Зміст

1. Закономірності засвоєння граматичних значень дошкільниками 

2. Завдання та зміст роботи з розвитку у дітей дошкільного віку граматичних навичок 

3. Методика формування граматичної правильності мовлення 

4. Граматико-орфографічна пропедевтика помилок у мовленні дитини дошкільного віку

3. Методика формування граматичної правильності мовлення

У дитячому садку дитина повинна чути мову, яка відповідає граматичним нормам рідної літературної мови. Велике виховне значення має мова вихователя. Вихователь повинен уважно стежи­ти за мовою дитини і своєчасно виправляти її помилки. Це допомо­же дитині засвоїти правильні граматичні форми, виробити звичку усвідомлювати мовні норми. Виправляти помилки треба так, щоб вухо дитини чуло, як вона .сама говорить і як сказала вихователь­ка. Коли дитина усвідомлює, що говорить неправильно, вона сама починає себе виправляти. Після одного зауваження дитина, можли­во, не стане говорити правильно. Мовні звички виникають у процесі багаторазового повторення, для цього потрібні нагадування, а іно­ді й спеціальні вправи.

Розвиток і навчання дітей різних вікових груп граматично пра­вильної мови здійснюється на заняттях з рідної мови.

Так, на занятті «Розповідання дітей за картиною» вихователька, відповідно підібравши запитання, вчить дитину встановлювати зв'язки між предметами, розкривати причини тих дій, які зображе­ні на картинці, допомагає глибше усвідомити зміст, граматично правильно сформулювати свою думку. У процесі розповідання у дитини формуються перші поняття про предмет, бо висловлене су­дження — це вже узагальнення певних ознак. Водночас вихователь учить дітей відшукувати найточніші слова для опису предметів і узгоджувати ці слова в реченні у роді, числі і відмінку.

Для розвитку граматичної правильності мови велике значення має художня література, яку читають дітям. Вона є зразком пра­вильної літературної мови. Наслідуючи її, діти збагачують свою мову.

Під час спостережень з дітьми за природою, вихователька бу­дує бесіду так, щоб навчити дітей правильно вживати іменники у різних відмінках. Наприклад, спостерігаючи за погодою, вихова­телька звертає увагу дітей на дерева і запитує: «А сьогодні дерева такі ж, як учора?». «Ні, не такі», — відповідають діти. «Що ми бачили вчора на деревах?» — «Вчора на деревах був іней». «А сьо­годні на них є іней? — «Ні, сьогодні на деревах немає інею». Тут в простій невимушеній бесіді діти оволодівають відмінюванням слова іней. Так, на всіх заняттях з рідної мови дитина вправляється у правильному вживанні різних граматичних форм.

Основним прийомом навчання тут є вказівки і запитання вихо­вателя, що спрямовують думку дитини і вносять корективи в її мову.

Граматичними формами дитина оволодіває і на інших заняттях. Так, під час занять на формування в дітей елементарних матема­тичних уявлень дитина вправляється в узгодженні числівників з іменниками, в правильному вживанні відмінкових закінчень (на­приклад, одне яблуко, два, три, чотири яблука, п'ять яблук тощо). Складаючи задачі на додавання і віднімання, дитина також учиться правильно вживати числівники з іменниками: «Летіло два літаки, до них приєдналося ще п'ять літаків». «Два олівці та ще три олів­ці — буде п'ять олівців». Так, усвідомлюючи відношення між пред­метами, дитина оволодіває і відповідними граматичними формами, що відображають ці відношення.

Якщо серед дітей групи поширені ті чи інші граматичні помил­ки, вихователь проводить з дітьми цієї групи спеціальні заняття, щоб виробити у них звичку говорити граматично правильно.

Для формування граматичної правильності мови ви­користовуються такі методи: дидактичні ігри, дидактичні вправи, розповіді з використанням слова, в якому діти допускають помилку, картинки, переказування оповідань; читання віршів, складання дітьми розповідей на групу слів, на тему, запропоновану вихователем.

На спеціальних заняттях використовують такі методи, як дидактичні ігри та дидактичні вправи. Добираючи вправу чи дидактичну гру, вихователь ставить до неї відповідні вимоги.

Вихователь повинен ясно усвідомлювати дидактичне завдання заняття, тобто те, чого він навчатиме дітей. Наприклад, учити дітей правильно вживати закінчення іменників множини в родовому і. орудному відмінках.Відповідно до цього завдання і слід добирати дидактичну гру чи вправу.

Матеріал для вправ треба добирати так, щоб діти могли зіставити ту граматичну форму, в якій вони роблять помилки, і близькі до неї форми, які діти уже засвоїли. Наприклад, коли діти роблять помилки в узгодженні іменників середнього роду, то для дидактич­ної гри чи вправи потрібно підібрати матеріал з іменниками чоловічого, жіночого і середнього родів, щоб діти, порівнюючи їх, краще відчули закінчення іменників середнього роду (червоне плаття, чер­вона стрічка, червоний шарф).

Треба, щоб матеріал, який використовується в дидактичній грі чи дидактичній вправі, був добре відомий дітям. Слова мусять ви­кликати в уяві дітей конкретні образи. Дидактична гра повинна розвивати мислення дітей. Нарешті, дидактична вправа так само, як і дидактична гра, повинна бути цікавою для дітей.

Найефективнішим методом формування граматичної правильності мови є дидактичні ігри. Вони занадто по­ширені в роботі дитячих садків, проте вихователі не завжди правильно підбирають ту чи іншу гру з потрібною метою. Оскільки ігри на формування граматичної пра­вильності мови не досить описані в методичній літерату­рі, відсутні вони і в планах виховної роботи дитячих садків.

Які ж групи дидактичних ігор використовують для формування граматичної правильності мови? Це, на­самперед: дидактичні ігри

на формування вміння дітей відмінювати іменники множини в давальному відмінку («Чого не стало?», «Чого більше?»);

на відмінювання іменників множини в називному відмінку («Що зміни­лось?», «Назви предмети», «Опиши картинку», «Пошта»);

на відмінювання іменників однини і множини у знахід­ному відмінку («Що я бачив», «Розкажи про картинку»);

на вживання роду іменників («Плутанина», «Одягти ля­льку», «Магазин іграшок»);

на вживання невідмінюва­них іменників («В гостях у ляльки», «Що я чув по ра­діо»);

на вживання дієслів за особами, дієслівних форм з чергуванням приголосних в основі («Що ми робимо?», «Що написано в листі?»);

на узгодження числівників з іменниками («Що змінилось?», «Порахуй, скільки?»);

на відмінювання іменників, що вживаються тільки в однині або множині («Кому що потрібно?», «Про що ми заду­мали?»);

на правильне вживання прийменників («Схо­вай зайчика», «Що змінилось», «Де ведмедик?»);

на вип­равлення помилок, зумовлених двомовністю («Назви сло­во другою мовою», «Що змінилось?», «Магазин іграшок», «Про що ми подумали»);

на виправлення граматичних по­милок («Так чи не так?», «Виправ, Петрику», «На уроці рідної мови» та ін.).

Крім дидактичних ігор у практиці роботи дитячих сад­ків повинні знайти широке застосування дидактичні впра­ви, які доступні дітям старшого дошкільного віку. Висо­ко оцінював дидактичні вправи К. Д.Ушинський, у його книзі «Рідне слово» зібрано чимало корисних вправ для розвитку мовлення дітей.

Великого значення дидактичним вправам надавала і Є.І. Тихєєва, яка розробила цілу систему дидактичних вправ для розвитку мови дошкільнят. У дошкільній педагогіці визначено педагогічні вимоги до дидактичних вправ,що використовуються в роботі з дітьми:

а) правильний підбір дидактичної вправи відповідно до помилок, які зустрічаються в дитячому мовленні;

б)дидактична вправа повинна мати чітко визначену мету, основне навчальне завдання (наприклад, дидактична гра на засвоєння дітьми прийменників або дієслівних форм);

в) матеріал до дидактичної вправи повинен підбира­тись так, щоб діти мали можливість зіставити правильні і неправильні форми; щоб в ньому були не тільки ті гра­матичні форми, в яких діти допускають помилки, а й інші близькі граматичні форми, раніше засвоєні дітьми (чер­воне яблуко, червоний прапорець, червона стрічка);

г) кожна дидактична вправа повинна збуджувати ди­тячу думку, сприяти розвитку мислення;

д) будувати дидактичну вправу потрібно на знайомо­му дітям матеріалі, пов'язаному з їх життям і діяльністю;

е) у дидактичних вправах необхідно передбачити на­очний матеріал;

є) дидактичні вправи повинні проводитись жваво, ці­каво, з використанням ігрового прийому. Як писала Є.І. Тихєєва, їх корисно проводити з дітьми старшого дошкільного віку, з урахуванням вікових інтересів і мож­ливостей.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 58

Безкоштовна робота

Закрити

Теоретичні засади проблеми формування граматичної компетенції у дітей дошкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.