Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 42

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ   3

Розділ I .Проектная методика навчання іноземним мовам: історія і сучасність       9

1.1. Ретроспективний аналіз використання проектної методики в зарубіжній і вітчизняній системі освіти  9

1.2. Проектна методика навчання іноземним мовам в контексті сучасних педагогічних технологий  17

Розділ II. Технологія використання проектної методики в навчанні іноземним мовам на старшому рівні середньої загальноосвітньої школи 23

2.1. Педагогічні для Психологотипу основи технології використання проектної методики в навчанні іноземним мовам 23

2.2.   Технологія проектного навчання іноземним мовам на старшому рівні загальноосвітньої школи  33

Висновки  35

Список використаної літератури 41

Вступ

Актуальність дослідження. Необхідність постійного вдосконалення системи і практики освіти обумовлена соціальними змінами, що відбуваються в суспільстві. Питання підвищення якості освіченості і рівня вихованості особи що вчиться були і залишаються пріоритетними в сучасній методиці викладання іноземної мови (ІМ) Реформування шкільної освіти і впровадження нових педагогічних технологій в практику навчання слід розглядати як найважливішу умову інтелектуального, творчого і етичного розвитку учня. Саме розвиток стає ключовим словом педагогічного процесу, сутнісним, глибинним поняттям навчання (37 : 3(ІМ)

ІМ, як учбовий предмет, володіє великими можливостями для створення умов культурного і особового становлення школярів. Соціальне замовлення суспільства в області навчання ІМ висуває завдання розвитку особи що вчаться, посилення гуманістичного вмісту навчання, повнішої реалізації виховного, освітнього і розвиваючого потенціалу учбового предмету стосовно індивідуальності кожного учня. Тому не випадково, що основною метою навчання ІМ на сучасному етапі розвитку освіти є особа що вчиться, здатна і бажаюча брати участь в міжкультурній комунікації на мові, що вивчається, і самостійно удосконалюватися в тій, що оволодіває їм іншомовній мовній діяльності [45 : 137] .

Завдання, що стоїть перед школою, полягає в першу чергу у впровадженні і ефективному використанні нових педагогічних технологій, якою є проектна методика

Так, Е.С. Полат обгрунтовує вживання проектної методики як нову педагогічну технологію в розвитку сучасної дидактики таким чином:

- у умовах все ще існуючої класно-урочної системи занять проектна методика найлегше вписується в учбовий процес і може не зачіпати вмісту навчання, яке визначене освітнім стандартом для базового рівня;

- це технологія, яка дозволяє при інтеграції її в реальний учбово-виховний процес успішніше досягати поставлені державним стандартом утворення мети;

- це достеменно педагогічна технологія, гуманістична не лише по своїй філософській психологічній суті, але в чисто етичному аспекті. Вона забезпечує не лише міцне засвоєння учбового матеріалу, але і інтелектуальний і етичний розвиток учнів, їх самостійність, доброзичливість по відношенню до вчителя і один до одного, комунікабельність, бажання допомогти іншим. Суперництво, зарозумілість, грубість, авторитарність, настільки часто породжувані традиційною педагогікою, несумісні з цією технологією [37 : 15-16].

На сучасному етапі розвитку освіти проектна методика детально досліджується як зарубіжними, так і вітчизняними авторами :И.Л. Бім, І. А. Зимовою, Т.Е Сахарової, О.М Моїсєєвой, Е.С. Полат, І. Чечель, L.Fried-Booth, T. Hutchinson, D. Phillips і ін.

Багаточисельними дослідженнями [6; 22; 33; 37; 56; 59; 60; 62; ] було встановлено, що проектна діяльність виступає як важливий компонент системи продуктивної освіти і є нестандартним, нетрадиційним способом організації освітніх процесів через активні способи дій (планерування, прогнозування, аналіз, синтез), направлених на реалізацію особово-орієнтованого підходу.

Вживання проектної методики особливо актуально на старшому рівні навчання ІЯ (10 - 11 клас) середньої загальноосвітньої школи. Саме на завершуючому етапі навчання на перший план виступає самостійне використання ІМ як засоби здобуття нової інформації, збагачення словникового запасу, розширення лінгвістичних знань і вживання їх в нових областях довколишньої дійсності [45 : 154].

Проектна методика як нова педагогічна особово-орієнтована технологія відображає основні принципи гуманістичного підходу в освіті:

- особлива увага до індивідуальності людини, його особистості ;

- чіткість, орієнтація на свідомий розвиток критичного мислення тих, що навчаються.

Таким чином, проектна методика є альтернативою традиційному підходу до освіти, заснованої, головним чином, на засвоєнні готових знань і їх відтворенні.

Аналіз науково-теоретичної літератури, вивчення педагогічного досвіду, а також особисті спостереження автора дипломного дослідження дозволяють виявити ряд протиріч процесу навчання ІМ на сучасному етапі. Основними є протиріччя між:

- вимогами програми для загальноосвітніх установ до рівня викладеної ІМ випускників середніх загальноосвітніх шкіл відповідно до соціального замовлення суспільства, з одного боку, і реальним рівнем володіння ІМ на завершуючому етапі навчання (10 – 11 класів), з іншою;

- переважанням все ще традиційного підходу до вмісту і організації занять по ІМ і наявності потреби введення нових педагогічних технологій в навчання ІМ, як найбільш адекватних соціальному замовленню суспільства і сучасним цілям освіти;

- великим бажанням нововведень, що вчаться до впровадження, в учбовий процес і співіснуванням певної обережності з боку вчителів до сприйняття і вживання нових педагогічних технологій

- змішенням або підміною поняття проекту як інноваційного напряму і проекту як практично будь-якого заходу, створення будь-якого продукту, навіть без цілісної і детальної розробки (наприклад, тиждень англійської мови, створення загальношкільного альманаха).

Пошук шляхів вирішення вищеперелічених протиріч склав проблему дослідження.

Актуальність, теоретична значущість і недостатня практична розробленість даної проблеми зумовили вибір теми дослідження: «Проектна методика в системі учбових і внеучебных занять по крізній темі (на матеріалі англійської мови: старший рівень навчання середньої загальноосвітньої школи)».

Об'єкт дослідження: процес навчання англійській мові на старшому рівні навчання (10 – 11 клас ) середньої загальноосвітньої школи.

Предмет дослідження: проектна методика в системі учбових і позашкільних занять по заданій темі.

Гіпотеза дослідження полягає в наступному: якщо в процесі оволодіння ІМ на старшому рівні середньої загальноосвітньої школи (10 - 11 клас) застосовувати проектну методику, то вона сприятиме:

- формуванню і розвитку внутрішньої мотивації ІМ що вчаться до якіснішого оволодіння ;

- підвищенню розумової активності що вчаться і придбанню навиків логічного мислення по проблемах, пов'язаних з реальним життям, розширенні сфери іншомовного спілкування;

- мовному і мовному розвитку учнів, вдосконаленню іншомовної комунікативної компетенції в цілому;

- розвитку індивідуальних особливостей що вчаться, їх самостійності, вдосконаленню первинної і вторинної мовної особи;

- результативнішому вирішенню завдань освіти, розвитку і виховання особи учня.

Мета роботи: теоретично обгрунтувати, розробити і апробовувати проектну методику в системі учбових і позаурочних занять по заданій темі, довести ефективність її використання при навчанні ІМ на старшому рівні (10 - 11 класів) середньої загальноосвітньої школи.

Мета посприяла вирішенню ряду завдань:

1. Дати теоретичне обгрунтування проектної методики навчання ІМ в її психологічному і дидактичному аспектах на основі ретроспективного аналізу науково-теоретичної літератури з даної проблеми.

2. Досліджувати і обгрунтувати технологію використання проектної методики при навчанні ІМ на завершуючому етапі середньої загальноосвітньої школи.

3. Досліджувати і проаналізувати опублікований педагогічний досвід з даної проблеми.

4. Розробити і апробовувати в дослідно-експериментальній роботі систему учбових і позаурочних занять з використанням проектної методики на старшому рівні (10 - 11 класів) середньої загальноосвітньої школи.

5. Проаналізувати власний досвід використання проектної методики в системі учбових і позаурочних занять на старшому рівні навчання ІМ, виявити ефективність проектного навчання як новій педагогічній технології в системі освіти.

Практична значущість: полягає у вживанні в педагогічному процесі по ІМ розроблених автором даної дипломної роботи методичних рекомендацій в системі учбових і позаурочних занять по заданій темі, що дозволяють усунути існуючий дисбаланс між вимогами програми для загальноосвітніх установ до рівня виученої ІМ і реальним володінням ІМ на завершуючому етапі навчання (10 – 11 класів).

Наукова новизна дослідження полягає:

- у ретроспективному аналізі проектної методики в освіті, у тому числі в навчанні ІЯ;

у розгляді проектної методики як новій особово-орієнтованій педагогічній технології в мовній освіті;

- у педагогічному для психологотипу обгрунтуванні розробки проекту системи учбових і позаурочних занять по заданій темі: “Our House of Tomorrow” для учнів старшому рівню навчання.

Успішне вирішення поставленої мети і завдань відповідно до гіпотези даного дослідження зажадало звернення автора до наступних методів наукового дослідження:

1. Вивчення і аналіз педагогічної для психологотипу і лінгвістичної науково-теоретичної літератури з даної проблеми.

2. Бесіда з викладачами і учнями.

3. Спостереження за діяльністю вчителів і учнів процесі навчання ІМ на старшому рівні навчання середньої загальноосвітньої школи.

4. Анкетування серед учнів і вчителів.

5. Дослідно-експериментальна апробація розробки проекту системи учбових і позаурочних занять по крізній темі на старшому рівні навчання ІЯ.

Випускна кваліфікаційна робота структурно представлена двома розділами, висновком, списком використаної літератури. 

Закрити

Проектна методика навчання іноземної мови

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.