДІЛ ІІI. Форми самоконтролю та їх класифікація видів 21

3.1.Форми організації навчальної діяльності на самопідготовці та їх класифікація 21

3.2. Самопідготовка в нетрадиційних формах 28

РОЗДІЛ IV. Зміст самопідготовки з української літератури. Роль самостійної роботи на заняттях із самопідготовки у виробленні навичок самоосвіти і самовиховання школярів 35

РОЗДІЛ V. Методика використання ІКТ в організації самостійної роботи з літератури 46

ВИСНОВКИ 50

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 53

ДОДАТКИ

Вступ

Aктуальність теми полягає в тому що самостійна робота – є важливою складовою частиною і основою підготовки учня, оскільки мета самонавчання опанувати засвоєння навчальної дії з наступним її опрацюванням на уроках літератури. Реалізація такої мети на практиці сприяє розв’язанню завдань інтеграції – повному злиттю навчання і виховання, здійсненню принципу розвиваючого навчання, формуванню особистості учня.

Самостійна робота дає можливість вчителю розширити і поглибити знання учнів з літератури, а учневі допомагає розкрити свій творчий потенціал, проявити свої таланти та здібності, а також навчитися приймати самостійні рішення у процесі навчання знаходити рішення для виходу із нестандартної ситуації.

Потенцiйнi можливостi людини можуть в повнiй мiрi проявитися i реалiзуватися лише при рацiональнiй самоорганiзацii навчальної дiяльностi. При цьому потрiбно мати на увазi, що здатнiсть до самостiйної дiяльностi має безпосереднього звязку з рiвнем розвитку окремих пiзнавальних процесiв чи мотивацiйних потреб i не може бути пояснена ними.

Самостійна робота представляє собою наслідок правильно організованої навчальної діяльності на уроці, яка мотивує самостійне розширення та продовження у вільний час. Тут вчитель повинен чітко усвідомлювати, що він надає учню чітку схему, план дій, спрямовує його, і від цього залежить процес набуття учнем знань. Самостійна робота сприяє:

поглибленню і розширенню знань;

формування інтересу до пізнавальної діяльності;

оволодінню прийомами процесу пізнання;

розвитку пізнавальних здібностей.

Для розуміння співвідношення між самостійною, індивідуальною роботою та самоосвітою учнів необхідно враховувати основні підходи до визначення цих понять у педагогічній науці. Самостійну роботу характеризують як форму організації навчальної роботи; вид навчання; метод навчання (Ю. Бабанський). Результати аналізу психолого-педагогічної літератури свідчать про невпорядкованість, розбіжності та багатогранність підходів до визначення сутності й структури самостійної пізнавальної діяльності. Незважаючи на відмінності в деяких аспектах, вони мають спільну ознаку: тлумачать самостійну роботу як специфічний вид діяльності студентів або засіб досягнення навчальних цілей.

Перш за все самопідготовка повинна розглядатися як специфічна форма діяльності того, хто навчається, яка характеризується певними особливостями. Вона по суті – це форма його самоосвіти, пов’язана з навчальної діяльність в класі.

Проблема мотивації учнів сьогодні є ледь не головною в організації навчального процесу. Багато речей, які відволікають учня від отримання знань і вони здаються йому набагато цікавішим ніж навчання. Говорячи про самостійну роботу, то мотивація – основний ресурс її виконання, а сьогодні, коли система навчання начебто і змінюється, але все ж таки основні її принципи, та підхід вчителів залишаються застарілими і незмінними в умовах абсолютно зміненого суспільства, коли вимоги, цілі та інтереси молоді зовсім інші, то проблема мотивації учнів загострюється. Навчання здається їм сірим та нецікавим, а у разі самостійної роботи так не повинно бути, адже така форма навчання – це простір для прояву себе як особистості, можливість розкритися і виявити свої схильності, зрозуміти, що вдається робити найкраще.

Навчання на уроках української літератури повинно давати змогу розширювати потенціал учнів, а виявляється, що насправді завдання сірі та одноманітні, і не розвивають та зацікавлюють, а навпаки відвертають бажання вивчати твори, поповнювати свій словниковий запас знань, а це є основою основ.

Ставлення учня до вивчення літератури залежить від того, чи бачить він у ній життєвий смисл, чи співзвучний образ літературного героя його духовному «я», наскільки вчителеві вдалося його особисто зацікавити, актуалізувати потребу поспілкуватися з мистецтвом, увійти у неповторний світ митця; чи зможе учень реалізувати себе як мисляча, здатна самостійно діяти особистість.

Демократизація педагогічного процесу, вільний вибір форм і методів проведення уроків, відмова від авторитарних методів, інтенсифікація навчання, безперервний пошук і застосування нового, ефективного, гуманізація освіти – все це разом зумовлює мету педагогічної діяльності вчителів-літераторів, яка зорієнтована на те, що у сучасному надзвичайно динамічному й складному світі для діяльності людини важлива не стільки сума знань, скільки вміння самому здобувати знання і ефективно користуватися ними. Уроки самопідготовки вчитель намагаються будувати так, щоб вони були звернені до душі учня, його почуттів, переживань, щоб на уроках літератури панували відповідна естетична атмосфера, щирість, самостійність учнівських пошуків, колективних переживань, радість відкриття істини.

На уроках української літератури вчитель не може дати повний обсяг матеріалу, тому виконання самостійної роботи учнями є необхідною умовою для повноцінного засвоєння навчального матеріалу. А для покращення виконання потрібно дослідити як правильно організувати самостійну роботу, в яких формах, скільки виділити часу, і що зможе допомогти для якіснішого засвоєння знань. Зміни форм самопідготовки дозволяють розрядити щоденну одноманітну роботу і тому вона більше зацікавлюють школярів до навчання, а крім цього ще й краще запам’ятовується матеріал.

Пильна увага до проблеми активності і пізнавальної самостійності школярів у процесі навчання, інтересу до знань характерна для сучасного періоду розвитку школи.

Розвивальні функції самостійної роботи під час ознайомлення з новим матеріалом виявляються в тому, що вона передбачає самоорганізацію і виконання учнями у взаємозв’язку багатьох навчальних дій, які спрямовані на один результат.

Украй важливо привчити школярів виконувати домашнє завдання самостійно. Якщо учневі важко впоратися з ним самому, старші можуть допомогти йому тільки навідними запитаннями, нагадуваннями про подібну ситуацію в попередніх завданнях та ін. Обов’язок учителів і батьків - створити дитині належні умови (вона повинна мати вдома своє робоче місце, необхідні посібники) і привчити її виконувати завдання в день його отримання, напередодні термінів виконання, під час самостійної роботи дотримуватися певних педагогічних вимог. Обов’язкове для всіх і щоденне виконання домашніх завдань виробляє звичку до систематичної самостійної навчальної праці, формує раціональні прийоми самостійної роботи.

Для успішної самостійної роботи вдома учень повинен бути уважним і спостережливим, вміти запам'ятовувати, виконувати мислительні операції, цінувати й розподіляти час, фіксувати прочитане, побачене, почуте (тези, конспект, реферат, анотація, рецензія та ін.).

Останнім часом спостерігається тенденція до збільшення годин та об’єму завдань, які відводяться на самостійну роботу учнів, а тому питання мотивації та заохочення учнів до автономного навчання є дуже актуальним.

Мета дослідження– розглянути зміст і форми самопідготовки із української літератури, а також проаналізувати її вплив на формування вмінь та навичок навчальної діяльності учнів.

Згідно з метою наукового дослідження визначено такі завдання:

З’ясувати поняття самостійна робота, і яке її місце у процесі набуття знань учням.

Охарактеризувати форми самопідготовки.

З’ясувати роль самостійної роботи на заняттях із самопідготовки у виробленні навичок самоосвіти і самовиховання школярів.

Визначити методику використання ІКТ в організації самостійної роботи з літератури.

Об’єкт дослідження - самостійна робота школярів із української літератури.

Предмет дослідження - роль самостійної роботи на заняттях самопідготовки.

Структура роботи: зумовлена завданнями і поставленою метою дослідження, складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

Закрити

Зміст і форми самостійної роботи школярів із української літератури

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.