Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 47

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 3

Розділ I. Суть і особливості проблемного навчання 7

I.1 Місце проблемного навчання в педагогічних концепціях 7

I.2 Концептуальні основи проблемного навчання 11

I.3 Функції проблемного навчання 15

Розділ II. Методика організації проблемного навчання 22

II.1 Методи проблемного навчання 22

II.2 Проблемні ситуації: поняття і типи, способи і правила створення 26

II.3 Етапи проблемного навчання 30

II.4 Роль педагога в проблемному навчанні 34

Висновок 40

Список використаної літератури 47

Вступ

Сучасна педагогіка як наука знаходиться в процесі постійного розвитку: у міру зміни ролі людини в культурі, економіці і всіх сферах суспільних відносин, змінюються і цілі, які ставить перед собою освіта, удосконалюються педагогічні методи, з'являються нові ідеї, пожвавлюються старі, такі, що стали раптом актуальними. Разом з тим, фактична система освіти володіє достатньою інертністю до нововведень, що, з одного боку, є певним стримуючим чинником для розвитку теорії педагогіки, а, з іншого боку, має і позитивний ефект, оскільки така інертність носить і системо-зберігаючий характер. У сучасній Росії в умовах відносної лібералізації системи освіти дістали можливість свого розвитку і втілення на практиці різні педагогічні технології, концепції і методи навчання. Частина з них прийшла із західної системи освіти (нейролінгвістичне програмування, гештальт-технології і ін.), частина - відповідає порівняно старим російським ідеям в області освіти (наприклад, основи концепції вільного виховання були закладені Л.Н. Толстим, а педагогіки співпраці - ще К.Д. Ушинським) або порівняно новим концепціям, розробленим або допрацьованим радянськими і сучасними російськими ученими (концепція розвиваючого навчання Д.Б. Ельконіна і В.В. Давидова, гуманно-особова технологія Ш.А. Амонашвілі, що збагачує модель навчання Е.Г. Гельфмана і М.А. Холодної, технологія укрупнення дидактичних одиниць П.М. Ерднієва і Б.П. Ерднієва і багато ін.). З'явилися можливості для реалізації на практиці і проблемного навчання.

Концепція проблемного навчання, найбільш масштабна розробка якої почалася в наший країні в 70-і роки 20-го століття, має досить стародавню і багату історію. Так, не стільки передвісником ([4]), скільки, на погляд автора, повноправним представником проблемного навчання можна назвати ще Сократа (469 - 399 до Р. Х), що широко застосовував евристичний метод навчання у вигляді бесід, названий їм маєвтікою. Платон (427 - 347 до Р. Х) і в педагогічній діяльності, і в наукових працях використовував метод діалогу, навчання і радість пізнання, на його думку, повинні бути нероздільними; навіть поняття "школа" в перекладі з латинського означає "дозвілля".

Згодом в результаті церковної ідеологізації всього суспільного пристрою педагогіка переживала занепад. Але вже в працях учених, письменників і філософів епохи Відродження можна знайти окремі аспекти проблемного навчання. Так, французький філософ М. Монтень (1533-1592) указував на необхідність введення гуманістичних методів, принцип "м'якої руки" в систему освіти, вважав, що навчання повинне стати радісним, добровільним, свідомим процесом. Як найважливіші і несправедливо забуті цілі освіти Монтень виділяв розвиток творчого підходу, розумових здібностей і навиків самостійного мислення учнів. У рік його смерті народився видатний чеський філософ і педагог-гуманіст Ян Коменський (1592-1670). Я. Коменський багато що зробив для сучасної теорії і практики освіти і ще в початку 17 століть висловив деякі ідеї, які лише опісля декілька сотень років стали загальновизнаними в практичній педагогіці. Для активізації учбового процесу Я. Коменський проповідував використання учбових ігор, що по своїх цілях досить близько до проблемного навчання.

З педагогів 18 століть варто виділити, в першу чергу, Ж.Ж. Руссо (1712-1778), який писав про учнів так: "хай він досягає знання не через вас, а через самого себе, хай він не заучує науку, а осягає її сам" (цит. по [13]). Цей французький мислитель по праву вважається одним з видних педагогів-гуманістів свого часу: він затверджував про самодостатність дітей, заявляв про необхідність самостійності і активності учнів в процесі навчання, як основна мета освіти виділяв розвиток учнів.

В кінці 18-го - початку 19-го ст. працював швейцарський педагог И.Г. Песталоцці (1746-1827), який ввів концепцію елементарного (або поелементної освіти); основними його принципами були діяльністний підхід до процесу навчання і активна самостійна робота учнів на противагу катехізисному (догматичному) навчанню. Російський педагог К.Д. Ушинський назвав великим відкриттям його ідею розвиваючого навчання. Сам К.Д. Ушинський (1824-1870) вніс помітний внесок не тільки до російської, але і, частково, в світову педагогіку. Його освітня концепція вже багато в чому близька основам проблемного навчання. Так, одній з основних цілей освіти він рахував розвиток активної і творчої особи учня. В процесі навчання К.Д. Ушинський вважав важливим створити атмосферу товариства, співпраці учня і педагога, визнавав найбільш ефективним саме маєвтичний метод Сократа. К.Д. Ушинський також вважав, що завдання освіти не зводиться до передачі що вчиться знань, умінь і навиків: на його думку, в процесі навчання "слід передати учневі не тільки ті або інші пізнання, але і розвинути в нім бажання і здатність самостійно, без вчителя, набувати нових пізнань" (цит. по [13]).

Розробку концепції І.Г. Песталоцці продовжив німецький педагог А. Дистерверг (1790-1866), сформулювавши 33 закони і правила розвиваючого навчання. Основними принципами ефективного навчання він вважав, зокрема, зацікавленість, самодіяльність і активність учнів, що також передбачається в проблемному навчанні. Саме А. Дистервергу належить афоризм, який можна також назвати передумовою всього проблемного навчання: "Поганий вчитель підносить істину, хороший - учить її знаходити" (цит. по [12]).

У 20-м столітті розвиток концепції проблемного навчання зв'язаний, в першу чергу, з американським психологом і педагогом Дж. Дьюї (1859-1952). Його педагогічна теорія отримала назву інструментальної педагогіки або "навчання шляхом роботи" і полягала в тому, що дитина повинна отримувати досвід і знання в процесі самостійного дослідження, виготовлення різних макетів і схем, провадження дослідів, знаходження відповідей на спірні питання і так далі. Дьюї вважав, що для повноцінного інтелектуального розвитку і освіти цілком достатньо початкової пізнавальної активності і допитливість дитини (виходячи з того, що її було досить людству), тому в процесі навчання педагог повинен допомагати дитині в пізнанні тільки того, про що вимагає сама дитина. Унаслідок такого радикалізму теорія Дьюї не прижилася надовго навіть в самій американській педагогіці. Проте багато інших, більш зважені, його ідеї визнаються справедливими і актуальними і до цих пір. Так, Дж. Дьюї декларував важливість застосування в педагогічному процесі ігрових і проблемних методів, розробив принципи і методику формування критичного мислення, сприяючого активному і свідомому засвоєнню учбового матеріалу, а також розробив основні правила нового специфічного методу навчання, названого дослідженням, в якому навчання відтворює хід реальних подій, що мали місце в науці і техніці.

У наший країні дослідження в області проблемного навчання повною мірою почалися в 60-х роках 20-го століття як альтернатива масовому нормативному навчанню, що пояснюється певним ослабленням ідеологічного тиску в той період. Концепція проблемного навчання, як і що розвиває, спочатку ґрунтувалася на тенденції посилення ролі учня в освіті, розумінні необхідності особового розвитку учнів. Розробкою тих або інших аспектів проблемного навчання і проблемного навчання як концепції в цілому займалися з того часу і займаються сьогодні багато учених і практики: М.Н. Скаткін, И.Я. Лернер, В. Оконь, Н.А. Менчинська, М.А. Данилов, Ю.К. Бабанський, М.І. Махмутов, А.М. Матюшкин, А.В. Хуторський і багато ін.

У даній роботі розглядаються особливості концепції проблемного навчання, його суть, основні методи і функції, методика організації проблемного навчання і вимоги, які до неї пред'являє сучасна теорія педагогіки, з тим, щоб визначити, яку роль можуть і повинні грати проблемні методи навчання в сучасній системі освіти.

Закрити

Проблемні методи навчання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.