Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 53

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ

Розділ 1. Місце лінгвокраїнознавчого аспекту у змісті навчання (мотиваційний стимул вивчення іноземної мови)

1.1. Країнознавчий матеріал та його місце у навчанні іноземної мови

1.2. Загальна характеристика країнознавчого матеріалу

1.3. Вивчення різних аспектів мови

1. 3. 1. Мовні одиниці з національно-культурною семантикою

1. 3. 2. Реалії в культурі та мові, їх класифікація

Розділ 2. Навчаюча та виховна роль країнознавчого матеріалу у навчанні іноземних мов

2.1. Зміст країнознавчого матеріалу, що розглядається в різних аспектах навчання

2.2. Експериментальне вивчення використання лінгвокраїнознавчого матеріалу

2.3. Виховне значення лінгвокраїнознавчого матеріалу

Висновки

Список літератури

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

ВСТУП

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства потреба у вивченні іноземних мов збільшується чималими темпами, адже гостро відчувається потреба у володінні іноземними мовами як засобом спілкування, способом загальнолюдських стосунків.

Важливим є те, що у школі перевіряються різні стратегії навчання. Чим більше буде альтернативних методичних рішень, тим більш плідним буде пошук нових шляхів навчання предмету вцілому.

При цьому центральними проблемами перебудови викладання ІМ у середній школі є питання визначення цілей, а також змісту навчання, адекватного їм, при розробці яких найбільш ефективними представляються ідеї про навчання не просто мові, а іншомовній культурі в широкому розумінні цього слова. [11]

Іноземна мова як навчальний предмет зможе повноцінно виконувати свої функції лише за умови, якщо усі аспекти процесу навчання будуть розглядатися на рівних умовах, що означає їхню рівноправність у плані значимості для формування особистості учня. [12]

Керуючись даними прагмалінгвістики та узявши до уваги статус іноземної мови як засобу спілкування і взаєморозуміння у світовому співтоваристві, сучасна методика особливо підкреслює необхідність посилення прагматичних аспектів вивчення мови. З цього слідує, що при навчанні буде важливим не тільки досягнення якісних результатів в оволодінні іншомовним спілкуванням, але й пошук реального виходу на іншу культуру та її носіїв.

Мова йде не просто про знання мови, а про уміння використовувати його в реальному спілкуванні, тобто про практичне володіння мовою, отже, про розвиток “прагматичної міжкультурної компетенції”.

У державному стандарті рівня навченості іноземній мові відзначається, що формування комунікативної компетенції нерозривно пов’язане з соціокультурними та країнознавчими знаннями. Без знання соціокультурної основи не можна сформувати комунікативну компетенцію навіть в обмежених межах. Тільки культура в різних її проявах сприяє формуванню особистості людини. (Е. І. Пассов) Пассов дає визначення нового терміна “іншомовна культура” як невід’ємного компоненту. Під іншомовною культурою ми розуміємо усе те, що здатне покращити учням процес оволодіння іноземною мовою у навчальному, пізнавальному, розвиваючому і виховному аспектах. Починаючи з 90-іх років, усе більше значення надається елементам не лише лінгвістичного спрямування, а й лінгвокраїнознавчого (ЛК). Якщо раніше країнознавчі відомості використовувалися в базовому курсі іноземної мови лише як коментар при вивченні того чи іншого навчального матеріалу, то на даний час лінгвокраїнознавчий аспект (ЛКА) є невід’ємною частиною уроків іноземної мови. Крім того, усе більше відчувається необхідність вивчати те, що „приховане за мовою” – тобто культуру країни, мова якої вивчається. Використання ЛКА сприяє формуванню мотивації процесу навчання, що в умовах шкільного навчання є важливим, оскільки саме по собі іншомовне спілкування не підкріплене мовним середовищем. Одним з найважливіших мотиваційних стимулів вивчення мов є потяг до збагачення загального світогляду. Тому слід зауважити, що в школі навчальний предмет є засобом залучення учнів „до духовної культури інших народів”.

У практичному плані ЛКА спрямований на реалізацію остаточних цілей навчання іноземним мовам, а саме, навчання спілкуватися. Підготувати учнів до іншомовного спілкування, сформувати комунікативну властивість без нав’язування адекватної мовної норми у відриві від знань, неможливо. Це визначає важливість та актуальність питань, пов’язаних з розробкою ЛКА в навчанні іноземним мовам у загальноосвітніх школах.

Така актуальність проблеми визначає мету дослідження:

- визначити умови впливу лінгвокраїнознавчого аспекту на навчання іноземній мові та культурі;

- збільшити ефективність впливу на розширення культурологічного розвитку.

Керуючись висловленою позицією, слід підкреслити, що:

об’єктом дослідження даної роботи є навчально-виховна діяльність учнів на уроках іноземної мови у старших класах ЗОШ.

предметом є способи керівництва навчально-виховним процесом, спрямовані на використання країнознавчого матеріулу на уроках іноемної мови.

Це призводить до більш повного, глибокого осмислення специфічних явищ мови, що вивчається, незнання яких виявляє неповне розуміння явищ, реалій та, власне, й самої мови, а це у свою чергу ускладнює проникнення в культуру іншого народу. ЛКА відкриває чимале поле діяльності для досягнення цієї цілі.

У наш час необхідне та престижне знання однієї чи кількох іноземних мов. Виникло безліч методик прискореного та, на жаль, не завжди ефективного вивчення іноземної мови. Тому, щоб рівень викладання у школах підвищився, слід вишукувати нові методики викладання. Лінгвокраїнознавчий матеріал є потужним рушієм для створення й підтримки зацікавленості у вивченні іноземних мов. Отже, звідси випливає, що мотивація збільшиться та стане більш потужною, якщо ми будемо застосовувати під час навчання лінгвокраїнознавчі елементи.

Закрити

Навчально-виховна діяльність учнів на уроках іноземної мови у старших класах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.