План

1. ТМО вивчення часу.

2. Трактування «текстова задача». Функції текстових задач. Система текстових задач.

3. ТМО підготовчої роботи до ознайомлення з першою простою текстовою задачею.

4. ТМО основи навчання учнів розв’язувати прості задачі на +,-, *,

5. Види простих текстових задач на множення і ділення     

Правильне розуміння відношень “бути на стільки-то одиниць (або у стільки-то разів) більше (чи менше)” формується досить важко. Найсуттєвішою причиною цього є відсутність особистісно-зорієнтованого підходу при формуванні цих відношень. Значний внесок у формування вказаних відношень належить задачам на різницеве порівняння. Саме ці задачі тісно пов’язані із задачами на збільшення чи зменшення числа на кілька одиниць, а тому вводяться через кілька уроків після них. Це обумовлюється тим, що вони сприймаються дітьми легше, ніж задачі наступних видів. Задачі на різницеве порівняння є доброю підготовкою до ознайомлення із задачами на збільшення чи зменшення числа на кілька одиниць, які сформульовані у непрямій формі. У процесі формування умінь учнів розв'язувати задачі на різницеве порівняння вчитель повинен підвести школярів до висновку: для того, щоб визначити на скільки одиниць в одній групі предметів більше, ніж у другій, необхідно від більшого числа відняти менше.

Ознайомлення учнів із задачами цього виду покажемо на прикладі такої задачі “У Петрика було 10 фломастерів, а у Миколки – 7. На скільки фломастерів у Петрика більше?” (пропонуємо студентам виконати завдання № 5 для самостійної роботи!). Якщо рівень математичної підготовки класу дозволяє, то ознайомлення із цією задачею можна провести без використання наочності. У противному разі пропонуємо дітям виставити на набірному полотні відповідну кількість кружечків, які б позначали кількість фломастерів у кожного з хлопців. Для середніх учнів можна запропонувати такий варіант: скільки кружечків на верхній полиці? – 10. Скільки кружечків на нижній полиці? – 7. Яких кружечків більше? – тих, які на верхній полиці. Як визначити, на скільки їх більше? – від 10 відняти 7. На скільки ж кружечків на верхній полиці більше? – на 3. А яких кружечків менше? – тих, які на нижній полиці. На скільки кружечків на верхній полиці менше? – на 3. Отже, якщо в одній групі предметів на кілька більше, то в другій на стільки ж менше. Як же визначити на скільки одне число більше за друге? – від більшого числа відняти менше. Саме про ці два висновки вчитель не повинен забувати при розв’язуванні всіх задач цього виду.

Діти легше засвоюють прийоми розв'язування задач, якщо їм пропонувати одночасно задачі з прямою і непрямою залежністю величин, використовувати прийоми порівняння, зіставлення і протиставлення. Саме тому дещо пізніше задачі на різницеве порівняння розглядаються у співставленні з простими задачами на збільшення або зменшення числа на декілька одиниць. Це робиться для того, щоб запобігти можливим помилкам, показати відмінності задач різних видів і реалізовувати ідею формування у школярів загального уміння розв'язувати задачі.

збільшення чи зменшення числа на кілька одиниць, які сформульовані у непрямій формі: вчитель повинен не забувати про таку закономірність: слід приділяти увагу розвиткові здібності встановлювати відношення між множинами, заданими у задачі. ЇЇ дотримання сприятиме формуванню у школярів уміння правильно обирати арифметичну дію.

Ознайомити учнів із першою задачею цього виду можна приблизно так: задачу читає вчитель, ставлячи наголос на зв’язку між даними та шуканими величинами, на тому, що необхідно визначити. Після цього вчитель з допомогою запитань повинен визначити, як діти засвоїли текст задачі. Провівши таку роботу, вчитель приступає до аналізу задачі.


5. Види простих текстових задач на множення і ділення

1) задачі на розкриття конкретного змісту дії множення або задачі на знаходження суми однакових доданків

2) задачі на розкриття конкретного змісту дії ділення, які бувають двох видів: а) задачі на ділення на вміщення (б) задачі на ділення на рівні частини

3) задачі на збільшення або зменшення числа у кілька разів

4) задачі на збільшення або зменшення числа у кілька разів, сформульовані у непрямій формі задачі на кратне порівняння

5) задачі на знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення, які бувають таких видів: а) задачі на знаходження невідомого множника б) задачі на знаходження невідомого діленого в) задачі на знаходження невідомого дільника

Підготовчою роботою до ознайомлення дітей із задачею на розкриття конкретного змісту дії множення є:

1) розв'язування вправ на заміну прикладів на додавання прикладами на множення, наприклад: заміни приклад на додавання 3+3+3+3 прикладом на множення;

2) розв'язування вправ на заміну прикладів на множення 54 прикладом на додавання;

3) розв’язування вправ виду: обчисли значення, користуючись таблицею множення, наприклад: 23, 46, 72 тощо.

задачі на розкриття конкретного змісту дії множення? –Відповідно до ТМО навчання учнів розв’язуванню будь-яких задач розпочинати слід із ознайомлення з умовою та запитанням задачі. Для того, щоб окремі діти краще засвоїли умову задачі та з метою особистісної орієнтації навчального процесу, слід використовувати ілюстрацію умови або за допомогою наочності, або за допомогою дидактичного матеріалу.

розв’язуючи такі задачі, учні засвоюють, що суму однакових доданків слід заміняти добутком, оволодівають новою формою запису та усвідомлюють значення кожного числа у цьому записі. Після того, як діти засвоять конкретний зміст дії множення, розв’язування задач цього виду записуватиметься лише за допомогою дії множення. задачі на збільшення числа у кілька разів, наприклад: “Наталка купила 5 зошитів, а Маринка у 3 рази більше. Скільки зошитів купила Маринка?”. Теоретичною основою формування умінь розв'язувати задачі цього виду є розуміння конкретного змісту дії множення та усвідомлення змісту висловлювання “більше у...”. сутність підготовчої роботи до введення таких задач і повинна полягати в тому, щоб сформувати уявлення школярів про конкретний зміст дії множення та про зміст висловлювання “більше у...”.

розкриття змісту “більше у...” відбувається у виконання вправ:

1) покладіть в один ряд 3 палички, а в інший у 5 разів більше. Як Ви це зробили? – поклали 5 разів по 3 палички. Скільки всього паличок у другому ряду? - 15. Як Ви це визначили? – по 3 взяли 5 разів, тобто 3 помножили на 5;

2) побудуй відрізок у 4 рази довший, ніж даний;

задача на збільшення числа у кілька разів? – вчитель пропонує учням задачу, яку можна було б легко проілюструвати, наприклад: "У Миколки було 6 фломастерів, а у Петрика у 2 рази більше. Скільки фломастерів було у Петрика?“. Спочатку вчитель перевіряє, як учні засвоїли зміст задачі. Зробити це можна з допомогою запитань. Для дітей, яким важко уявити ситуацію задачі, можна проілюструвати її з допомогою наочності.

задачі на зменшення числа у кілька разів, які сформульовані у непрямій формі, наприклад: “У гаражі стояло 7 вантажних автомобілів. Це у 2 рази менше, ніж легкових. Скільки легкових автомобілів стояло у гаражі?”. підготовча робота включає в себе: 1) повторення назв компонентів дій множення та ділення; 2) формування відношень “більше у...” та ”менше у...”; 3) розв'язування задач на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць чи у кілька разів; 4) розв'язування задач на кратне порівняння;

задача з конкретним змістом, наприклад: “У гаражі стояло 8 вантажних автомобілів. Це у 2 рази менше, ніж легкових. Скільки легкових автомобілів стояло у гаражі?”. При навчанні учнів розв’язувати задачі розглядуваного виду основним моментом є з’ясування того, в якій із множин предметів більше. Після того, як діти ознайомлені із змістом задачі і вчитель перевірив як вони його засвоїли, розпочинаємо аналіз задачі: скільки вантажних автомобілів стояло у гаражі? – 8. Що ще відомо про кількість вантажних автомобілів? – що їх у 2 рази менше, ніж легкових. Яких же автомобілів у гаражі більше? – легкових. У скільки разів легкових автомобілів у гаражі більше? – у 2 рази. Як же визначити кількість легкових автомобілів у гаражі? – 82.

Першими простими текстовими задачами на ділення, з якими ознайомлюються учні, є задачі, що розкривають конкретний зміст дії ділення. До них належать задачі на ділення на вміщення та на ділення на рівні частини. Після цього школярам пропонується розв’язати задачу на ділення на рівні частини, наприклад.

При введенні першої задачі на ділення на вміщення слід обрати таку задачу, яку легко проілюструвати “8 зошитів роздали по 2 кожному учневі. Скільки учнів одержали зошити?” У разі потреби вчитель викликає одного учня та пропонує йому відлічити 8 зошитів і роздавати по 2 зошити учням. Через кілька уроків після ознайомлення із задачами на ділення на вміщення вводяться задачі на ділення на рівні частини. Це зроблено для того, щоб зменшити труднощі у навчанні учнів розв’язувати задачі. Сутність підготовчої роботи до ознайомлення учнів із задачами цього виду полягає в практичному розв’язуванні вправ такого виду: візьміть 10 трикутників і розкладіть їх у 2 ряди порівну. ТМО навчання учнів розв'язувати прості задачі на зменшення числа у кілька разів мають багато спільного з роботою над задачами на зменшення числа на кілька одиниць.

Наступним видом простих текстових задач, які розв'язуються дією ділення є задачі на кратне порівняння. Теоретичною основою уміння розв'язувати задачі цього виду є усвідомлення подвійного змісту кратного відношення та уміння розв'язувати задачі на ділення на вміщення. Для задач на кратне порівняння необхідно виконувати наступні вправи: 1) порівняння чисельностей двох груп предметів, наприклад: покладіть у верхній ряд 6 квадратів, а у нижній – 3. Визначіть, у скільки разів у верхньому ряду квадратів більше, ніж у нижньому 2) розв'язування вправ виду: виставте 10 трикутників, а під ними у 2 рази трикутників менше. Поясніть, чому ви виставили 5 трикутників?; 3) розв'язування задач на ділення на вміщення (Пригадайте, що це за задачі?!); 4) розв'язування задач на різницеве порівняння (Придумайте, задачу на різницеве порівняння про олівці!); 5) розв'язування задач на збільшення чи зменшення числа у кілька разів.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 16

Безкоштовна робота

Закрити

Методика викладання математики в початкових класах 4

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.