План

1. Мета і завдання практичної підготовки студентів.

2. Мета і завдання самостійної роботи студентів.

3. Форми активізації навчального процесу.

4. Дистанційне навчання.

5. Програмоване навчання.

6. Теорія поетапного формування розумових дій П. Я. Гальперіна.

7. Теорія управління процесом засвоєння знань Н.Ф. Тализіної.

8. Психологічні особливості алгоритмічного процесу у педагогіці.

9. Проблемно-пошукові методи навчання.

10. Ігрове проектування.

11. Операційно-рольові і ділові ігри.

12. Методика розроблення та організація проведення ділових ігор.

9. Проблемно-пошукові методи навчання.

Методи навчання — це система способів, прийомів, засобів, послідовних дій викладача і студентів на заняттях, спрямована на досягнення навчальних, дидактичних і виховних цілей і завдань, тобто оволодіння знаннями, уміннями, навичками і досвідом ви­ховання.

Проблемно-пошуковими методами є: дійові (рішення задач, побудова графіків); евристичні (бесіда, обговорення, дискусія); пошуковий (курсове проектування); дослідницькі (наукова праця, дипломне проектування); методи проблемного викладу навчаль­ного матеріалу.


10. Ігрове проектування.

ІП- одна з колективних форм освіти Проводиться у формі ділової гри. Призначана для активізації навчання проектуванню в технічних навчальних закладів. Призначена для: виховання учнів в умовах колективної, наближеної до професійної діяльності: прищеплення почуття обов’язку перед колективом,пошук шляхів вирішення конфліктів і протеріч у колективі, прищеплення почуття колективізму і націленості. Підготовки учнів до роботи у виробничому колективі: дисциплінарність, діловитість, комунікативна узгодженість.

Розробка закінченого виробу, або процесу.

Розвиток творчих здібностей.

В ігровому проектуванні відповідно за схильностями відпрацьовують керівну або виконавську діяльність. ІП допомагає самовизначитися.


11. Операційно-рольові і ділові ігри.

Метод розподілу ролей дає можливість набути професійні на­вички й уміння. Він найбільш ефективний при вирішенні про­блем, не зорієнтованих на який-небудь один критерій. Ігрове проектування — це об'єднання аналізу конкретної ситуації з роз­поділом ролей.

Залежно від поставлених цілей і завдань, місця й умов прове­дення навчального процесу імітаційні моделі можна класифіку­вати на операційно-рольові і навчальні (ділові). Операційно- рольова гра — форма створення предметного і соціального сере­довища професійної діяльності, моделювання систем відносин, характеристик для визначеного виду практичної роботи.

За допомогою навчальних (ділових) ігор можна змоделювати адекватні умови для придбання навичок фахівця. При цьому на­вчання має колективний характер. Під час ділових ігор студенту пропонується виконувати дії, що є основою його професійної ді­яльності. Відмінність полягає в тому, що результати прийнятих ним рішень відбиваються на моделі, а не в реальній ситуації. Це дає можливість не бояться негативних результатів прийнятих рішень, кілька разів повторювати визначені дії для закріплення навичок їх виконання.

У формі таких ігор можна проводити самостійну роботу студентів, практичні і семінарські заняття, на яких можна виносити матеріал довільного змісту, уже викладений у лекційному курсі, але який потребує повторення, деталізації і творчого осмислювання.


12. Методика розроблення та організація проведення ділових ігор.

Методика й етапи розроблення ділових ігор. У ході підго­товки до ділової гри її організатори повинні врахувати такі ас­пекти.

1. Визначення проблеми, мети, завдань і етапів гри (підготов­чий, дійовий, підведення підсумків і обговорення гри).

2. Створення імітаційної моделі гри.

3. Розроблення поетапного підведення підсумків і методики гри з урахуванням послідовності.

4. Розподіл ролей, визначення функцій учасників.

5. Розроблення інструкцій, процедур і функцій учасників гри на кожному її етапі.

6. Розроблення додатків до гри (методичних посібників, тех­нічних засобів, приладів тощо).

7. Підготовка форм аналізу результатів гри, стратегії зміни ходу гри, можливих відхилень від запланованої ситуації.

Процес підготовки і проведення ділової гри включає ряд ета­пів, зміст яких може трохи змінюватися у зв'язку з особливостя­ми проведення тієї чи іншої гри. Однак суть кожного з етапів у цілому зберігається.

Етапи підготовки і проведення ділової гри:

І. Підготовчо-організаційно-психологічний етап:

II. Планування гри:

III. Підготовка творчих проблемних ситуацій:

IV. Робота з лідерами гри:

V. Цільові настанови колективу (елементи мозкового штурму).

VI. Підготовка аудиторії і матеріалів.

VII. Безпосереднє проведення гри:

VIII. Оцінювання гри слухачами:

IX. Аналіз гри викладачем.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Педагогіка вищої школи 3

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.