Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 53

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ.. 5

1.1 Особливості розвитку логічного мислення молодших школярів. 5

1.2. Формування логічності мислення молодших школярів на уроках рідної мови  9

1.3. Шляхи формування логічного мислення молодших школярів на уроках рідної мови в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського. 16

РОЗДІЛ 2.  ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ.. 21

2.1. Впровадження системи вправ на уроках української мови як ефективна умова розвитку логічного мислення учнів. 21

2.2. Використання дидактичних ігор на уроках рідної мови як один із засобів розвитку логічного мислення молодших школярів. 26

2.3. Організація та зміст експериментального дослідження. 34

ВИСНОВКИ.. 42

ДОДАТКИ.. 46

ВСТУП

Актуальність дослідження. Стратегічними завданнями розбудови національної системи освіти є розвиток творчого потенціалу дітей і молоді, формування у них логічного й критичного мислення, виховання прагнення до самореалізації.

Одним із важливих завдань учителів молодших класів є підвищення освітнього і культурного рівня учнів та якості їхніх знань, що вимагають розвиненого логічного мислення, оскільки сучасні процеси інформатизації суспільства актуалізують уміння опрацьовувати значну кількість навчального матеріалу, обирати найголовніше, аргументувати свою позицію, доходити висновків, захищати власні ідеї.

Ніхто не буде сперечатися з тим, що кожен учитель повинен розвивати логічне мислення учнів. Про це говориться в методичній літературі, у пояснювальних записках до навчальних програм. Однак, як це робити, учитель не завжди знає. Як наслідок - розвиток логічного мислення значною мірою йде стихійно, тому більшість учнів не володіє основними прийомами логічного мислення. Починати розвивати логічне мислення дітей потрібно вже під час навчання в дитячому садку та початкових класах, адже потім (в старших класах школи) буде важко надолужити те, що втрачено, зробити мислення дітей нестандартним, навчити їх міркувати самостійно.

Мовлення і мислення взаємообумовлені процеси. Збіднене мовлення не тільки звужує мисленнєві процеси учнів, а й практично унеможливлює повноцінну навчальну діяльність. Відповідно, обмеженість сформованості мисленнєвих операцій не дає можливості учневі змістовно, логічно будувати мовленнєвий процес і негативно впливає на результативність навчальної діяльності учня в цілому.

Проблема логічності мислення розглядається у працях науковців та методистів, зокрема мовознавців Н.Д. Бабич, Б.М. Головіна, Н. Баглаєва, Т.В. Іванченко, Л.Г. Кіндей та ін. Тому опрацювання нових підходів, спрямованих на підсилення ціннісного аспекту навчання рідної мови молодших школярів, набуває особливої актуальності на сучасному етапі розвитку початкової педагогічної освіти.

Об’єкт дослідження – логічне мислення молодших школярів.

Предмет курсової роботи – процес розвитку логічного мислення у молодших школярів на уроках рідної мови.

Мета курсової роботинауково обґрунтувати та експериментально перевірити рівень розвитку логічного мислення молодших школярів на уроках рідної мови та вплив різних розвиваючих логічних ігор та вправ на його формування.

Гіпотеза дослідження. Ефективність процесу розвитку логічного мислення молодших школярів підвищується в процесі чіткої систематичності і поступовості під час навчання та використання дидактичних та розвиваючих логічних вправ та ігор на уроках рідної мови.

Для досягнення поставленої мети слід виконати наступні завдання:

Опрацювати наукову та методичну літературу з питання дослідження;

Визначити науково-теоретичні засади розвитку логічного мислення молодших школярів;

Дослідити ефективні методи розвитку логічного мислення учнів початкових класів на уроках рідної мови;

Експериментально перевірити визначений комплекс методичних прийомів з розвитку логічного мислення учнів початкових класів на уроках рідної мови.

Методи дослідження: для виконання окреслених завдань, досягнення мети, перевірки гіпотези дослідження використано загальнонаукові методи теоретичного рівня: вивчення й аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури з проблеми формування логічного мислення; узагальнення науково-теоретичних і дослідних даних; узагальнення передового досвіду та методи емпіричного дослідження (анкетування, спостереження, бесіди) для розроблення й перевірки методики; методи математичної статистики.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Розвиток логічного мислення учнів початкових класів на уроках рідної мови

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.