Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 55

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА   5

1.1. Сутність та функції засобів навчання. 5

1.2. Класифікація засобів навчання. 9

1.3. Педагогічні умови раціонального використання. 13

засобів навчання. 13

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 18

2.1. Педагогічний досвід використання засобів навчання. 18

на уроках у початкових класах. 18

2.2. Використання інноваційних засобів у навчальному процесі початкової школи  29

ВИСНОВКИ.. 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 36

ДОДАТКИ.. 39

ВСТУП

Актуальність дослідження. Характерною тенденцією реформування сучасної освіти в Україні є її спрямованість на підвищення якості освіти, орієнтацію всебічного розвитку особистості та підвищення рівня її освіченості. В концепції загальної середньої освіти зазначено, що у зміст освіти слід закласти систему знань, необхідну для адекватного світо-сприйняття, опанування науковим стилем мислення, усвідомлення способів діяльності і ціннісних орієнтацій, що дають змогу безпечно жити у суспільстві та цивілізовано взаємодіяти з природним середовищем.

Сучасне покоління живе в епоху зростання ролі особистості як творця соціального світу й творця самої себе. Формування особистості школяра прямо залежить від цілеспрямованого педагогічного впливу. Традиційно основою освітньогот процесу проголошується єдність навчання й виховання. Ця єдність обмежується рамками шкільного простору і єдиними методами цілеспрямованого нормативного впливу вчителя на учня.

Для успішного навчання в школі важливе значення має формування в дітей конкретних образів, уявлень про навколишній світ. У початковий період навчання діти не потребують висновків, доказів, логічної послідовності; їм потрібні певні образи – те, що збуджує увагу і конкретизує певні поняття. Без засобів навчання школяр не зможе швидко пізнати оточення і дійти до конкретних висновків. Засоби навчання полегшують засвоєння навчального матеріалу, сприйняття формування у школярів наукових уявлень про явища і процеси дійсності.

На сьогодні традиційне навчання зазнає змін на всіх стадіях навчального процесу завдяки можливості використовувати широкий спектр інноваційних засобів: персональні комп’ютери, Інтернет, кабельне і супутникове телебачення. Науковці стверджують, що використання інноваційних засобів навчання у навчальному процесі поступово вносять зміни в елементи традиційної освіти, замінюючи дошку і крейду на електронну дошку і комп’ютерні системи, книжкову бібліотеку на електронну, звичайну аудиторію – на мультимедійну [9, с. 26].

Проблему засобів навчаннярозвивали усі провідні педагоги минулого. Проблеми організації навчального матеріалу як компонента адекватного осмислення та ефективного засвоєння знань з використанням засобів навчання досліджувалися у контексті педагогічних досліджень (І.Вікторенко, Л.Занков, В.Онищук, А.Захарова, С.Логачевська, О.Савченко, В.Оконь та ін.) та методичних (Н.Байбара, М.Богданович, Л.Варзацька, Н.Гордіюк та ін.). Дослідженню засобів навчання присвячені роботи багатьох учених, серед них – В.Сухомлинський, М.Фіцула, М.Махмутов та ін.

Звідси виходить, що різноманітні засоби навчання необхідні в освітньому процесі. З цієї причини набуває актуальності дослідження проблеми застосування цих засобів у початковій школі.

Об’єкт дослідження – засоби навчання як дидактичний феномен.

Предмет дослідження – особливості використання засобів у навчанні молодших школярів.

Мета дослідження – обґрунтувати методику використання засобів навчання на уроках у початковій школі.

Відповідно до мети сформульовано завдання дослідження:

- вивчити стан досліджуваної проблеми в педагогічній науці і практиці;

- визначити теоретичні основи використання засобів у навчанні молодших школярів;

- проаналізувати масовий педагогічний досвід використання засобів навчання на уроках у початковій школі;

- виявити особливості інноваційних підходів до використання засобів навчання на уроках у початковій школі.

Методи дослідження: аналіз, синтез, класифікація та узагальнення даних, представлених у педагогічній та методичній літературі з означеної проблеми; вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду.

Закрити

Особливості використання засобів навчання на уроках у початковій школі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.