Формування аналітичних умінь дошкільників, як складова їх логіко-математичної компетенції

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ УМІНЬ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК СКЛАДОВОЇ ЇХ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 5

1.1. Формування логіко-математичної компетентності дошкільників. 5

1.2. Рівні освоєння та оперування логічними термінами дошкільниками. 11

1.3. Дидактична гра в розвитку математичних умінь дошкільників. 14

РОЗДІЛ  2. ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ. 17

2.1. Методика формування логіко-математичної компетентності дошкільників  17

2.2. Експериментальне дослідження рівня сформованості математичних умінь дошкільників. 24

ВИСНОВКИ.. 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 33

ДОДАТКИ.. 35

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Соціокультурні, економічні та інші перетворення, що відбуваються в сучасному суспільстві, припускають оновлення змісту освіти дітей різного віку, включаючи і систему освіти дошкільників. Пошук нових варіантів освіти, орієнтованого на розвиток розумових здібностей, актуалізують увагу вчених і педагогів-практиків до процесів розвитку логічного мислення. Розвинене логічне мислення дозволяє людині вільно орієнтуватися в навколишньому світі, продуктивно та результативно здійснювати діяльність.

Основними показниками розумового розвитку старших дошкільників є: засвоєння системи знань, накопичення їх фонду, розвиток творчого мислення та оволодіння способами пізнавальної діяльності, необхідними для набуття нових знань.

Серед аналітичних умінь найважливішими є розвиток уміння спостерігати, порівнювати, виділяти суттєві ознаки предметів і явищ, класифікувати, робити найпростіші висновки і узагальнення. Набуті в результаті логічні прийоми мислення як способи пізнавальної діяльності необхідні для вирішення широкого кола розумових завдань і покликані служити основою інтелекту дитини.

Таким чином, недостатня сформованість розумових прийомів знижує ефективність навчання, уповільнює розвиток пізнавальних процесів. Тому важливо вже в період підготовки до шкільного навчання особливу увагу приділяти розвитку у дітей аналітичних умінь.

Дослідження вчених (Л.С. Виготський, А.Н. Леонтьєв, А.З. Зак, М.М. Поддьяков та ін) переконливо доводять, що основні логічні структури мислення формуються приблизно у віці з п'яти до одинадцяти років. Ці дані підкреслюють важливість старшого дошкільного дитинства, підтримку та всебічний розвиток якостей мислення, специфічних для даного віку. Запізніле формування цих структур протікає з великими труднощами і часто залишається незавершеним.

Широкі можливості для розвитку логічних прийомів мислення старших дошкільників надає навчання основам математики в дитячому садку. Але практична робота показує, що цілеспрямованому формуванню аналітичних умінь приділяється недостатньо уваги в дошкільній освіті. Недостатньо часто використовуються можливості гри, а саме гра як провідний вид діяльності стимулює розумовий розвиток дошкільника, створює умови для розвитку логічного мислення.

Об'єкт дослідження - процес розвитку аналітичних умінь дошкільників.

Предмет дослідження - зміст педагогічної роботи з розвитку аналітичних умінь у дітей дошкільного віку при формуванні їх логіко-математичної компетентності.

Мета роботи: визначення змісту педагогічної роботи та умов її організації для розвитку аналітичних умінь у дітей дошкільного віку при формуванні їх логіко-математичної компетентності.

Мета роботи дослідження визначають рішення завдань:

- розкрити теоретичні аспекти розвитку логічних прийомів мислення дошкільників.

- описати зміст педагогічної роботи з формування логіко-математичної компетентності дошкільників.

- провести аналіз змісту роботи з розвитку математичних умінь старших дошкільників в освітніх програмах ДНЗ.

- експериментально перевірити рівень сформованості математичних умінь і дітей дошкільного віку.

У курсовій роботі ми використовували наступні методи: аналіз психолого-педагогічної літератури; констатуючий експеримент, статистичні методи обробки результатів дослідження.

Базою дослідження був ДНЗ №26 м. Рівне. У дослідженні взяло участь 15 дітей старшої групи у віці 5-6 років.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Формування аналітичних умінь дошкільників, як складова їх логіко-математичної компетенції

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.