Методика роботи зі словником у процесі навчання іноземної мови в середній загальноосвітній школі

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 28

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

1. Англо-російський  синонімічний словник. 7

2. Англо-російський словник. 17

3. Словникова сторінка. Позначення, які використовуються у словниках. 25

4. Webster's II New Riverside Dictionary. 26

Список використаної літератури. 28

Вступ

Знання іноземної мови асоціюється зі знанням слів, в той час як володіння мовою – з лексичними навичками, які саме й забезпечуютьфункціонування лексики у спілкуванні. Лексичний аспект спілкування має певні особливості, які полегшують його засвоєння, і так, що його утруднюють. До перших відносяться зв’язок лексики із змістом комунікації, на що спрямована увага комуні кантів. Це сприяє концентрації їх уваги і врешті-решт – засвоєнню. До других відносять практично невичерпний запас лексики будь-якої західноєвропейської мови, а також великі труднощі засвоєння іншомовної лексики, що пов’язані з формою слова, його значенням /значеннями, характером сполучуваності з іншими словами, вживанням слів, а також розходженням зі словами рідної мови.

Викладене дозволяє зробити висновок про необхідність тривалої і трудомісткої роботи з метою засвоєння іншомовної лексики, яка передбачає як безперервне накопичення і розширення словникового запасу, так і оперування ним у різних видах мовленнєвої діяльності – аудіюванні, письмі та читанні. Умови навчання в середніх навчальних закладах і насамперед недостатня кількість уроків та обмежена тематика викликають необхідність відбору лексичного мінімуму, що має відповідати цілям і змісту навчання іноземних мов у певному типі навчального закладу.

У шкільному лексичному мінімумі так само, як і в граматичному, розрізняють активний мінімум і пасивний мінімум.

Активний лексичний мінімум – це той лексичний матеріал, яким учні повинні користуватися для вираження своїх думок в усній та письмовій формі, а також розуміти думки інших людей при аудіюванні та читанні.

Пасивний лексичний мінімум – це та лексика, яку учні мають лише розуміти при сприйманні чужих думок в усній та письмовій формі (при читанні). Відбір лексичних мінімумів проводиться укладачами програм та авторами підручників, які й визначають кількість лексичних одиниць та їх віднесення до активного або пасивного мінімуму. Вчитель має справу лише з результатами відбору, працюючи згідно з вимогами чинної програми та з певним підручником.

Конкретні кількісні дані про активний і пасивний мінімум для різних класів, що наводяться у програмі, не слід вважати достатньо науково обґрунтованими та остаточними, бо вони безпосередньо пов’язані з умовами навчання, що весь час змінюються, а також з цілями і змістом навчання. Одиницею навчання лексичного матеріалу є лексична одиниця, яка може бути не лише словом, але й сталим словосполученням і навіть так званим „готовим” реченням.

Основними критеріями відбору лексичних мінімумів є такі: сполучуваність, тобто здатність лексичних одиниць поєднуватися з іншими одиницями у мовленні, семантична цінність, тобто висловлювання за допомогою лексичних одиниць важливих понять з різних сфер людської діяльності, у тому числі й тих, що визначені програмою і представлені в конкретному підручнику, стилістична необмеженість. У зв’язку з тим, що слів, які відповідають даним критеріям, надзвичайно багато, що перевищує кількість словника-мінімуму. Чим вищі показники слова за цими критеріями, тим цінніші вони для процесу навчання іноземної мови і тим скоріше вони мають бути включені до словника-мінімуму.

Активний і пасивний словниковий запас утворюють так званий наявний або реальний словник, який служить основою для формування потенціального словника. На відміну від наявного словника, що включає знайомі лексичні одиниці, які учні вживають для вираження своїх думок або для сприймання розуміння думок інших людей, потенціальний словник складають ті незнайомі слова, про значення яких читач (слухач) може здогадатись, зустрівшись з ними при читанні (аудіюванні). До потенціального словника відносяться: 1) інтернаціональні слова, подібні за звучанням і/або написанням та значенням ло слів рідної мови; 2) похідні та складні слова, що складаються з відомих учням компонентів; 3) конвертовані слова; 4) нове значення відомих багатозначних слів; 5) слова, про значення яких учні можуть здогадатися за контекстом. За даними деяких досліджень, словника, що забезпечує розуміння при читанні та аудіюванні, за рахунок потенціального словника може збільшитися у 5-6 разів.

Беручи до уваги різні пласти лексичного матеріалу та рецептивний чи продуктивний характер відповідного виду мовленнєвої діяльності, необхідно сформувати такі види навичок: репродуктивні лексичні навички, тобто навички правильного вживання лексичної одиниці активного мінімуму в говорінні та письмі згідно з ситуацією спілкування і метою комунікації, що передбачає ті, зовнішньо мовленнєве відтворення лексичної одиниці у потоці мовлення; миттєве сполучення даної одиниці з іншими словами, що створюють синтагму і фразу за правилами лексичної сполучуваності; рецептивні лексичні навички, тобто навички розпізнавання і розуміння лексичних одиниць, активного і пасивного мінімуму при читанні та аудіюванні, навички обґрунтованої здогадки про значення лексичної одиниці, що відноситься до потенційного словника при читанні та аудіюванні; навички користування різними видами словників. Дво- і одномовних, фразеологічних, тематичних, краєзнавчих.

У процесі автоматизації дії учнів з новими лексичними одиницями слід передбачати, знаходити знаття і подолання труднощів засвоєння різних лексичних одиниць. Сумарна трудність лексичної одиниці об’єднує різні труднощі: 1) форма слова – звукової, графічної, структурної; 2) значення лексичної одиниці (виникають труднощі при неспівпаданні обсягів значень в іноземній і рідній мовах, при засвоєнні багатозначних слів, фразеологічних сполучень); 3) вживання – сполучуваності слова з іншими словами, особливостей його функціонування в мовленні (великі труднощі виникають при засвоєнні словосполучень, які не мають точної структурно-семантичної відповідності еквівалентам у рідній мові). При визначенні ступеня трудності лексичної одиниці для засвоєння слід брати до уваги і сферу її функціонування. Так, труднощі, активного словника, що обслуговує продуктивні види мовленнєвої діяльності говоріння, письма, часто співпадають з труднощами пасивного словника, необхідно для розуміння на слух та при читанні. Наприклад, важкими для активного засвоєння є слова, подібні за звучанням і за значенням, з різним обсягом значень і розбіжностями у сполучуваності у двох мовах, в той час як для пасивного засвоєння важливими вважається односкладові та багатозначні слова, подібні за звучанням, за написанням; слова, подібні за формою, але різні за значенням у двох мовах – іноземній і рідній.

Таким чином, при автоматизації дій учнів з новими словами слід передбачати заходи для зняття й подолання труднощів засвоєння різних лексичних одиниць.

Практична мета навчання іноземної мови – спілкування в усній і письмовій формах, з одного боку, та важливість цілеспрямованого попадання лексичних труднощів, з іншого, виникають необхідні поєднання роботи над засвоєнням слів у зразках мовлення у відповідності до ситуації спілкування з роботою над ізольованими словами. Питома вага роботи над ізольованим словом збільшується на середньому і особливо на старшому ступені, де формується переважно пасивний лексичний мінімум у процесі самостійного читання.

Закрити

Методика роботи зі словником у процесі навчання іноземної мови в середній загальноосвітній школі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.