План

1. Система освіти в Україні. Види освіти, їх взаємозв’язку

2. Монографічні теми та методика їх викладання на уроках зарубіжної літератури

3. Сугестопедична теорія Г. Лозанова

4. Зміст освіти. Навчальний план. Навчальна програма. Навчальні підручники та посібники

5. Міжлітературні та міжпредметні зв’язки на уроках зарубіжної літератури

6. Формування навичок техніки читання

7. Сутність процесу виховання, його специфіка, структурні елементи, рушійні сили.

8. Особливості вивчення біографії письменника в школі

9. Урок як основна форма навчально-виховного процесу з іноземної мови

10. Урок – основна форма організації навчання.

11. Уроки розвитку зв’язного мовлення, методика їх проведення.

12. Характеристика практичних методів навчання

13. Лабораторний метод

14. Практичний метод

15. Пізнавальні ігри

1. Система освіти в Україні. Види освіти, їх взаємозв’язку

Система освіти України складається із закладів освіти, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти. Структура освіти включає:дошкільну освіту; загальну середню освіту; позашкільну освіту; професійно-технічну освіту; вищу освіту; післядипломну освіту; аспірантуру; докторантуру; самоосвіту,

Процес навчання і зміст освіти регламентуються такими документами: навчальними планами, навчальними програмами, підручниками, навчальними посібниками.Розрізняють такі види освіти: загальна, політехнічна, професійна.Загальна освітапередбачає оволодіння знаннями з основ наук і підготовку учнів до отримання професійної освіти.Політехнічна має вирішувати такі завдання: ознайомлення з різноманітними галузями виробництва; розуміння сутності низки технологічних процесів; Професійна освітаспрямована на оволодіння знаннями, уміннями та навичками, які необхідні для виконання завдань професійної діяльності.


2. Монографічні теми та методика їх викладання на уроках зарубіжної літератури

У центрі монографічної теми - письменник і його твори: одне або декілька творів вивчаються текстуальновивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури – важливий елемент в методиці викладання цього предмету. Елементи монографічного підходу в літературній освіті учнів маємо вже в 5-6 класах. Але власне монографічні теми розпочинаються з 7 класу. До їх структури входять такі чотири складники: розповідь про особу письменника, певна кількість його творів для їх текстуального опанування, теорія літератури, твори для самостійного читання вдома.

Успіх у вивченні монографічної теми значною мірою залежить і від того, наскільки правильно визначено мету кожного уроку – навчальну, розвиваючу, виховну. Залежно від наявних у школі фондів наочності, учитель підбирає один з видів слухового чи зорового унаочнення: схематичне (таблиці), образотворче (репродукції портретів, малюнків), технічні засоби (програвач, епідіаскоп, магнітофон, телевізор тощо)


3. Сугестопедична теорія Г. Лозанова

сугестопедична навчальна система Г.К.Лозанова створювалася в 70-х рр. XX ст.Основна ідея сугестопедії- розкриття та розви­ток всебічних резервних можливостей особистості. Головні положення сугестивного методу: 1) створюються сприятливі умови для оволодіння учнями усним мовленням шляхом усунення багатьох психологічних бар'єрів, що виникають в ситуаціях навчання;

2) більша увага приділяється зв'язку навчального процесу з особистими інтересами та мотивами учнів;

3) між викладачем та учнями встановлюються і підтримуються довірливі стосунки, які сприяють успішній мовленнєвій взаємодії;

8) у центрі уваги — усномовленнєва комунікація та вокабуляр, проте учні читають полілоги і пишуть твори на різні теми;

4) навчання проходить у двох планах — свідомому та підсвідомому, в яких діють обидві півкулі головного мозку, а це дає оптимальний результат;


4. Зміст освіти. Навчальний план. Навчальна програма. Навчальні підручники та посібники

Навчальна програма– це нормативний документ, в якому окреслюється коло основних знань, умінь і навичок, що підлягають засвоєнню з кожного окремо взятого навчального предмету.

Вона складається з таких розділів:

1) пояснювальної записки, де викладено цілі навчання з даного навчального предмета, ознаки процесу (організація навчання кожного класу);

2) змісту навчального матеріалу, поділеного на розділи та теми із зазначеною кількістю годин на кожну;

3) обсягу знань, навичок і вмінь з даної навчальної дисципліни для учнів кожного класу;

4) переліку унаочнень і літератури для учнів і методичної літератури для вчителів;

5) критеріїв оцінювання знань, навичок і вмінь з кожного виду роботи.

Зараз у школах використовують два види навчальних програм:типові програмитаробочі шкільні програми.

Підручник– основна навчальна книга, яка складається згідно з навчальною програмою. Він повинен бути водночас стабільним, тобто мати стійку основу, і мобільним– таким, що забезпечує можливість уведення нових знань без порушення основної конструкції. Для школярів він має бути по можливості цікавим, коротким, доступним, добре ілюстрованим, естетично оформленим.

Навчальний посібник– книга, матеріал якої розширює межі підручника, містить додаткові, найновіші та довідкові відомості.


5. Міжлітературні та міжпредметні зв’язки на уроках зарубіжної літератури

Міжпредметні зв’язки здійснюються з метою:

Глибокого розуміння навчального матеріалуФормування світоглядних висновківСистематизації та узагальнення знань. Розвитку в учнів інтересу до вивчення предмета

Міжлітературні зв’язки використовуються під час оглядових тем, при монографічних темах, при дослідженні історії створення твору та сюжету, при аналізі художнього твору, при розкритті значення творчості письменника.


6. Формування навичок техніки читання

Формування в дітей нави­чок читання — одне з найваж­ливіших завдань початкової школи. Як мінімум два ком­поненти містить у собі сфор­мована навичка читання:

а) техніку читання (пра­вильне і швидке сприйняття й озвучування слів, заснова­не на зв'язку між їхніми зо­ровими образами, з одного боку, й акустичними і мовнорушійними, — з іншого);

б) розуміння тексту (його змісту).

Сформувати навички читання вголос допомагає система прийомів і вправ, що вдосконалюють здорове сприймання і вимову. (для розвитку артикуляції і дихання, для подолання бар'єру промовляння., • для розвитку уваги і пам'яті)Ці вправи спрямовані на розвиток зіркості до буквеного складу, слова тобто правильність читання, і, на збільшення „поля читання”, тобто на розвиток його швидкості.

У процесі формування навичок читання необхідно подолати масу труднощів.

Перш за все, це труднощі, пов'язані з оволодінням технікою читання, яка передбачає засвоєння системи графічних знаків, відмінних від рідної мови, формування навичок звуко-буквених і буквено-звукових співвідносин

Важливо швидше підвести до етапу цілісного сприйняття блоків слів, інакше послівно читання буде гальмувати розуміння змісту.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Основи педагогіки 17

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.