Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 77

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 7

1.1 Сутність поняття «співацька культура» 7

1.2 Вікові особливості учнів 6 класів 16

1.3 Урок музичного мистецтва — вагома складова в розвитку співацької культури учнів 6 класу 27

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СПІВАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ 6 КЛАСУ 44

2.1 Діагностика рівнів сформованості співацької культури учнів 44

2.2 Педагогічні умови ефективного розвитку співацької культури 48

2.3 Хід та результати експерименту 56

ВИСНОВКИ 61

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 64

ДОДАТКИ 70

ВСТУП

Актуальність теми. Одним із основних завдань сучасної школи є створення такої системи навчання і виховання, яка б забезпечувала освітні потреби кожного учня відповідно до його нахилів, інтересів, можливостей. Нині гостро постає завдання удосконалення навчально-виховного процесу з музичного виховання, розвитку співацької культури учнів старшої школи, забезпечення відповідних умов навчання, стимулювання їх внутрішніх сил до саморозвитку і самовиховання.

Основним підґрунтям у вихованні й розвитку природного співочого інстинкту дітей є вітчизняна вокальна музично-педагогічна спадщина, широке використання народного джерела — пісні, тому що спів є невід’ємною частиною української музичної освіти і культури.

Завдання не лише уроку музики, але і школи — засобами музичного мистецтва виховувати і розвивати в школярів естетичні почуття, правильне уявлення про прекрасне, розширювати їхні знання, виховувати високий художній смак. Урок музики — імпульс для досягнення цих цілей.

В контексті формування співацької культури творча діяльність доставляє учням незрівнянну радість, естетичну насолоду, розвиває музично-творчі здібності, робить їх гуманними, духовно багатшими, сприяє самовираженню, прояву самостійності в засвоєнні художньо-смислової інтерпретації творів музичного мистецтва.

Отже, у міру оволодіння завданнями та формування нових умінь учні поступово включаються у процес виконання творчих завдань, які мають бути: по-перше, комплексними, тобто охоплювати різні види музичної діяльності; по-друге, забезпечувати досягнення мети, сприяти формуванню творчої індивідуальності.

Методика викладання музики в загальноосвітній школі розглядається у працях вітчизняних і зарубіжних науковців Е. Абдулліна, О. Апраксіної, О. Ростовського, О. Лобової, Л. Хлєбнікової та ін.

Роботи Е. Алмазова, І. Левідова, В. Морозова присвячені питанням якості співацького голосу дітей, особливостей його звучання. У результаті аналізу наукових музично-теоретичних джерел було з’ясовано, що педагоги-методисти та науковці минулого і сучасності, які вирішували проблему розвитку дитячого голосу, акцентують увагу на різних ознаках вокальної культури старших школярів.

Дослідження у сфері музичної педагогіки М. Гордійчук, Н. Горюхіної, Г. Падалки, О. Рудницької, Л. Хлєбнікової та ін., підкреслюють важливу роль хорового мистецтва і співацької діяльності дітей у цьому процесі.

Основні положення теорії розвитку співацького голосу у вокальній педагогіці висвітлювали Н. Гребенюк, Л. Дмитрієв, В. Ємельянов, В. Морозов, О. Стахевич.

Водночас недослідженими залишилися деякі питання методики формування основ співацької культури старших школярів на уроці музики, зокрема, критерії та їх показники діагностики цього феномену.

Мета дослідження — теоретично дослідити та експериментально перевірити педагогічні умови ефективного розвитку співацької культури учнів 6 класу на урокахмузичного мистецтва.

Для досягнення цієї мети визначено наступні завдання:

— визначити сутність поняття «співацька культура»;

— виявити вікові особливості учнів 6 класів;

— дослідити особливості уроку музичного мистецтва як вагомої складової в розвитку співацької культури учнів 6 класу;

— здійснити діагностику рівнів сформованості співацької культури учнів;

— охарактеризувати педагогічні умови ефективного розвитку співацької культури;

— експериментально перевірити методи на педагогічні умови розвитку співацької культури учнів 6 класу науроках музичного мистецтва.

Об’єкт дослідження — процес музичного навчання та виховання учнів 6 класу.

Предмет дослідження — педагогічні умови ефективного розвитку співацької культури учнів 6 класу на уроках музичного мистецтва.

Теоретичну основу дослідження склали роботи вітчизняних і зарубіжних дослідників Ростовського О. Я., Кабалевського Д. Б., Морозова В. П., Теплова Б. М., Юцевича Ю. Є., 3іміної А. М., Нікшина В. І., Ветлугіної Н. А., Стахевича О. Г., Дмитрієвої Л. Г., Костюка А. Г., Абдуліна З. Б., Асаф'єва Б. В., Петрушіна В. І., Кулаковського Л. О., Апраксіної О. А., Попова В. С. та ін.

Методи дослідження. В ході написання роботи були використані методи добору, систематизації та класифікації зібраного матеріалу, описовий і порівняльно-типологічний методи, метод аналізу процесу та продуктів діяльності, методи конкретизації, систематизації і узагальнення.

Окремим аспектом дослідження є зв’язок між елементами — методами та прийомами, що будується у вигляді ієрархії та характеризується такими рисами: кожен метод і прийом посідає визначне місце щодо інших прийомів та способів пізнання, оскільки є основою для ґрунтовніших досліджень; сукупність методів та прийомів є інтегративною і несе завершене теоретичне знання. Оскільки методи діють не ізольовано один від одного, а всі разом, кожен метод «просвічує» кожну сторону, рису, особливість досліджуваного об’єкта. Це означає, що під час дослідження будь-якого об’єкта необхідно переходити від одного методу чи прийому до іншого.

Наукова новизна дипломної роботи полягає в тому, що було розкрито сутність поняття «співацької культури», розроблено критерії та показники сформованості основ співацької культури старших школярів, здійснено упорядкування методів співацького навчання відповідно до поетапного процесу формування основ співацької культури.

Практичне значення роботи полягає у можливості практичного впровадження розробленої методики формування основ співацької та вокальної культури школярів 6 класів у роботу шкіл різного типу навчання, які входять до складу початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів: школи мистецтв, хорові, музичні студії, гімназії, ліцеї та коледжі; у роботу загальноосвітніх шкіл. Матеріали дипломного дослідження можуть застосовуватися в удосконаленні курсів «Методика викладання сольного співу», «Методика музичного виховання» для навчання учнів та підготовки студентів музично-педагогічних і мистецьких спеціальностей вищих навчальних закладів.

Структура дипломної роботи. Робота складається з вступу, двох розділів, шістьох підрозділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Розвиток співацької культури учнів 6 класу на уроках музичного мистецтва

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.