План

1. Виховання культури поведінки дітей дошкільного віку. Дослідження проблеми

2. Статеве виховання дітей дошкільного віку, його завдання, зміст, методи

3. Фізичне виховання дітей дошкільного віку, його завдання, зміст, засоби

4. Обдаровані діти, особливості виховної роботи з ними в сім’ї та дошкільному навчальному закладі

5. Трудове виховання дітей дошкільного віку, його мета, завдання, засоби. Основи економічного виховання

Ставлення дослідників, втім як і практиків, до статевого виховання дітей дошкільного віку, до використовуваної при цьому термінології, неоднозначно. (Зауважимо, що в даній темі взагалі дуже багато спірних питань.) Одні з них, зокрема В.Є. Каган, О.К. Лосєва та ін, висловлюються за статеве виховання, визнаючи важливим повідомлення дитині відповідної інформації в розумних межах, хоча і вона шокує окремих педагогів і батьків. Інші, перш за все Т.А. Рєпіна і представники її наукової школи, вважають за доцільне обговорювати питання статерольового виховання, виключаючи сексуальна освіта - відомості про сексуальні стосунки статей і про репродуктивні функції людини. Свою позицію вони пояснюють тим, що дані уявлення пробуджують у дітей нездоровий інтерес до теми, тоді як сам по собі дошкільний вік - найбільш «спокійний» період у сексуальному розвитку.

До цих пір вчені полемізують: яке поняття ширше - полоролевое або статеве виховання. Одні вважають полоролевое виховання складовою частиною статевого, інші переконані в тому, що воно (полоролевое) - більш широка область виховання в порівнянні з сексуальним. Але ті й інші єдині в думці: психосексуальний розвиток дитини починається з перших місяців його життя (а то вже і в утробі матері), ця сфера виховання - важлива, невід'ємна частина морального виховання (В. Д. Колесов, І. С. Кон, В. О. Сухомлинський та ін), хоча зводити її тільки до морального було б невірним (В. Є. Каган), і займатися нею треба з раннього віку. Провідна роль у статевому вихованні дітей належить сім'ї, яка спирається на значну допомогу дошкільного освітнього закладу.


3. Фізичне виховання дітей дошкільного віку, його завдання, зміст, засоби

Фізичне виховання дітей дошкільного віку — систематичний вплив на організм дитини з метою його морфологічного і функціо­нального вдосконалення, зміцнення здоров'я, формування рухо­вих навичок і фізичних якостей.

У перші шість-сім років фізичне виховання є основою всебічного розвитку дитини.

Система дошкільних установ має широкі й різноманіт­ні можливості для забезпечення реалізації таких завдань фізичного виховання дошкільників:

— зміцнення здоров'я;

— забезпечення гармонійного розвитку організму;

— розвиток рухових умінь, навичок і фізичних якостей (сили, спритності, витривалості, гнучкості тощо);

— підвищення фізичної та розумової працездатності;

— загартування організму;

— прищеплення культурно-гігієнічних навичок, фор­мування уявлень про здоровий спосіб життя;

— виховання потреби у заняттях фізичною культурою і спортом.

Фізичний розвиток у дошкільному віці є особливо стрімким. З огляду на це фізичне виховання має бути своє­часним, методично правильно організованим.

Фізичний розвиток — процес зміни морфологічних і функціональ­них ознак організму, основою якого є біологічні процеси, зумов­лені спадковими генетичними факторами, умовами зовнішнього середовища і вихованням.

Головний зміст фізичного виховання полягає в оволо­дінні дитиною основами фізичної культури:

1. Опанування основ особистої гігієни. Йдеться про охайність, чистоту тіла, одягу, взуття, гігієну приміщен­ня, режим дня (сон, харчування, раціональна організація активної діяльності й відпочинку).

З раннього віку дитину слід привчати до систематично­го догляду за своїм тілом, прищепити навички здорового способу життя, бажання займатися фізичною культурою і спортом.

До культурно-гігієнічних навичок, якими повинні ово­лодіти діти протягом дошкільного дитинства, належать:

— навички їжі (акуратно їсти, користуватися посудом, серветкою та ін.);

— навички догляду за тілом (умивання, чищення зу­бів, розчісування волосся та ін.);

— навички утримання у чистоті і порядку одягу, дотри­мання порядку в приміщенні, його прибирання;

— навички здійснення різних видів діяльності (гри, пра­ці, навчання) а дотриманням культурно-гігієнічних вимог.

2. Загартовування організму (здійснюють його з вико­ристанням природних факторів — сонця, повітря, води).

3. Виконання фізичних вправ, що є головним засобом фізичного виховання.

Завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку поділяють на три групи.

1. Оздоровчі завдання. Це охорона і зміцнення здо­ров'я дітей, загартовування організму, підвищення його опору шкідливим впливам зовнішнього середовища, своє­часний розвиток усіх систем організму, підвищення їх функціональних можливостей, формування правильної постави і стопи.

2. Формування рухових навичок і умінь, виховання фі­зичних якостей. Це завдання полягає у розвитку життєво необхідних видів рухових дій: ходьби, бігу, стрибків, ме­тання, лазіння, плавання, їзди на велосипеді; рухів рук, ніг, тулуба; шикування і перешиковування. Рухова діяль­ність впливає на формування таких фізичних ознак орга­нізму, як спритність, сила, гнучкість, швидкість, загальна витривалість, від яких залежить успішне подолання лю­диною рівних життєвих труднощів. Цілеспрямований роз­виток рухових умінь і якостей слід починати в ранньому віці й організовувати його відповідно до вікових та індиві­дуальних можливостей дітей.

3. Виховання у дітей культурно-гігієнічних навичок і вмінь здорового способу життя. Діти повинні знати, що добре, а що шкідливе для організму, і відповідно організо­вувати свою поведінку. Вміння доглядати за тілом, одя­гом, особистими речами, культурно поводитися за столом під час вживання їжі, підтримувати порядок у приміщен­ні повинні перерости у стійкі звички. Не менш важливі здобуття уявлень і знань про користь занять фізичною культурою, іграми, виховування інтересу до активної ру­хової діяльності, формування потреби в систематичних за­няттях фізичними вправами.

Фізичне виховання дітей дошкільного віку здійснюєть­ся засобами, спрямованими на охорону здоров'я дітей (створення гігієнічних умов життя і діяльності, організа­ція раціонального харчування, сну, перебування на свіжо­му повітрі), а також засобами, покликаними забезпечити активний вплив на організм дитини з метою його фізично­го розвитку (загартовуючі процедури, спеціальні фізичні вправи, гігієнічна гімнастика, режим дня).

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Дошкільна освіта 4

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.