План

1. Самовиховання в системі підготовки майбутнього вчителя

2. Вищі заклади освіти в Україні. Освітньо-кваліфікаційні рівні.

3. Структура, специфічні особливості майбутньої ППД. Працездатність педагога та умови її збереження.

4. Етапність формування педагогічної майстерності.

5. Компоненти педагогічної майстерності вихователя ДНЗ.

6. Система контролю та оцінювання знань, умінь та навичок студентів.

5. Компоненти педагогічної майстерності вихователя ДНЗ.

Компоненти педагогічної майстерності:

 • Гуманістична спрямованість – найголовніша характеристика майстерності педагога, що будується на основі ціннісних орієнтацій: на себе (самоутвердження); на засоби педагогічного впливу (коли найважливіше для педагога – виховні ідеали, виховні заходи та методика їх здійснення); на вихованця (допомогти йому адаптуватися до соціального середовища, знайти смисл у житті); на мету педагогічної діяльності (сприяти самоактуалізуванню у професійній діяльності та громадському житті).
 • Професійна компетентність є підвалиною педагогічної майстерності. Зміст цього компонента становлять глибокі професійні знання, навички та вміння, професіоналізм у галузі психології та педагогіки, досконала методика здійснення навчально-виховних заходів.
 • Здібність до педагогічної діяльності – дуже важливий елемент у структурі педагогічної майстерності. Провідними здібностями вважаються чутливість до людини і до особистості, комунікативність, перцептивність, динамічність, емоційна стабільність, оптимістичне прогнозування і креативність.
 • Педагогічна техніка - це конкретний інструментарій, навички та вміння організації та проведення різноманітних навчально-виховних заходів. За відсутності або недостатнього її розвитку інші елементи педагогічної майстерності залишаються нереалізованими.

 • 6. Система контролю та оцінювання знань, умінь та навичок студентів.

  Насамперед студентів знайомлять з тим, що у вищому навчальному закладі мають місце міжсесійний контроль (попередня, поточна, тематична перевірка) і підсумковий.

  Міжсесійний контроль.

  попередню перевірку здійснюють з метою визначення ступеня готовності студентів до навчання від етапу навчання і місця проведення контролю;

  поточна перевірка є органічною частиною навчального процесу і проводиться на лекціях, семінарах, практичних і лабораторних роботах;

  тематична перевірка знань студентів здійснюється на семінарських заняттях, колоквіумах, консультаціях.

  Підсумкова перевірка. Заліки, екзамени, курсові та дипломні роботи, виробнича та педагогічна практика традиційно вважаються основними формами підсумкового контролю навчальної роботи студентів. Заліки – це підсумкова форма перевірки результатів виконання студентами практичних і лабораторних робіт, засвоєння ними матеріалу семінарських занять, результатів практики. Іспити, зазвичай скл. за білетами, затвердженими кафедрою. На консультаціях перед іспитом викладач знайомить студентів з екзаменаційними білетами. Курсові роботи студенти захищають на засіданнях кафедр або перед соціально створеними комісіями.

  Окрім державних екзаменів, студенти-випускники захищають перед ДЕК дипломні роботи.

  Норми оцінювання. Оцінка «відмінно» виставляється студентам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять дисципліни в їхньому значенні для набутої професії, виявили творчі здібності.Оцінки «добре » заслуговує студент, який виявив повне знання навчально-програмного матеріалу, засвоїв основну літературу.Оцінки « задовільно» заслуговує студент, що виявив знання основного навчального матеріалу в обсязі, необхідного для подальшого навчання і майбутньої професії.Оцінка «незадовільно »виставляється студентові, який виявив прогалини у знаннях основного навчального-програмного матеріалу.

  Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 13

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Методика викладання та педагогіка вищої освіти 6

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.