Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. Поняття звука та букви в українській мові та завдання їх вивчення у 2-му класі 7

1.1.Звуки та букви української мови 7

1.2.Завдання вивчення звуків та букв у 2-му класі згідно навчальних

програм 10

РОЗДІЛ 2. Методика вивчення звуків та букв у 2-му класі 12

2.1.Методи та прийоми вивчення звуків та букв 12

2.2.Застосування їх у процесі навчання 17

ВИСНОВКИ 24

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 27

ДОДАТКИ 29

ВСТУП

Актуальність роботи. Оновлення змісту освіти, структури, методів, організаційних форм навчання української мови спрямоване на створення оптимальних умов для піднесення ефективності навчально-виховного процесу, реалізації особистісного потенціалу кожного учня.

Мова належить до числа найважливіших навчальних предметів і виконує дві функції: по-перше, є предметом вивчення і навчання, По-друге, засобом осягнення всіх інших шкільних предметів. Від рівня її вивчення залежать успіхи учнів в оволодінні самою мовою як засобом спілкування і передачі інформації, а також і всіма іншими навчальними предметами.

Одним із стратегічних завдань реформування змісту мовної освіти є вироблення на основі державних стандартів системи та обсягу знань про мову і мовлення, мовних і мовленнєвих умінь та навичок, досвіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до світу, переорієнтація процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його компетентностей.

Головним у навчальному процесі стає переорієнтація з пасивних форм навчання на активну творчу працю. Основною характеристикою активних методів навчання є відповідність природи людського сприйняття, націленість на розкриття особистого «Я» як учня, так і вчителя через їхню творчу взаємодію. Серед таких активних методів виділяються: евристичне спостереження, порівняння, конструювання, моделювання, смислове бачення, символічне бачення, метод творчої реалізацїі тощо.

Провідними у вивченні мови є комунікативно-діяльнісний, особистісно зорієнтований, соціокультурний і компетентнісний підходи. Зокрема, компетентнісний підхід, реалізуючись у навчальних програмах і відіграючи роль у формуванні освітнього простору, змінює також уявлення вчителів про оцінювання. Важливим стає не наявність в індивіда внутрішньої організації знань, особистих якостей і здібностей, а здатність застосовувати компетентності в житті й навчанні.

Важливе завдання початкового навчання української мови – прищепити молодшим школярам звичку осмисленно ставитися до мовних явищ, орієнтуватися в мовній структурі, сформувати науково-правильні уявлення з фонетики і графіки, лексики, словотворення, граматики (морфології і систаксису). І все ж відомості, які дістають молодші школярі з різних розділів науки про мову, не є самоціллю. Вони спрямовуються в практичнее русло – в організацію й удосконалення мовленнєвої діяльності дітей, є засобом для творення зв'язних висловлювань в усній і писемній формах. Крім практичного спрямування, елементи мовної теорії мають і пізнавальне значення, служать засобом розвитку розумових здібностей школярів.

Завданням предмета є і виховання любові до рідної мови. Уже в ІІ класі, коли учні беруть у руки перший підручник з української мови, слід виховувати в них почуття гордості за свою мову – одну з наймилозвучніших у світі. Адже успіх в оволодінні мовними знаннями, мовленнєвий розвиток дітей значною мірою залежатимуть від того, як буде сформовано в них інтерес до рідного слова, до пізнання нового в мові, від того, як часто на уроках діти «відкриватимуть» для себе маленькі таємниці мовної глибини.

Саме фонетика, яка вивчає звуки мови, знайомить школярів з їх утворенням, артикуляцією того чи іншого звука, сполучуваністю звуків між собою, наголосом. Без знання звукової системи української мови важко пояснити вимовні особливості та ряд фономорфологічних явищ. Відношенням звуків до букв займається графіка – наука про способи передачі зуків на письмі. Об’єднання цих двох розділів у шкільному курсі мови в один відповідає теоретичним і практичним завданням, що стоять перед учителями в зв’язку з вивченням звукової системи мови в школі.

Оскільки у другому класі відбувається вивчення та засвоєння цих понять, то саме це є актуальним у темі курсової роботи «Методика вивчення звука і букви у 2 класі».

Стан наукової розробки. Провідними українськими дидактами було розроблено систему викладання фонетики у початковій та основній школі. В основу покладено багату методичну спадщину талановитих педагогів К. Ушинського, Д.Бунакова, Т. Лубенця та ін. Невичерпним джерелом для розвитку методики є практика армії українських вчителів.

Серед робіт, що подають наукові й методичні рекомендації до вивчення фонетики української мови в початкових класах потрібно відмітити книгу Н. І. Тоцької «Фонетика української мови та її вивчення в початкових класах» [16], В. Я. Мельничайко, М. І. Пентилюк, Л. П. Рожило «Удосконалення змісту і методів навчання української мови» [12], С. Лукач «Бесіда на уроках мови» [8].

На високому науковому рівні написані сучасні підручники з методики викладання української мови, ознайомлять з новітніми поглядами на розвиток методів та прийомів навчання: «Українська мова з методикою навчання в початкових класах» за ред. А.П. Каніщенка [17], «Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах» за ред. М. І. Пентилюк [13]та інші.

Практичні посібники М. А. Білецької, М. С.Вашуленко «Українська мова в 2 класі» [3], С. П. Мартинової «Рідна мова. 2 клас: розробки уроків» [11] допоможуть в розробці та організації уроків.

Об’єктом дослідження курсової роботи є процес вивчення звуків та букв української мови у ІІ класі початкової школи, предметом – методика роботи над вимовними вміннями та вимовними навичками учнів.

Мета роботи – визначення методів та прийомів навчання звуків і букв та їх ефективне використання в процесі навчання.

Для досягнення цієї мети було поставлено наступні завдання:

- дати поняття про звуки та букви української мови;

- виявити завдання, які ставить перед вчителями та учнями навчальна программа 2-го классу;

- дослідити методи та прийоми, які використовуються при вивченні звуків та букв у 2-му класі;

- визначити їх ефективність при роботі над конкретними темами данного розділу.

Структурно курсова робота складається з вступу, де обумовлюється актуальність дослідження, ставляться завдання для вирішення проблеми, двох розділів, один з яких теоретично обумовлює роботу, а другий – вирішує практичні завдання, а також висновків, списку використаної літератури і додатків – розробок уроків. 

Закрити

Процес вивчення звуків та букв української мови у 2 класі початкової школи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.