План

1. Педагогічний малюнок вчителя на дошці як один з прийомів наочного навчання, його особливості.

2. Значення композиційної різноманітності в реалізації художньо-творчого задуму. Шляхи досягнення варіативних рішень та вибору найбільш вдалого в дитячих роботах.

3. Відтворення явища наочної перспективи у зображенні наочного простору.

4. Суть особистісно-орієнтованого компетентнісного підходу до викладання образотворчого мистецтва.

5. Зображення міміки персонажів

6. Вікові та індивідуальі особливості опанування молодшими школярами образотворчого мистецтва.

7. Яку роль відіграє попередній ескіз та його різновиди

8. Послідовність та способи ліплення тварин і птахів

9. Засоби розвитку здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва

10. Основні етапи розвитку над композицією

11. Послідовність зобаження птахів

1. Педагогічний малюнок вчителя на дошці як один з прийомів наочного навчання, його особливості.

Найкращим засобом наочного навчання є малюнок самого педагога на класній дошці, на аркуші паперу і на полях альбомусамого учня.

Перший вид - малюнок на класній дошці - є прекрасним методом наочного навчання. Він допомагає зрозуміти побачене, впливає нарозумовий розвиток дитини, на правильність його суджень.

Головне якість педагогічного малюнка - це лаконічність зображення, простота і ясність його. Учитель дає можливість дітям ясно зрозуміти і уявити сказане. Малюнки на класній дошці повинні передати головну думку вчителя, опускаючи все випадкове і другорядне.

Образотворчу діяльність вчителя, пов'язану з ілюструванням навчального матеріалу, що доповнює усне пояснення і здійснюється безпосередньо в ході уроку, прийнято називати педагогічним малюванням.

Ці малюнки можна розділити на 2 основних види за методами їх використання.

1. Малюнки великого розміру, розраховані на фронтальну демонстрацію всім учням, які у класі.

2. Невеликі начерки, виконані викладачем на полях роботи учня або на окремих аркушах паперу з метою ілюстрування індивідуального пояснення навчального матеріалу.

Основне завдання педагога - найбільш повно, дохідливо донестинавчальний матеріал до слухачів. Це висуває до малюнка ряд основних вимог.

Перш за все, малюнок на дошці повинен бути достатньо великого розміру, щоб всі, хто сидить у класі добре бачили його, він повинен бути також гранично простим, ясним, лаконічним, так як викладачеві необхідно виділити головне в зображеному і звернути на нього увагу учнів.

Треба мати на увазі, що здебільшого малюнки на дошці робляться для того, щоб дати учням правильне напрямок для самостійного вирішення завдання побудови об'ємних виразів, тому довго малювати, затримуючи увагу дітей роботою на дошці, не слід.

Перед початком роботи вчитель пояснює завдання, супроводжуючи бесіду малюванням на дошці. При цьому не можна, захоплюючись зображенням, забувати про пояснення. У дошки вчителю необхідно стояти обличчям до класу, перериваючи малювання зверненням до учнів. У процесі роботи необхідно відходити від дошки на деяку відстань, з тим, щоб перевірити зображене, тому що лінії можуть бути нерівними. Проміжки часу слід заповнювати поясненням, розповіддю про завдання наступного етапу роботи і т.д.

Треба навчитися поєднувати чітке та послідовне, словесне пояснення і виконання виразного малюнка. 


2. Значення композиційної різноманітності в реалізації художньо-творчого задуму. Шляхи досягнення варіативних рішень та вибору найбільш вдалого в дитячих роботах.

Композиція розуміється діалектично як процес побудови — на основі композиційних принципів і за допомогою композиційних засобів як об'єкт сприйняття — з точки зору психофізіологічних особливостей сприйняття, і як результат процесу побудови, тобто як завершене художнє ціле.

Композиція відсутня в хаотичному нагромадженні предметів. Відсутня вона і там, де зміст абсолютно однорідний,елементарний, має єдине значення. І, навпаки, композиція необхідна для створення цілісності в будь-якій достатньо складній структурі, будь то витвір мистецтва, наукова праця, інформаційне повідомлення або організм, створений природою. Композиція необхідна при створенні форм предметного світу — побутових предметів, машин, будинків і інших об'єктів дизайну та архітектури, це також засіб організації інформації та засіб побудови художньої форми.

Композиція забезпечує логічне і красиве розташування частин, з яких складається ціле, надає ясність і стрункість формі, робить зрозумілим зміст. Логіка побудови та краса, гармонія у співвідношеннях частин цілого притаманна, як вже зазначалося вище, не тільки творінням людини.


3. Відтворення явища наочної перспективи у зображенні наочного простору.

Інтер'єр — це оформлення внутрішнього простору будинку або окремих приміщень.

В інтер'єрі можуть бути виражені різноманітні відтінки почут­тів і настрою людини: радість, смуток, роздуми; він може бути свят­ковим або скромним, затишним або холодно-парадним. У ньому можливо показати зміни, які вносить до нашого життя дійсність. Вигляд нової квартири, лабораторії, офісу, театру, концертного за­лу буде відображати побут, смаки та захоплення нашого сучасни­ка.

Малювання інтер'єру потребує знання перспективи, уміння ко­ристуватися нею.

Перспектива, у якій одну із стін зображують паралельно кар­тині, називають фронтальною. Фронтальна перспектива характе­ризується простотою побудови і виразністю. Голо­вна точка сходження розташована на фронтальній стіні в місці перетину вертикальної осьової лінії картини з лінією горизонту. У такому випадку бічні стіни на малюнку будуть однакові. ( демонстрація репродукції картини Леонардо да Вінчі «Тай­на вечеря».)

Малюнок інтер'єру може бути побудований і в кутовій перс­пективі, у якій зображають дві стіни, площини яких повернуті під певним кутом до картини Така побудова перспективи інтер'єру має дві точки сходження. ( демонстрація репродук­ції картини В. Сєрова «Дівчина з персиками».)

Елементи інтер'єру — двері, вікна, класну дошку тощо малю­ють на другому етапі, враховуючи при цьому їх перспективні змі­ни. Лінії вікон, дверей, шафи, стола, якщо їх продовжити, мають також зійтися в тій точці сходження, що й лінії підлоги, стелі. Про­порції їх узгоджуються з основними вимірами інтер'єру (висота, ширина, глибина).

Ті предмети, які в інтер'єрі розміщені не паралельно стінам, ма­ють для побудови свої точки сходження, що розташовані на єдиній для всього інтер'єру лінії горизонту.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Методика викладання образотворчого мистецтва 6

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.