План

1. Предмет і завдання методики викладання природознавства. 

2. Методи дослідження природознавства. 

3. Зародження методики викладання природознавства. 

4. Принципи викладання природознавства в початкових класах, методичні засади. 

5. Становлення методики викладання природознавства. 

6. К.Д.Ушинський про вивчення природи в початкових класах. 

7. Формування способів навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках природознавства. 

8. В.О. Сухомлинський про спілкування дітей з природою, система поглядів. 

9. Специфіка викладання природознавства в початкових класах. 

10. Основні принципи побудови програми з природознавства. 

11. Аналіз природничого матеріалу у змісті предмета «Природознавство» для початкових класів. 

12. Аналіз програм з природознавства для початкових класів. 

13. Аналіз підручників з природознавства для початкових класів. 

14. Освітні завдання з природознавства для початкових класів.

Предмет і завдання методики викладання природознавства.

Методика навчання природознавства належить до педагогічних наук. Предметом її вивчення є процес навчання природознавства у початкових класах. Зміст методики розробляється насамперед на основі розумінняїї як науки про організацію процесу навчання природознавства у початкових класах. Це зумовило виділення змісту методики трьох рівнів.

І рівень — сутність навчання і об'єктивні загальні закономірності його проходження.

ІІ рівень — генезис компонентів методичної системи з природознавства, їх зміст та загальні закономірності реалізації кожною на основі взаємозв'язків і взаємозалежностей між ними.

ІІІ рівень способи, форми і засоби втілення закономірностей здійснення кожного компонента в конкретних педагогічних ситуаціях.

Природознавство - педагогічна наука про систему процесу навчання, виховання і розвитку молодших школярів, зумовлену особливостями пропедевтичного вивчення біологічних, зоологічних, географічних, анатомо­фізіологічних знань.

Мета методики навчання природознавства досягається через розв'язання конкретних завдань:

1. вивчення історичного досвіду розвитку методики навчання природознавства у школі 1 ступеня;

2. визначення освітніх, розвивальних та виховних цілей природознавства та його місця в системі початкової школи;

3 розробку змісту природознавства як навчального предмета, що реалізується в науково обґрунтованих програмах і підручниках;

4 роз методів, прийомів, засобів наочності та форм організації процесу навчання природознавства, критеріїв їх вибору стосовно кожної конкретної педагогічної ситуації;

5 розробку системи підготовки майбутнього вчителя до організації та керування процесом навчання природознавства молодших школярів.Методика викладання природознавства функціонує в тісному взаємозв’язку з іншими науками. Отже, методика викладання природознавства, розвивається в тісній співдружності і взаємозв'язку з цілим рядом інших наук. Розвиток її пов'язаний з організацією методичних досліджень, в яких беруть участь не тільки науковці, але й творчо працюючі вчителі.


Методи дослідження природознавства.

Метод спосіб досягнення мети, вирішення конкретного завдання; сукупність прийомів або операцій практичного чи теоретичного пізнання дійсності. Методика викладання природознавства спирається на ряд методів наукового дослідження.

Спостереження — це цілеспрямоване сприйняття того чи іншого педагогічного явища без втручання у його хід. Дослідник розробляє програму, визначає об'єкти і передбачає способи фіксації спостережень (протоколи, фото- і кінозйомка, записи на магнітну стрічку, відеомагнітофон тощо).

Бесідазастосовується як самостійний чи додатковий метод педагогічних досліджень (у поєднанні з такими методами, як спостереження, експеримент, анкетування). Готуючись до бесіди, слід визначити завдання дослідження, розробити перелік питань, продумати способи фіксування бесіди (наприклад, за допомогою прихованого магнітофона). Для невимушеної бесіди необхідно створити атмосферу довір'я, дотримуватись педагогічного такту.

У педагогічних дослідженнях широко застосовується анкетування, коли відповіді на запитання даються у письмовій формі.

Для проникнення в суть педагогічних явищ, перевірки дієвості та ефективності методичних рекомендацій застосовується педагогічний експеримент. Він проводиться в умовах, створюваних дослідником. Порівнюючи дані педагогічного експерименту з результатами, одержаними у контрольному класі (чи групі дітей), можна об'єктивно визначити вплив окремих педагогічних факторів і з'ясувати їхню ефективність. Для встановлення кількісних залежностей між дослідженими педагогічними явищами використовують математично-статистичні методи. Для того щоб одержані внаслідок педагогічних досліджень факти стали надбанням науки, їх необхідно теоретично узагальнити. На цьому етапі вирішальне значення має оволодіння педагогом методами аналізу і синтезу.

Теоретичні методи - це аналіз природознавчої, педагогічної, біологічної, екологічної літератури.

Емпіричні методи - проведення констатувального та формувального експериментів. Формуючий проводиться з двома класами учнів:експериментальною і контрольною. В експериментальній навчання видозмінюється на вимогу дослідника, а в контрольній навчання проводиться без змін.


Зародження методики викладання природознавства.

Зародження методики природознавства пов'язано з введенням в XVIII столітті в школу природознавства і географії як навчальних предметів з „Статуту народним училищам в Російській імперії» 1786 р. Уряд Катерини II, провів реформу народної освіти. У „Статуті" 1786 р. вказувалося на необхідність вивчати не всі рослини, а найголовніші, які використовуються людиною, у зв'язку з чим основною метою при вивченні природознавства і географії було надбання знань, необхідних для використовування природних багатств. Введення природознавства і географії переслідувало практичні цілі: ознайомити учнів з природою, різними мінеральними, гірськими породами, рослинами, тваринами з метою їх широкого використовування для задоволення потреб людини.

Зуєв Василь Федорович (У 1786 р. перший російський підручник з природознавства був надрукований піл назвою „Зображення природної історії...” в двох книгах. Матеріал в підручнику був розподілений за частинами: „Викопне царство” (гірські породи і мінерали), „Промерзле царство” (рослини), „Тваринне царство”. В останню частину включався опис людського тіла.)У другій половині XVIII століття в науці про природу на багато років затвердився описово-систематичний напрям Видатний шведський природодослідник і натураліст Кнрл Лінней (1707—1778) є основоположником цього напряму і в 1735 р. Була опублікована його книга „Система природи”. У другій половині XVIII століття вона перетворилася на багатотомну працю, в якій в строгій системі були розташовані і стисло описані всі відомі тоді рослини, тварини і мінерали.

Ушинський Костянтин Дмитрович (1824—1870). Він надавав велике значення вивченню природознавства і географії в початкових класах для розвитку логічного мислення, уяви і мовлення молодших школярів. На думку К. Д. Ушинського, „логіка природи є найдоступніша і найкорисніша логіка для дітей". Свої книги для читання в початкових класах школи («Дитячий світ і Хрестоматія", «Рідне слово”) він побудував в основному на природничому матеріалі.


Принципи викладання природознавства в початкових класах, методичні засади.

Основним принципом побудови програми з природознавства є фенологічний (сезонний). Принцип сезонності (полягає в організації спостережень за змінами в живій і неживій природі у різні пори року. Така робота дає переконливий матеріал про взаємозв’язки і взаємозалежності явищ у природі, що є доступними для безпосереднього спостереження молодшими школярами).Принцип екологічний (передбачає усвідомлення природи як середовища перебування людини, яка має бути зацікавлена в збереженні цілісності, чистоти, гармонії в природі, осмислення екологічних явищ, вміння робити висновки відносно стану природи, спонукає до природоохоронної діялності).Планетарний принцип (передбачає формування уявлення про Землю в світовому просторі, усвідомлення зміни дня і ночі й зміни пір року.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 18

Безкоштовна робота

Закрити

Методика викладання природознавства 9

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.