План

1. Становлення педагогічної психології у ХІХ – на початку ХХ століття

2. Психологічні основи роботи з відстаючими у навчанні дітьми

3. Психологічні закономірності розвитку і виховання особистості у ранній юності

Використана література

2. Психологічні основи роботи з відстаючими у навчанні дітьми

"Проблема неуспіхів у навчанні школярів інтенсивно досліджувалась відомими вченими Ю.К. Бабанським, B.C. Цетлін, М.І. Мурачковським. За їх даними контингент учнів, які відчувають труднощі в навчанні, складає біля 12,5% від всієї кількості учнів. Такий стан у значній мірі ускладнює роботу вчителя в навчальному процесі.

В психолого-педагогічній літературі зустрічаються два поняття, які характеризують це явище, а саме: неуспішність і відставання B.C. Цетлін під "неуспішністю" розуміє невідповідність підготовки учнів вимогам змісту освіти, фіксована через якийсь значний проміжок часу навчання (вивчення розділу, в кінці чверті, півріччя). "Відставання" – це невиконання вимог (або однієї з них), яке має місце на одному з проміжних етапів того відрізку навчального процесу, який є тимчасовою рамкою для визначення успішності. Неуспішність і відставання взаємозв'язані. В неуспішності синтезовані окремі відставання, вона – підсумок процесу відставання.

В цілому неуспішність може бути: а) загальне і глибоке відставання з багатьох предметів і за тривалий час; б) часткове або стійке відставання з кількох складних предметів; в) епізодичне відставання з одного або кількох навчальних предметів, яке можна подолати.

Ознаки відставання.B.C. Цетлін розкрила ознаки, за якими можна визначити відставання учня у навчанні:

а) не може сказати, в чому трудність завдання, намітити план його вирішення самостійно, вказати, що нового одержано в результаті його вирішення; б) не задає запитань по суті виучуваного, не робить спроб знайти і не читає додаткової до підручника літератури; в) пасивний і відвертається у ті моменти уроку, коли йде пошук, вимагається напруження думки, подолання труднощів; г) не реагує емоційно (міміка, жест) на успіхи і невдачі, не може дати оцінки своїй роботі, не контролює себе; д) не може пояснити мету виконуваної ним вправи, сказати, на яке правило вона дана, не виконує вказівок правила пропускає дії, плутає їх порядок, не може перевірити одержаний результат і хід роботи; е) не може відтворити визначення понять, формул, доведень, не може викласти систему понять, відійти від готового тексту; є) не розуміє тексту, побудованого на вивченій системі понять. Ця сукупність ознак відставання вимагає конкретизації стосовно до навчальних предметів.

Причини відставання у навчанні. Причини відставання можна звести до

таких груп:

а) недоліки фізичного і психічного розвитку (слабке здоров'я, нерозвинута пам'ять і мислення, навички навчальної праці);

б) недостатній рівень вихованості (відсутність інтересу до навчання, слабка сила волі, недисциплінованість, відсутність почуття обов'язку і відповідальності);

в) недоліки в діяльності школи (відсутність у класі атмосфери поваги до знань, недоліки в методиці викладання, недостатня організація індивідуальної і самостійної роботи учнів, байдужість і слабка підготовка вчителя);

г) негативний вплив сімейної атмосфери (недостатні матеріальні умови життя сім'ї, негативне ставлення батьків до школи і навчальної праці дітей, відрив дітей від навчальної праці і ін.).

Дослідження переконують, що вказані причини по-різному впливають на хлопців і дівчат. Так, серед невстигаючих майже 80 відсотків хлопців і 20 відсотків дівчат. Слабке здоров'я виступає домінуючою причиною неус­пішності у хлопців вдвоє рідше, ніж у дівчат. Недостатній рівень вихованості в хлопців зустрічається у три рази частіше, ніж у дівчат.

Робота з відстаючими учнями. Подоланню епізодичної неуспішності сприяють: консультації з питань раціоналізації навчальної праці; посилення контролю за щоденною працею учнів; своєчасне реагування на окремі факти відставання, виявлення їх причин і прийняття оперативних заходів по їх усуненню; індивідуальні завдання по вивченню пропущеного; контроль за виконанням заданого. Для подолання стійкого відставання з одного предмета чи предметів одного профілю необхідні: вдосконалення методики викладання предмета: доступне розкриття навчального матеріалу, розвиток мислення учнів: диференціювання завдань по усуненню прогалин в знаннях; організація спеціального повторення слабо засвоєних тем; проведення спеціальних заходів по розвитку інтересу до навчального предмета. З метою подолання стійкого і широкопрофільного відставання учнів слід: проводити заходи по подоланню епізодичного і часткового відставання; координувати дії всіх учителів з предметів, з яких учень відстає.

У процесі подолання неуспішності школярів: а) усувають прогалини в навичках навчальної праці; б) долають прогалини в розвитку мислення школярів; в) долають негативне ставлення учнів до навчання; г) усувають прогалини в знаннях учнів; д) долають причини щодо неуспішності.

Класи вирівнювання. Класи вирівнювання комплектують на базі однієї чи кількох початкових шкіл мікрорайону з дітей, які на час вступу до школи виявились непідготовленими до систематичного навчання у звичайних умовах, а також з числа невстигаючих з основних предметів учнів першого і другого класів. У цих дітей певна затримка розвитку сприймання і мислення, послаблення пам'яті, нестійка увага, але не настільки, щоб вважати їх як категорію дефективних. Це нормальні діти, які вимагають посиленої уваги, особливих зусиль, своєрідної "щадятої педагогіки".

За два-три роки інтенсивної роботи вчителя такі діти "вирівнюються" у знаннях зі своїми ровесниками із звичайних класів і потім можуть разом з ними успішно продовжувати навчання в середній школі.

Важливий фактор успішної роботи класів вирівнювання – відносна однорідність складу учнів, порівняно однакова їх шкільна зрілість. Учителям класів вирівнювання надається можливість маневрувати навчальним матеріалом, використовувати його у відповідності з обставинами, які склалися під час вивчення тієї чи іншої теми. У випадку необхідності можна тимчасово сповільнити темп проходження навчальної програми як окремими учнями, так і класом у цілому. Тут основним є не проходження програми, а достатнє засвоєння кожним учнем матеріалу, ліквідація прогалин у знаннях, розвиток уміння вчитися, що створює плацдарм для подальшого, вже швидкого просування, в ході якого надолужується колишнє відставання. Певне значення має і фактор наповнення класів вирівнювання (не більше 20 чоловік). У такі класи призначаються спеціалісти високої кваліфікації, здатні творчо, залежно від умов організувати пізнавальну діяльність учнів.

В зарубіжній теорії і практиці подолання неуспішності учнів здійс­нюють шляхом індивідуалізації навчання, створення особливих класів вирівнювання. Для відстаючих готують програмовані посібники, створюють спеціальні комп'ютери для їх індивідуальної роботи.

Особливо багато недоліків в ор­ганізації диференційованого навчанняспостерігається у молодих учителів (стаж роботи до 10 років), найбільш типові з них такі:

На цьому етапі уроку не врахову­ється рівень сформованості вольо­вих якостей учнів, рівень їхньої са­моорганізації, роль контролю як за­собу керування пізнавальною актив­ністю учнів, оцінки як засобу стиму­лювання цієї активності, диференці­ація навчання на цьому етапі відсут­ня, про що свідчать такі факти.

1. Не завжди перевіряється на­явність письмового домашнього завдання (навіть якщо зошити не збираються на перевірку), що спри­яє розвитку негативних якостей осо­бистості: слабкої волі, низького рів­ня мотивації навчальної діяльності.

2. Перевірка якості виконання домашньої роботи, навіть якщо во­на була диференційованою, прово­диться фронтально, що призводить до непродуктивних витрат часу на уроці: учні з високим темпом та рів­нем навчання змушені слухати пе­ревірку якості виконання домаш­нього завдання найнижчого репро­дуктивного рівня, а учні з найниж­чим темпом та рівнем навчання вит­рачають непродуктивно час, слуха­ючи перевірку завдань творчого ха­рактеру, в яких вони нічого не розу­міють, що аж ніяк не сприяє їхньому розвиткові, гальмує його.

3. Якщо більша половина класу не справилася з домашнім завдан­ням, вчитель працює з усім класом фронтально, пояснює матеріал зно­ву, незважаючи на тих учнів, які виконали домашнє завдання і яким немає сенсу слухати пояснення знову. Як правило, це учні з високим темпом навчання і рівнем навченості, пізнавальної активності та само­організації, які могли б у цей час працювати самостійне, а не витра­чати 10 – 15 хвилин урочного часу.

4. Учні, які не виконали домаш­нього завдання, не залучаються до роботи з його виконання на етапі опитування домашнього завдання чи перевірки якості виконання пись­мового домашнього завдання (акту­алізація опорних знань) і з уроку в урок залишаються пасивними спос­терігачами або порушниками дис­ципліни до кінця уроку, що врешті призводить не до розвитку, а дегра­дації особистості, тобто до пере­важного розвитку негативних якос­тей особистості. Як правило, учні, які систематично не виконують до­машніх завдань, мають низький рі­вень розвитку волі, самоорганізації, мотивів навчання, в результаті у них низький рівень пізнавальної актив­ності.

Не враховуючи, що учні з низь­ким темпом навчання характеризу­ються, як правило, низьким рівнем розвитку мовленнєвих навичок, пам'яті, прийомів розумової діяль­ності і нездатні відтворити навчаль­ний матеріал у логічній послідов­ності, якщо їм щось «заважає», вчи­телі опитують їх за уваги всього кла­су, часто втручаючись, виправляють помилки, іноді застосовують нега­тивні парціальні оцінки, внаслідок чого учень починає плутатись і пе­рестає відповідати зовсім, почуваю­чи себе ніяково серед товаришів. Такі учні, як правило, бояться відпо­відати, а тому можуть сказати, що не вивчили завдання, навіть якщо вчили. Такий «метод» опитування цієї категорії учнів сприяє появі у них зневіри у свої сили, недооцінки власних можливостей, відчуття не­повноцінності. Отже, опитування таких учнів повинно носити індиві­дуальний характер на фоні самос­тійно працюючого класу.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 16

Безкоштовна робота

Закрити

Педагогічна психологія 1

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.