Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 32

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст  

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ І ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА.. 5

1.1 Виховання мистецькими засобами. 5

1.2 Вплив засобів мистецтва на формування і розвиток особистості 9

РОЗДІЛ 2. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ МИСТЕЦЬКИМИ ЗАСОБАМИ, РОЗВИТОК ТА ФОРМУВАННЯ НИМИ ОСОБИСТОСТІ 14

2.1 Методика технології виховання мистецькими засобами. 14

2.2 Педагогічні умови організації мистецьких занять, як засобу формування особистості 18

ВИСНОВКИ.. 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 32 

ВСТУП

Актуальність теми. Проблема реалізації виховного, розвивального впливу мистецтва на становлення особистості є однією з фундаментальних в теорії і практиці педагогіки. Формування духовного світу людини, закономірності гармонізації її життя, забезпечення природного входження до соціального середо вища складають нині особливо важливий предмет наукових пошуків.

Аналіз наукового доробку (К. Абульханова-Славська, І. Бех, В. Роменець та ін.) дає підстави для окреслення таких позицій, як визнання особистос­ті суб'єктом діяльності, підкреслення ролі само­розвитку в становленні особистості, активізаціяіндивідуально-стильового способу її життєдіяль­ності. Сучасними вченими (І. Зязюн, О. Семашко та ін.) також плідно досліджуються проблеми виз­начення сутності мистецтва як форми відтворення дійсності, духовного світу людини та її самовира­ження; виявлення жанрових різновидів функціону­вання мистецтва в суспільстві; з'ясування ставлення різних прошарків населення, різних його вікових груп до мистецтва. Культурологічні засади роз­витку духовності, проблема актуалізації художньо­го досвіду як чинника становлення особистості знайшла ґрунтовне відображення у дослідженнях Жорнової О. І., А. Могильного, О. Шевнюк. Разом з тим питання розвивального потенціалу мистецької діяльності, специфіки та педагогічних умов його реалізації в сучасних умовах функціонування мис­тецької освіти вивчено недостатньо.

Важливими і актуальними питаннями сучасної теорії і практики викладання мистецьких дисцип­лін виступають такі, як дослідження можливостей мистецької діяльності в цілеспрямованому роз­витку особистості, визначення умов мистецько-педагогічної підтримки цього процесу та висвіт­лення напрямів розробки технологічних підходів його здійснення.

Об’єкт нашого дослідження – виховання мистецькими засобами.

Предмет дослідження – розвиток і формування особистості засобами мистецтва.

Мета дослідження – визначити вплив засобів мистецтва на формування і розвиток особистості.

Завдання:

1. Охарактеризувати процес виховання мистецькими засобами

2. Дослідити вплив засобів мистецтва на формування і розвиток особистості

3. Визначити методику технології виховання мистецькими засобами

4. Дати оцінку педагогічним умовам організації мистецьких занять, як засобу формування особистості.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрити

Розвиток і формування особистості засобами мистецтва

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.