Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 46

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. 6

1.1 Поняття про світогляд. Формування основ наукового світогляду у молодших школярів. 6

1.2. Організація громадянського виховання молодших школярів. 9

1.3. Формування національної свідомості молодших школярів у навчально-виховному процесі 12

РОЗДІЛ 2.  МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 24

2.1. Формування у молодших школярів ціннісного ставлення до батьківщини у контексті виховного процесу. 24

2.2. Дослідницька робота та аналіз її результатів. 29

ВИСНОВКИ.. 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 37

ДОДАТКИ.. 39

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. У Національній доктрині розвитку освіти в Україні зазначається, що головною метою української освіти є створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання поколінь, здатних навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства; сприяти консолідації української нації, інтеграції України в європейський і світовий простір як конкурентоспроможної і процвітаючої держави. Тому в контексті сьогодення надзвичайного значення набувають саме ціннісні імперативи молодих людей стосовно своєї Батьківщини, її культури, мови, історичного минулого тощо.

Під громадянським вихованням розуміють формування громадськості як інтегрованої якості особистості, що дає можливість людині відчувати себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною.

Покликане воно виховувати у молодої людини високі моральні ідеали, почуття любові до своєї Батьківщини, потребу у служінні їй. Відомо, що основні риси громадянина формуються у молодому віці, під впливом загальнонародних, національних цінностей у взаємодії особистості з суспільством, яке на кожному етапі представляють: сім’я, школа, різноманітні колективи.

Громадянське виховання орієнтоване на формування свідомого громадянина, патріота, професіонала, людину зі шляхетними особистими якостями і рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттям, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток.

Національне виховання постає як створена народом сукупність ідеалів, поглядів, переконань, традицій, звичаїв, інших форм соціальної практики, спрямованих на організацію життєдіяльності підростаючого покоління, у процесі якого воно засвоює духовну і матеріальну свідомість. Воно є моністичного і демократичного виховання, забезпечує етнізацію дітей як необхідної і невід’ємної складової їх соціалізації. Національне виховання духовно відтворює в дітях народне, увічнює те специфічне, самобутнє, що є в кожній нації, а також загальне людське, спільне для всіх націй.

В психолого-педагогічній науці є чимало досліджень, присвячених національно-громадянському вихованню у навчально-виховному процесі початкової школи (Боришевський М., Гнатюк В., Кіндрат В.К., Павленко М., Петренко В., Пономаренко Л., Стельмахович М., Усатенко Т., Фіцула М.М.).

У пошуках нової системи виховання на перший план висуваються гуманістичні ідеї та орієнтири, що ґрунтуються на повазі до особистості дитини, турботі про її розвиток. Такий підхід передбачає визначення кожного вихованця, як унікальної особистості, його прав ставлення до нього, як суб’єкта власного розвитку, опору на його вихованні та сукупність знань про людину та високий професіоналізм.

Зважаючи на актуальність даної проблеми, ми обрали наступну тему курсового дослідження: „Формування у молодших школярів світогляду громадянина України”.

Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес у початковій школі.

Предмет дослідження – принципи, мета, зміст, засоби та організація національно-громадянського виховання молодших школярів.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати сутність та особливості формування світогляду громадянина України та визначити необхідність його використання у навчально-виховному процесі початкової школи.

Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання:

- вивчити теоретичні аспекти національно-громадянського виховання в психолого-педагогічній літературі;

- з’ясувати дидактичні особливості громадянського виховання в навчальному процесі молодших школярів;

- дослідити виховні можливості національного виховання у формуванні моральної поведінки учнів початкової школи;

- виявити успішні умови формування у молодших школярів світогляду громадянина України у практиці початкової школи.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань ми використали такі методи наукового дослідження: вивчення та аналіз літературних джерел, узагальнення, порівняння, конкретизація, систематизація, моделювання педагогічних ситуацій, бесіда, анкетування, спостереження.

Структура дослідження. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури. 

Закрити

Формування у молодших школярів світогляду громадянина України

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.