План

1. Малювання, ліплення, аплікація, художнє конструювання - види образотворчої діяльності, їх засоби виразності. Особливості їх змісту і технік зображення. Нові підходи до класифікації видів образотворчої діяльності: малювання, ліплення, декоративно-прикладна діяльність, архітектурна діяльність дошкільників.

2. Заняття, художнє експериментування, самостійна образотворча діяльність, індивідуальна робота, гуртки, студії, школи, екскурсії як основні форми організації образотворчої діяльності в дошкільному навчальному закладі. Типи і види занять, гігієнічні та естетичні вимоги до їх проведення. Структура і тривалість занять.

1. Малювання, ліплення, аплікація, художнє конструювання - види образотворчої діяльності, їх засоби виразності. Особливості їх змісту і технік зображення. Нові підходи до класифікації видів образотворчої діяльності: малювання, ліплення, декоративно-прикладна діяльність, архітектурна діяльність дошкільників.

Види образотворчої діяльності та їхній взаємозв'язок

Дитячу образотворчу діяльність розглядають як ефективну форму ху­дожнього засвоєння дітьми навколишньої дійсності, в процесі якої вони зображають предмети і явища, виражають своє ставлення до них. У Ко­ментарі до Базового компонента дошкільної освіти в Україні зазначаєть­ся, що художньо-практична образотворча діяльність передбачає знання характерних особливостей, специфіки, засобів художньої виразності різних видів образотворчої діяльності: малювання, ліплення, аплікації; роботи з природним матеріалом.

До питання класифікації видів образотворчої діяльності є різні підхо­ди. Так, В. Космінська — прибічниця традиційного підходу до класифі­кації видів — вважає, що в дитячому садку образотворча діяльність перед­бачає такі види, як малювання, ліплення, аплікація та конструювання. Види образотворчої діяльності дітей дошкільного віку можна кла­сифікувати за технологією: малювання, ліплення, конструювання, аплі­кація, плетіння, вишивка та ін.; за матеріалом: робота з папером, фарба­ми, тканиною, деревом та ін. Одним із варіантів може стати класифікація за видами художньої практики в мистецтві Наприклад, малювання (жи­вопис, графіка), скульптура, архітектурна діяльність (макетування, моде­лювання, проектування), декоративна діяльність (наприклад, розпис, ліплення, аплікація, плетіння, вишивка, оригамі).

Одним із видів образотворчої діяльності є малювання (предметне, сюжетне, декоративне). У предметному малю­ванні дітей молодшого дошкільного віку основна увага має приділятися формуванню вміння досліджувати предмет, зо­бражувати його за допомогою ліній, кольорових плям, ком­позиційного розташування, передаючи у створеному образі характерні риси, пропорції, будову. Особливого значення слід надавати сенсорному розвитку: вправляти дитину в роз­різненні кольорів, у визначенні форми та величини пред­метів. Допоможуть у цьому різноманітні розвивально-пізнавальні ігри.

У сюжетному малюванні слід акцентувати увагу на роз­питку задуму, його наповненні конкретним образним змістом. При створенні нескладних тематичних композицій дитина має осягнути логічний зв'язок зображених предметів між собою. Саме цей вид малювання допомагає дитині навчитися їм плювати з натури, за уявою, з пам'яті, за змістом твору, створювати прості багатопланові композиції; Сприяє розвит­ку асоціативного мислення. Педагог має надавати дитині можливість реалізовувати свої фантазії як в індивідуально­му, так і в колективному сюжетно-тематичному малюнку.

Декоративне малювання сприяє поглибленню знань молодшого дошкільника про українські народні промисли (гончарство, вишивка, килимарство, писанкарство), виховує попиту до культури рідного народу. Педагогові слід заохочувати дітей до створення зі знайомих елементів несклад­них орнаментів на різних площинних формах, вправляти в ритмічному виконанні візерунків із традиційними колір­ними поєднаннями.

Характерними засобами виразності всіх видів малювання є крапка, лінія, пляма, колір, форма, пропорції, компози­ція, ритмічне поєднання елементів малюнка тощо. За їхньою допомогою дитина може створити образи як реальних, так і уявних, вигаданих об'єктів.

Своєрідність ліплення як одного з видів образотворчої ді­яльності полягає у можливості створення об'ємного образу. Завдяки цьому та особливій пластичності матеріалів (глини, пластиліну, тіста) дитина дуже швидко оволодіває вміння­ми з передачі будови, просторового розташування, динаміки руху зображуваного предмета. Основним засобом у створенні образу в ліпленні є передача об'ємної форми. Також радимо використовувати колір, особливо під час розфарбовування власноруч виготовлених народних іграшок.

Аплікація як вид образотворчої діяльності відрізняєть­ся від інших уже наявними формами різних предметів, їхніх частин, які не треба створювати, розмальовувати. Головне завдання в аплікації для молодших дошкільнят ~ правильно розмістити та наклеїти готові елементи, відтво­ривши таким чином декоративний візерунок або певний образ. Заняття з аплікації сприяють розвитку почуття ко­льору, ритму, симетрії, просторової орієнтації на аркуші та формуванню перших естетичних смаків. У ході виконання робіт педагогу особливого значення слід надавати вихованню організованості в малят. Адже створення аплікації потребує чіткої послідовності дій.

Із метою активізації проявів художньої творчості радимо залучати дітей до виготовлення індивідуальних і. колектив­них робіт через створення образів предметів навколишньої дійсності шляхом гармонійного поєднання різних вищеза­значених видів образотворчої діяльності, матеріалів (папір із глиною, пластилін із природним матеріалом) або технік (аплікація з обірваного паперу та малювання долонькою) тощо. Така інтеграція дуже подобається молодшим дошкіль­нятам і сприяє пошуку нових цікавих рішень у створенні вже знайомих образів.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 10

Безкоштовна робота

Закрити

Методика викладання образотворчого мистецтва 1

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.