Зміст

1. Закономірності засвоєння граматичних значень дошкільниками 

2. Завдання та зміст роботи з розвитку у дітей дошкільного віку граматичних навичок 

3. Методика формування граматичної правильності мовлення 

4. Граматико-орфографічна пропедевтика помилок у мовленні дитини дошкільного віку

Другим етапом в оволодінні граматичною будовою є засвоєння флективної системи рідної мови, правильне вживання відмінкових форм. Перші прояви флектичності, як відмічає більшість дослідників, можна помітити вже на початку другого року життя. Приклад розмови експериментатора з Олегом 1 року 3 міс. 15 днів (за да­ними Д. Ф. Ніколенка):

Хлопчик: Дай козицьку.

Експериментатор: Хто це?

Хлопчик: Це козицька.

Експериментатор: А це що?

Хлопчик: Це мацик. На козицьку.

Так, уже до двох років дитина оволодіває знахідним, родовим та називним відмінками. У 2 р. 2 міс. у мовлен­ні з'являються давальний та орудний відмінки. За дани­ми Д. Ф. Ніколенка, флексіями множини в називному відмінку іменників і множини першої особи дієслова ді­ти оволодівають уже на стадії вживання називних одно­слівних речень. Оволодіння флексіями непрямих відмін­ків та другої і третьої осіб дієслів є набагато складні­шим процесом. Флексіями дитина оволодіває у зв'язку з розумінням відсутності предмета (немає к о г о? ч о-г о?), місця дії (д е? на кому? на ч о м у?), спрямо­ваності дії на когось чи на щось (к о м у? ч о м у? ко­го? що?). Флексіями орудного відмінка дитина оволо­діває пізніше.

Н.П. Серебряннікова на основі спеціальних дослід­жень доводить існування рефлекторної природи вживан­ня граматичних форм. Шляхом спеціально підібраних ігор-експериментів вона виробляла мовний рефлекс у дітей після того, як вони засвоїли знахідний відмінок: ляльку, качку; спостерігалось уживання цієї ж форми і по відношенню до інших іменників: барану, вовку.

Автор намітила чотири ступені формування граматичної будови мови у дітей дошкільного віку: нагромад­ження структурно не оформлених слів; поява двохслівних речень; засвоєння відмінкових закінчень та грама­тичної будови мови, яке проявляється в розвитку зв'язного мовлення.

Третій етап у становленні граматичної будови мо­ви— оволодіння узгодженням і керуванням. Цей етап пов'язаний з оволодінням дитиною багатослівними ре­ченнями, сполучниками. Так, з 39 сполучників і сполуч­них слів до трьох років дитина вживає 15. Уже в 2 р. 4 міс. з'являються сполучення і, а, то, тому що, тоді, ко­ли; в 2 р. 10 міс.— як, тільки, щоб, де. На кінець третього року життя дитина оволодіває основними відмінковими формами. З 47 відмінкових форм, що зустрічаються в дитячому мовленні від двох до семи років, уже до трьох років дитина використовує 39 відмінкових форм. До трьох років дитина засвоює суфікси зменшеності, збіль­шеності, пестливості.

Формування граматичної правильності мови в ранньо­му віці не можна пускати на самоплив. Дослідження Е.К. Каверіної, Г.Ф. Лози, Д.Ф. Ніколенка показують позитивний вплив стимуляції у мовному розвитку дітей.

Г.Ф. Лоза вивчала послідовність формування речен­ня у дітей третього року життя та умови, що сприяють швидкому формуванню речень в умовах суспільного ви­ховання. Основним прийомом формування простих двохслівних та складних речень були обрані порівняльні за­питання на заняттях з картинкою (наприклад, «Що ро­бить хлопчик, а що робить дівчинка?»). Автор приходить до висновку, що порівняльні запитання доступні для розуміння дітей починаючи з другої половини третього року життя, вони стимулюють дітей до вживання простих двохслівних речень (з уживанням головних членів речення) і складних речень. У проведенні цієї роботи переважають сюжетні картинки, які підвищують мовну активність дітей.

До кожної сюжетної картинки складався поясню­вальний текст, що коротко розкривав зміст зображено­го. У тексті передбачались речення різні за типом вис­ловлювання (окличні, наказові, розповідні, запитальні), прості і складні з правильним порядком слів, речення з прямою мовою.

Заняття з такими картинками викликають у дітей ін­терес, стимулюють до активних висловлювань.

Великого значення мовної стимуляції у формуванні граматичної будови мови надає Д.Ф. Ніколенко. Добираючи засоби стимуляції, зазначає вчений, треба дбати про те, щоб вони активізували вживання нових слів, сприяли граматично правильній побудові речення, викли­кали у дитини потребу вдаватися до узгодження і керу­вання слів у реченні, а в зв'язку з цим вживали відповід­ні відмінкові, часові й особові форми слів. Заучування віршів і висловів, на думку Д. Ф. Ніколенка, є ефектив­ним способом активізації мови дітей, позитивно впливає .на оволодіння дітьми граматичною будовою мови. Серед інших ефективних прийомів формування граматичної правильності мови дітей раннього віку слід назвати «по­каз з називанням», доручення виконати ту чи іншу дію та розповісти про неї, спостереження за тим, що відбу­вається на вулиці, й розмова з цього приводу.

Г.М. Ляміна відмічає важливість правильного до­бору запитань у формуванні граматичної будови мови. Нею було проведено дослідження, в якому дітям стави­ли три групи запитань: а) на розуміння іменників: хто? що?; б) на розуміння дій: що робить?; в) на розумін­ня відношень між предметами: чому? де? коли? для чого?

Виявилося, що найбільший процент однослівних від­повідей припадає на долю першої групи запитань. Автор приходить до висновку, що вже на третьому році життя в роботі по формуванню граматичної правильності мови слід широко використовувати всі три групи запитань, стимулювати дітей до відповідей поширеними і складни­ми реченнями.

Труднощі навчання граматичним значенням рідної мови, виявляються в тому, що навчаючий (вихователь) сам не уявляє цих значень і використовує їх інтуїтивно, засвоюючи їх в процесі сприймання рідної мови. Важливою робою навчаючого (вихователя) повинно бути турбота про те, щоб діти як можна раніше почули всі граматичні форми рідної мови і проникли в їх зміст. Розуміння змісту граматичних значень рідної мови і є процес становлення і розвитку інтелекту людини.

Дитина, не засвоївши граматичного ряду рідної мови до школи, погано навчається, тому що не може зрозуміти зв’язок і відношення між вивчаючими в школі явищами дійсності. В процесі засвоєння граматичних значень у дітей формуються граматичні навички.

У дошкільному віці триває формування граматичної будови рідної мови. Весь дошкільний вік (від трьох де семи років) О.М. Гвоздев відносить до третього періо­ду засвоєння граматичної будови мови.

Після трьох років діти інтенсивно засвоюють складні речення з сполучниками. 61Д усіх сполучників, що за­своює дитина до семи років, засвоюються після трьох років (що, куди, коли, хоч, чому, все-таки, скільки, як, щоб, або, в чому, для чого та ін.). Це, в свою чергу, говорить про розвиток зв'язного мов­лення у дітей.

У дошкільному віці відбувається засвоєння ще цілого ряду відмінкових форм. За даними О. М. Гвоздева в цей період засвоюються: від 3 p.— 3 р 3 міс.— знахід­ний відмінок з прийменником на, родовий відмінок з прийменниками до, з, давальний відмінок з прийменни­ком по;від 3 р. 3 міс. — 3 р. 6 міс.—знахідний відмінок з прийменником про (в значенні «для»), родовий відмі­нок з прийменником від (в значенні причини), родовий відмінок з прийменником замість, давальний з приймен­ником по в значенні причини; від 3 р. 6 міс. до 3 р. 9 міс нічого нового не з'являється. Після трьох років продов­жується засвоєння суфіксів: суфікси на позначення жі­ночої статі, суфікси діючої особи, суфікси на позначення дитинчат тварин, на позначення збірності та ін.

О. М. Гвоздев відмічає, що засвоєння суфіксів розтягу­ється на весь дошкільний період. Наприклад, суфікси -щик, -ник з'являються в 3 р. 3 міс.— З р. 6 міс.; -ець у 3 р. 6 міс.— 3 р. 9 міс.; -тель — у 3 р. 9 міс.— 5 p.; -ар -ун — у 5 p.—5 р. 6 міс.; -ух, -х, -к, -ач —у 6 p.—6 р. 6 міс. Суфікси на позначення дитинчат тварин з'явля­ються в 3 р. 9 міс.— 4 p., процес їх засвоєння розтягу­ється до семи років. Дошкільнята характеризуються за­надто легким засвоєнням суфіксів, що проявляється в різноманітному словотворенні з допомогою суфіксів.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 58

Безкоштовна робота

Закрити

Теоретичні засади проблеми формування граматичної компетенції у дітей дошкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.