План

1. Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу

2. Державні стандарти вищої освіти, їх функції. Характеристика державних стандартів вищої освіти із спеціальності «Дошкільна освіта». Освітньо-професійна програма (ОПП) та освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ).

3. Навчальний та робочий плани спеціальності «Дошкільна освіта», їх роль у проектуванні навчального процесу, структура та зміст

4. Навчальна та робоча програми дисципліни, їх структура, зміст, роль у проектуванні вивчення навчальної дисципліни

5. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення психолого-педагогічних дисциплін спеціальності «Дошкільна освіта»

1. Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу

Професія викладача вищого навчального закладу - одна із найбільш творчих і складних професій, в яких поєднано науку та мистецтво. Діяльність викладача вищої школи має високу соціальну зна­чущість і займає одне з центральних місць у державотворенні, формуванні національної свідомості і духовної культури українського суспільства.

Праця викладача вищого навчального закладу - це висококваліфікована розумова праця щодо підготовки й вихо­вання кадрів спеціалістів вищої кваліфікації з усіх галузей народ­ного господарства, інтелектуальної еліти суспільства, української інтелігенції. В ній органічно поєднані знання та ерудиція вченого і мистецтво педагога, висока культура та інтелектуальна, мораль­на зрілість, усвідомлення обов'язку і почуття відповідальності.

Викладач вищого навчального закладу виконує такі функції:

 • організаторську (керівник, провідник у лабіринті знань, умінь, навичок);
 • інформаційну (носій найновішої інформації);
 • трансформаційну (перетворення суспільно значущого змісту знань в акт індивідуального пізнання);
 • орієнтовно-регулятивну (структура знань педагога визначає структуру знань студента);
 • мобілізуючу (переведення об'єкту виховання у суб'єкт, самовиховання, саморуху, самоутвердження).
 • Конкретний зміст праці, права та обов'язки професора, доцен­та, викладача вищого навчального закладу визначає статут відпо­відного навчального закладу.

  Визначальним і найбільшим за об'ємом компонентом праці викладача є навчально-педагогічна діяльність. За своїм змістом навчальна робота у вищому навчальному закладі - це частина цілеспрямованої трудової діяльності щодо підготовки спеціалістів вищої кваліфікації, що включає види конкретних робіт, визначе­них структурою навчального плану спеціальності. Таких видів робіт налічується більше сорока.

  Робочий день викладача поділяється на дві частини: проведен­ня усіх видів робіт і підготовка до їх проведення. Таким чином, зміст навчально-методичної роботи знаходиться у безпосередньому зв'язку з навчальною роботою, її об'ємом і струк­турою.

  Праця викладача вищого навчального закладу обов'язково пе­редбачає організаційно-методичну роботу, основними видами якої є робота у підготовчому відділенні, робота стосовно профорієнтації, організація педагогічних практик, робота у приймальній комісії, підготовка матеріалів на засідання кафедри, ради факультету, ради вузу, методична робота на допомогу вчителям, робота по підготовці науково методичних семінарів і т.д.

  Органічною частиною викладацької діяльності є робота щодо виховання студентів. Вона вміщує такі види робіт: контроль за самостійною роботою студентів щодо вивчення першоджерел, пе­ревірку конспектів, колоквіуми, співбесіди, роботу куратора, ке­рівника клубів, виховну роботу в гуртожитках, проведення ве­чорів, екскурсій тощо. За всі види роботи викладач звітується на засіданні кафедри, ректораті.

  Обов'язковим елементом у роботі викладача вузу є науково-дослідна робота. Науковий багаж дозволяє педагогу оволодіти педагогічною майстерністю. Взаємодія може бути ефективною тільки тоді, коли викладач має рівні здібності як до педагогічної, так і до наукової роботи. Вчений відкриває наукову істину, а педагог з допомогою інших засобів педагогічного впливу, прилучає до неї студентів. Викладач вищого закладу освіти зобов'язаний вести дослідниць­ку роботу, поєднуючи її з педагогічною.

  Професійна діяльність викладача вищого навчального зак­ладу - це особливий різновид творчої інтелектуальної праці. Творчість викладача полягає, насамперед, у доборі методів і роз­робці технологій реалізації мети і завдань, поставлених державою перед вищою школою: забезпечення ефективності навчально-ви­ховного процесу; озброєння майбутніх спеціалістів фундаменталь­ними знаннями; привчання студентів до самостійного отримання максимальної інформації за короткий час і розвитку творчого мис­лення; озброєння уміннями наукового дослідження; виховання різнобічної, досвідченої і культурної людини.

  Сутність і структура педагогічної діяльності, а також пов'яза­на з ними продуктивність - одне з найактуальніших питань педа­гогічної науки і практики. Особливо перспективним прийнято вва­жати напрям, пов'язаний з застосуванням системного підходу до аналізу і побудови моделей педагогічної діяльності.


  2. Державні стандарти вищої освіти, їх функції. Характеристика державних стандартів вищої освіти із спеціальності «Дошкільна освіта». Освітньо-професійна програма (ОПП) та освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ).

  Державний стандарт освіти (ДСО) - це сукупність норм, що визначають зміст вищої освіти, обсяг навчального навантаження, засоби діагностики якості освіти та рівня підготовки студентів, а також нормативний термін навчання. ДСО визначає обов'язковий мінімум змісту навчальних програм, обсяг навчального навантаження студентів, вимоги до рівня підготовки випускників ВНЗ і є основою нормативних документів (навчальних планів, навчальних програм тощо). ДСО - це сукупність норм, які визначають вимоги до освітньо-кваліфікаційних (освітніх) рівнів студентів ВНЗ.

  Організація освітньої діяльності із спеціальності «Дошкільна освіта» здійснюється згідно із Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Державними та галузевими стандартами й іншими чинними нормативними документами. Зміст підготовки фахівців спеціальності Дошкільна освіта відображений в Галузевих стандартах вищої освіти (освітньо-кваліфікаційній характеристиці, освітньо-професійній програмі, засобах діагностики). Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма спеціальності Дошкільна освіта оформлені відповідно до нормативних вимог та містять як нормативну, так і варіативну складові.

  Структура освітньої діяльності підготовки фахівців спрямована на виконання вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми.

  Освітньо-професійна програма (ОПП) – це державний нормативний документ, в якому узагальнюються зміст та термін навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, а також форми контролю та державної атестації.

  Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 12

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Методика викладання та педагогіка вищої освіти 10

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.