Формування лінгвістичних здібностей як засіб виховання дітей дошкільного віку із ЗНМ

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 82

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЗАГАЛЬНІЙ І СПЕЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 7

1.1 Здібності: визначення, види, значення для виховання дитини 7

1.2. Особливості психофізичного розвитку дітей дошкільного віку із ЗНМ 14

1.3. Аналіз стану сформованості лінгвістичних здібностей у дітей дошкільного віку із ЗНМ (на матеріалі роботи ЗДО №679) 24

Висновки до першого розділу 34

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ ІЗ ЗНМ 37

2.1. Теоретичне підґрунтя методики визначення стану лінгвістичних здібностей у дітей дошкільного віку із ЗНМ 37

2.2. Методика діагностики стану дослідження сформованості лінгвістичних здібностей у дітей дошкільного віку із ЗНМ 39

2.3. Рівні розвитку лінгвістичних здібностей у дітей дошкільного віку із ЗНМ 48

2.4. Виховний вплив процесу формування лінгвістичних здібностей на дітей дошкільного віку із ЗНМ 59

Висновки до другого розділу 64

ВИСНОВКИ 67

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 71

ДОДАТКИ 78

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сьогодні збільшується кількість дітей, які мають від народження або набувають в період раннього дитинства мовленнєві порушення. Ця проблема широко розглядається, як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями. Загальне недорозвинення мовлення (ЗНМ) – сучасна проблема системи дошкільної освіти.

У дітей, які страждають на загальне недорозвинення мовлення порушуються всі аспекти мовленнєвої системи, як з лексичної, граматичної, так і з фонетичної сторони. Тому, перед фахівцями постає завдання досліджувати ефективні шляхи та методи для формування лінгвістичних здібностей у дітей означеної категорії.

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про збільшення кількості дітей дошкільного віку із порушеннями усного мовлення, що зумовлює труднощі в оволодінні Програмами навчання і виховання дітей дошкільного віку в умовах ЗДО, своєчасною мовленнєвою підготовкою дітей до школи і формуванням мисленнєво-пізнавальної діяльності, поведінки та особистості дитини в цілому. У зв’язку з цим, значущості набуває навчання і виховання дошкільників з порушеннями мовлення та безпосередньо логопедична робота з дітьми із порушеннями мовлення дошкільного віку, особливо загальним недорозвитком мовлення.

У зв’язку зі збільшенням кількості дітей із порушеннями мовлення, в тому числі із загальним недорозвиненням мовлення (далі – ЗНМ), все більше стає помітно, як важко цим дітям пристосуватись до соціуму, навчитись взаємодіяти з іншими дітьми, з педагогами, що підтверджує актуальність даного дослідження.

Проблема формування лінгвістичних здібностей як засіб виховання дітей дошкільного віку із ЗНМ займає одне з основних напрямів в сучасній логопедії.

Тому особливо важливим є своєчасне виявлення й усунення порушень лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ. Проте, до тепер проблема корекції ЗНМ у дошкільників залишається недостатньо розробленою, що й зумовило вибір нами теми дипломного дослідження: "Формування лінгвістичних здібностей як засіб виховання дітей дошкільного віку із ЗНМ".

Експериментальна база дослідження. Нині вивченню дітей із ЗНМ присвячено ряд фундаментальних і різнобічних досліджень: Літвінова О. В. [28], Калмикова Л. О. [20], Балаева В.И. [3], Голуб Н. М. [15], Корнев. А. Н. [24], Лемещук М. А. [27], Мартиненко І. В. [30], Рібцун Ю. В. [38, 37], Соботович Є. Ф. [42], Стахова Л. Л. [46], Тарасун В. В. [48, 49], Трофименко Л. І. [55], Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. [62], Шеремет М. К. [73] та ін. Від рівня сформованості мовлення дитини, зокрема, фонетико-фонематичної й лексико-граматичної сторін, залежить рівень опанування навчальною діяльністю, шкільними знаннями, уміннями і навичками відповідно програмових вимог.

Різні аспекти методики розвитку мовлення дітей дошкільного віку розробляли вітчизняні науковці: Шведова І., [70], Ушакова О. С. [60], Трофименко Л. [58], Тищенко В. В. [54], Тарасун В. В. [48], Синьов В. М. [40], Савінова Н. В. [38], Машковська Т. [32], Літвінова О. В. [28].

Діти з порушенням мовлення, а серед них і діти із ЗНМ, належать до неоднорідної та чисельної групи, для якої оволодіння усним мовленням — єдиний і основний шлях особистісного розвитку саме на цьому у своїй праці наголошував відомий педагог Корольчук М. С. [25].

Своєрідність розвитку словникового запасу, граматичної будови, звязного мовлення та його фонетико-фонематичної сторони при ЗНМ описана в дослідженнях Власенко И. Т. [8], Бойкова С. В. [6], Арендарук А. О. [2], Андрусишина Л. Є. [1], Глухов В. П., Ковшиков, В. О. [14], Дарда С. М. [16], Жукова Н. С. [18], Ковальчук В. А., Попова О. М. [21], та ін.

Мета дослідження – визначити особливості розвитку лінгвістичних здібностей у дітей дошкільного віку із ЗНМ.

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження:

1. Проаналізувати джерельну науково-методичнубазу дослідження з проблеми формування і корекції лінгвістичних здібностей у дітей;

2. Висвітлити стан розробки проблеми здібностей: визначення, види, значення;

3. Проаналізувати існуючу практику діагностики стану сформованості лінгвістичних здібностей у дітей дошкільного віку із ЗНМ (на матеріалі роботи ЗДО №679);

4. Визначити теоретичне підґрунтя і розробити методику діагностики стану лінгвістичних здібностей у дітей дошкільного віку із ЗНМ;

5. Дослідити рівні розвитку лінгвістичних здібностей у дітей дошкільного віку із ЗНМ;

6. Розкрити виховний вплив процесу формування лінгвістичних здібностей на дітей дошкільного віку із ЗНМ.

Об'єктом дослідження є комунікативно-мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку.

Предметом дослідження – особливості сформованості лінгвістичних здібностей.

Гіпотезою дослідження передбачено, що діагностична робота, спрямована на визначення особливостей розвитку лінгвістичних здібностей, сприятиме як визначенню шляхів інтенсифікації їхнього розвитку, так і матиме виховний вплив на дітей дошкільного віку із ЗНМ.

Методологічну основу дослідження складають: Теоретичні методи: системний та порівняльний аналіз психологічної, педагогічної та логопедичної літератури з проблеми дослідження, узагальнення і систематизація наукових даних. Емпіричні: діагностичні (тестування дошкільників). Експериментальні: організація і проведення експериментального дослідження.

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося на базі ЗДО №679, у старшій групі, протягом листопада-грудня 2019 навчального року. Ним було охоплено три групи по 10 чоловік з групи дітей із ЗНМ, збереженим інтелектом, без порушень зору і слуху.

Наукова новизна дослідження полягає в теоретичному та практичному обґрунтуванні формування лінгвістичних здібностей як одному із засобів виховання дітей дошкільного віку із ЗНМ.

Практичне значення дипломної. Результати дослідження можуть бути використані під час викладання курсу лекцій для студентів вищих психолого-педагогічних навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації психологів, педагогів та логопедів, а також для розробки сучасних методик викладання в дошкільних закладах для підвищення ефективності виховного процесу.

Апробація й упровадження результатів дослідження. Основні теоретичні положення та практичні результати наукової розвідки обговорені на засіданні кафедри й апробовані на щорічній науково-звітній конференції.

Структура й обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (80 позицій) і додатків. Загальний обсяг дослідження становить 77 сторінок.

Закрити

Формування лінгвістичних здібностей як засіб виховання дітей дошкільного віку із ЗНМ

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.