Оволодіння дітьми дошкільного віку граматичними формами рідної мови в процесі використання дидактичних ігор та вправ

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 46

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОВОЛОДІННЯ  ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ГРАМАТИЧНИМИ ФОРМАМИ РІДНОЇ МОВИ.. 5

1.1. Закономірності засвоєння граматичних значень дітьми дошкільного віку  5

1.2. Формування граматичної правильності мовлення дітей. 9

1.3. Використання дидактичних ігор і вправ у навчанні дітей дошкільного віку  14

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ГРАМАТИЧНИХ ФОРМ РІДНОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ТА ВПРАВ. 19

2.1. Методика вдосконалення граматичної будови мовлення у процесі використання дидактичних ігор та вправ. 19

2.2. Ігри та вправи спрямовані на формування граматичної правильності мовлення  29

2.3. Організація експериментального дослідження та аналіз його результатів. 33

ВИСНОВКИ.. 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 39

ДОДАТКИ.. 41

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Своєчасне і якісне засвоєння граматичної будови рідної мови – важлива умова повноцінного мовленнєвого розвитку дитини. Оскільки мова стає предметом вивчення з початку шкільного навчання, то в дошкільному віці необхідно формувати в дітей усвідомлене ставлення до усного мовлення як мовної дійсності.

Дитина дошкільного віку набуває граматичної компетенції в нерозривному зв’язку зі своїм психічним розвитком, у єдності з розвитком предметно-практичної діяльності, мислення, спілкування. Формування граматичного компонента мовного чуття є спонтанним процесом, рушійними силами якого є внутрішня суперечність у взаєминах дитини і довкілля.

У процесі оволодіння дітьми дошкільного віку навичками зв’язного мовлення важливу роль відіграє практичне засвоєння ними граматики та вміння оперувати словами, що належать до певного лексико-граматичного розряду відповідно до завдань комунікації.

У класичній і сучасній лінгводидактичній науці рівень мовлення вважається одним з основних показників розумового розвитку дитини, проте в сучасній методиці особливості усвідомлення дошкільниками мовної дійсності, зокрема потенційні можливості їхнього мовленнєвого розвитку на кожному віковому етапі, вивчено недостатньо. Дослідження зазначеної проблеми, без сумніву, важливе як для загального мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку, так і для їхньої підготовки до систематичного навчання в школі.

Проблема формування граматично правильного мовлення дітей дошкільного віку є досить складною і багатоаспектною. До неї зверталися психолінгвісти, лінгвісти, педагоги, методисти, дефектологи, основними серед яких, можна виділити дослідження А. Богуш, К. Крутій, Т. Піроженко, Т. Чиркова, С. Шишов та ін.

Об’єкт дослідження – навчально-мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – методика формування граматичної компетенції дошкільнят.

Мета дослідження: дослідити теоретико-методологічні й концептуальні засади оволодіння дітьми дошкільного віку граматичними формами рідної мови в процесі використання дидактичних ігор та вправ.

Відповідно до мети курсової роботи необхідно реалізувати такі завдання:

-розкрити закономірності засвоєння граматичних значень дітьми дошкільного віку;

-визначити особливості формування граматичної правильності мовлення дошкільників;

-розкрити методичні прийоми використання дидактичних ігор і вправ у навчанні дітей дошкільного віку;

-розробити комплекс ігрових завдань та вправ для оволодіння дітьми дошкільного віку граматичними формами рідної мови.

Методи дослідження. Для розв’язання визначених завдань використовувалися такі методи дослідження: теоретичні: вивчення, аналіз та узагальнення наукової і методичної літератури з проблеми оволодіння граматичними формами рідної мови дошкільнят; теоретичне моделювання процесу формування граматично правильного мовлення, діагностичні: аналіз документації з метою виявлення стану досліджуваної проблеми; педагогічний експеримент; статистичні: кількісний і якісний аналіз експериментальних даних.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Оволодіння дітьми дошкільного віку граматичними формами рідної мови в процесі використання дидактичних ігор та вправ

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.