Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ 1. Зміст, суть педагогічної культури вчителя. 6

1.1.Поняття педагогічної культури. 6

1.2. Функції і якості вчителя в історії педагогіки. 11

1.3. Стиль діяльності вчителя фізичної культури. 13

Розділ 2. Формування педагогічної культури вчителя. 17

2.1. Чинники формування педагогічної культури. 17

2.2. Форми і методи формування педагогічної культури. 19

2.3. Самовиховання у формуванні педагогічної культури вчителя. 30

Висновок. 33

Список літератури. 35

Вступ

У зв'язку з падінням останнім часом педагогічної і науково-дослідної діяльності зростає необхідність дослідження цього явища. Навчання даним професіям не припиняється, але все таки менше молодих фахівців можна побачити в наших школах. Утворення країни зазнає криза. В деякій мірі це обумовлено низькою оплатою за цю працю. Але у цієї проблеми є зворотна сторона: якщо підняти заробітну плату, то в школи може потрапити багато випадкових людей. В той же час матеріальні стимули не є такими, що ведуть у виборі професії вчителя фізичної культури.

Професія педагога – одна з найважливіших в сучасному світі. Від його зусиль залежить майбутнє людської цивілізації. Професійний педагог - це єдина людина, яка велику частину свого часу займається вихованням і навчанням дітей. Якщо процес навчання дітей вчителем припиниться, то неминуче наступить криза. Нові покоління через відсутність конкретних знань не зможуть підтримувати культурний, економічний і соціальний прогрес. Без сумніву, суспільство не отримає вчителів, підготовлених морально і професійно.

Основною цільовою установкою вищої школи є спрямованість учбово-виховного процесу на формування і розвиток особи майбутнього фахівця. Педагогічний потенціал майбутнього вчителя усвідомлено і повно може розкритися в професійній діяльності. Отже, учбово-виховний процес у вузі, орієнтований на рішення таких завдань,, як підготовка майбутнього вчителя і якнайповніше розкриття його особового потенціалу повинні працювати на розвиток педагогічної культури студента. Більшість інновацій, що стосуються виховного і учбового процесу в школі і вузі, відносилися до створення нових форм і способів подачі інформації, тоді як майбутні і вже працюючі вчителі випробовують потребу в способах пошуку особового сенсу в різних джерелах знань. Питання полягає в тому, що без засвоєння особового сенсу інформації педагогічний процес стає невмотивованим і безцільним, унаслідок чого неможливе формування професійно-педагогічної культури фахівця. У цих умовах абсолютно очевидно, що особа педагога і засвоєна їм національна і загальнолюдська педагогічна культура набувають надзвичайної значущості, особливо відносно цілей і результатів освіти і виховання, залежних в значній мірі від педагогічної майстерності педагога з погляду гуманістичної і позитивної.Дослідження проблеми педагогічної культури вимагає спеціального і постійного розгляду; і кожне нове покоління студентів - майбутніх педагогів - примушує учених шукати свіжий підхід до її рішення. Особливо важливий цей процес сьогодні, в умовах реформування системи середньої і вищої освіти.

її рішенню. Особливо важливий цей процес сьогодні, в умовах реформування системи середньої і вищої освіти.

Ступінь наукової розробленості проблеми дослідження.

Таким чином, можна констатувати суперечність між об'єктивною потребою в підготовці майбутніх вчителів з високим рівнем розвитку педагогічної культури і реальним станом підготовки вчительських кадрів в педагогічних вузах, що свідчить про актуальність проблеми і необхідності її спеціального, ретельнішого дослідження.

Актуальність проблеми посилюється, коли мова стосується питань психологічної адаптації студентів в нових соціально-економічних умовах і нових системах освіти (психологічною, профорієнтацією), а також вивчення особових процесів, пов'язаних з проблемою формування професійного самовизначення. До таких проблем відноситься і психологічне вивчення процесу формування і розвитку професійної спрямованості особі на тому етапі професійного самовизначення, коли вибір напряму професійного розвитку вже здійснений, на етапі навчання у Вузі.

Метою справжньої роботи з'явилося дослідження професійної культури педагога в онтогенезі.

Об'єкт дослідження - професійна підготовка майбутніх вчителів.

Предмет дослідження - педагогічні умови формування педагогічної культури майбутніх вчителів.

Виходячи з вище за викладене, нами була сформульована гіпотеза дослідження: припускаємо, що професійна спрямованість педагога в школі має складний багаторівневий характер і визначається свідомістю вибору професії.

Для досягнення мети і підтвердження гіпотези необхідно вирішити наступні завдання:

1. Вивчити психолого-педагогічну літературу з проблеми.

2. Виявити компоненти педагогічної культури вчителя.

3. Визначити взаємозв'язки ціннісний-смислових аспектів педагогічної діяльності і педагогічної культури вчителя.

У дослідженні застосовувався комплекс адекватних поставленим завданням взаимодоповнюючих методів:

1. теоретичних (аналітико-синтетичний, порівняно-порівняльний, абстрагування, аналогії, моделювання);

2. діагностичних (анкетування, інтерв'ювання, бесіда, тестування, проектні методики);

3. прогностичних (експертні оцінки);

4. обсерваціях (пряме, непряме і тривале включене спостереження);

5. просиметричних;

Виходячи зі всього вищепереліченого структура роботи складається з введення, висновку і двох розділів.

Закрити

Зміст і суть педагогічної культури вчителя

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.