Використання проблемних методів на уроках рідної мови при вивченні частин мови у початкових класах

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 49

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 6

1.1. Проблемний підхід у навчанні в науковій теорії та шкільній практиці 6

1.2 Основні функції і особливості проблемного навчання 8

1.3. Використання проблемного підходу на уроках рідної мови 12

Висновки до першого розділу 17

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНОГО МЕТОДУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЧАСТИН МОВИ 18

2.1. Методика ознайомлення учнів початкових класів з частинами мови 18

2.2. Елементи проблемного навчання при вивченні частин мови 26

2.3. Організація, проведення та результати експериментального дослідження 36

Висновки до другого розділу 46

ВИСНОВКИ 47

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 49

ВСТУП

Актуальність дослідження. Оволодіння мовою як засобом спілкування, пізнання і впливу – необхідна складова становлення і розвитку духовно багатої, соціально активної особистості, здатної плідно і творчо працювати в різноманітних галузях суспільної діяльності. Саме тому на сучасному етапі розвитку загальноосвітньої школи одним із пріоритетних напрямів реформування змісту мовної освіти є посилення практичної спрямованості навчання мови і творчого розвитку дитини, забезпечення комунікативної компетентності учнів, що відображено в низці нормативних документів – концепціях, Державних стандартах, навчальних програмах.

У Державному стандарті початкової загальної освіти (від 21 лютого 2018) підкреслюється, що основна мета вивчення української мови в початковій школі полягає не лише в опануванні грамоти, засвоєнні доступного кола знань з мови, а й у вільному володінні державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любові до читання, відчутті краси слова, усвідомленні ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовності вживати українську мову в різних життєвих ситуаціях.

Школярів слід привчати до застосування своїх знань і умінь, готуючи їх до творчої діяльності в майбутньому. Навчальна діяльність повинна носити, наскільки це можливо, творчий характер. Цьому відповідає проблемне навчання. Проблемні ситуації відображають наявність тих чи інших протиріч об’єктивної реальності, що виявляються, зокрема, у наукових та навчальних процесах.

Принцип проблемності відображається в логіці побудови навчального процесу, у змісті досліджуваного матеріалу, в методах організації навчально-пізнавальної діяльності учнів і керування нею; в структурі уроку і формах контролю вчителя за процесом і результатом діяльності учнів. Якщо вчитель добре засвоїть зміст і сутність теорії організації процесу проблемного навчання, оволодіє формами, методами і технічними засобами навчання і буде систематично творчо застосовувати засвоєне на практиці, то успіх прийде сам. Хороша дидактична підготовка вчителя сьогодні особливо важлива, бо без знань загальної теорії не можна творити, а сам процес викладання - це мистецтво захопити дітей своїм предметом, здивувати красою думки, знання, спонукати до самостійних розумовим дій.

Актуальність теми полягає у висвітленні питання щодо використання проблемних методів на уроках української мови у початкових класах, та зокрема при вивченні частин мови.

Проблемна активність учня, зокрема, учня початкових класів - це одна із центральних проблем педагогіки. Вона була стержнем багатьох педагогічних теорій минулого (Я. А. Коменського, Й. Г. Песталоцці, Ф. Дістерверга, К.Д.Ушинського). Серед сучасників питанням проблемного методу навчання на уроках української мови займались такі педагоги як Л. Варзацька, М. Вашуленко, Л. Величко, А. Каніщенко, С. Дорошенко, М. Плющ, Н. Грипас, О. Савченко та ін.

Об’єкт дослідження - процес використання проблемних ситуацій на уроках української мови.

Предмет дослідження – методи та прийоми використання проблемних ситуацій при вивченні частин мови.

Мета курсової роботи – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити методику використання проблемних ситуацій на уроках рідної мови при вивченні частин мови у початкових класах.

Виходячи з мети, завданнями курсової роботи є:

вивчити та проаналізувати науково-методичну та психолого-педагогічну літературу з теми дослідження;

визначити сутність, основні функції та особливості проблемного навчання;

описати особливості використання проблемного підходу на уроках рідної мови;

дослідити методику використання проблемного методу в процесі вивчення частин мови;

експериментально перевірити ефективність методики використання проблемних методів навчання при вивченні частин мови на уроках рідної мови у початкових класах та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження: для виконання окреслених завдань, досягнення мети дослідження використано загальнонаукові методи теоретичного рівня: вивчення й аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури з проблеми дослідження; узагальнення науково-теоретичних і дослідних даних; узагальнення передового досвіду; методи емпіричного дослідження: спостереження за навчально-виховним процесом, педагогічний експеримент, який охоплював констатувальний, формувальний та контрольний етапи, з метою перевірки ефективності запропонованої методики навчання; методи статистичної обробки отриманих даних.

Теоретичне значення дослідження полягає у виявленні психолого-педагогічних та методичних умов реалізації методики використання проблемних методів при вивченні частин мови на уроках рідної мови у початкових класах; у впливі цього процесу на учнів: їх мовленнєвий розвиток, активізацію пошукової та пізнавальної діяльності школярів, тощо.

Практичне значення дослідження полягає в розробленні та впровадженні в навчальний процес методики використання проблемних методів на уроках рідної мови при вивченні частин мови у початкових класах. Одержані результати можуть бути використані в практиці викладання мови в школі, при створенні нових навчально-методичних комплексів з рідної мови для початкових класів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Використання проблемних методів на уроках рідної мови при вивченні частин мови у початкових класах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.