Використання методу case study у навчальному процесі при викладанні історії як один із способів реалізації компетентнісного підходу

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ CASESTUDY У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІСТОРІЇ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

З історії виникнення кейс-методу

Сутність методу ситуаційних вправ

Як організувати діяльність в режимі кейс-методу?

ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ CASE STUDY НА УРОКАХ ІСТОРІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Особливості застосування методу casestudy на уроці історії

Притча як засіб мотивації навчальної діяльності при використанні кейс-технологій

Кейси до уроків історії

- ІСТОРІЯ. 6 КЛАС. «Розселення людей по земній кулі»

- ІСТОРІЯ. 6 КЛАС. «Ассирійська держава»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Розселення слов’янських племен на території України. Сусіди східних слов’ян»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Суспільно-політичний устрій та господарське життя Русі-України в ІХ-Х ст.»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого Запровадження християнства»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава Великого»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Походи монголів на Русь. Встановлення панування Золотої Орди на українських землях»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 8 КЛАС. «Люблінська унія»

- ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 8 КЛАС. «Високе Відродження»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 9 КЛАС. «Початок національного відродження»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 9 КЛАС. «Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 9 КЛАС. «Масонство в Україні. Україна в програмних документах декабристів»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 11 КЛАС. «Внесок українського народу у перемогу над нацизмом»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 11 КЛАС. «Внутрішньополітичне становище та економічне життя УРСР у середині 50-х років. Початок лібералізації суспільного життя»

- ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 11 КЛАС. ТЕМА. «СРСР у період з 1945-1964 рр. Завершення епохи Сталіна. Хрущовська «відлига»

Розробки уроків з використанням методу кейс-стаді

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СИТУАЦІЙНИХ ВПРАВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

ЛІТЕРАТУРА

Основні умови Люблінської унії:

- Об’єднання Польщі й Литви у федеративну державу, очолювану виборним монархом, який одночасно є польським королем і великим князем литовським. Він мав обиратися на спільному польсько-литовському сеймі й коронуватися в Кракові.

- Створення єдиного сейму, грошової системи і ведення спільної зовнішньої політики. Збереження Польщею і Литвою свого державного статусу: окреме законодавство, судова система, центральний і територіальний уряди, військо і фінанси. Проте в Литві власний сейм ліквідувався.

- Перехід до складу Польщі українських земель - Підляшшя, Волині, Київщини та Брацлавщини.

- Литовське князівство отримало статус автономії. Українські землі, що раніше належали Литві, переходили під владу безпосередньо Польщі й поділялися на шість воєводств: Белзьке, Брацлавське, Волинське, Київське, Подільське, Руське.

Переважна більшість українських земель опинилась під владою кріпосницької й католицької Польщі. Унія принесла на Україну новий адміністративно-територіальний устрій - воєводства; фільваркову систему господарювання з кріпацтвом, що важким соціально-економічний тягарем лягло на плечі українського селянства.

Учні працюють із запропонованим кейсом у трьох групах.

Запитання для груп:

І. Що спонукало Велике князівство Литовське утворити унію з Польським королівством?

ІІ. Чому Польща прагнула до об’єднання з Литвою?

ІІІ. Спрогнозуйте ставлення українців до об’єднання Польщі та Литви. Чи однаковими були погляди у різних соціальних груп? Поясніть.

Завдання для колективного обговорення:

- Які зміни сталися в адміністративному управлінні на українських землях після Люблінської унії?

- Висловіть своє власне ставлення до Люблінської унії.

- Поміркуйте, яку назву цій події могли б дати у тогочасній і сучасній газетах. Обґрунтуйте свою відповідь.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 8 КЛАС. ТЕМА. «Високе Відродження»

Мазаччо. Моління в Гетсиманському саду

Рафаель Санті. Суд Соломона

Рафаель Санті. Афінська школа

Леонардо да Вінчі. Мона Ліза

Леонардо да Вінчі. Тайна вечеря

Боттічеллі. Весна

Мікеланджело Буонарроті. Мадонна Доні

Тиціан. Юнак з рукавичками

Дієго Веласкес. Селяни за столом

Дієго Веласкес. Швачка

Запитання:

1. Що чи кого ви бачите на картинах?

2. Назвіть зображених персонажів.

3. Опишіть їх.

4. Що роблять люди, зображені на картині?

5. Що автор хотів донести до нас?

6. Чи є спільні риси в зображеннях з античною культурою.

7. Виділі¬ть основні ознаки епохи Відродження.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 9 КЛАС. ТЕМА. «Початок національного відродження»

Із праці О.Субтельного «Україна: історія»

«Історія Русів»… являла собою скоріше політичний трактат, ніж наукову працю. Вона сміливо прославляла й романтизувала козацьку минувшину, і хоч автор не виступав за негайну незалежність України, він вбачав в українцях окремий від росіян народ і закликав надати йому певну форму самоврядування. Його героями були Хмельницький і, що важливо, непокірний Полуботок, який повстав проти Петра І. Він також доводив, що Україна, а не Росія є прямою спадкоємницею Київської Русі. «Історія Русів» сповнена почуття національної гідності… Автор стверджує, що правда й справедливість є наріжними каменями кожної політичної системи, а захист життя, свободи та власності є невід’ємним правом усіх людей».

Завдання

1. Яке значення мала поява «Історії Русів» для розвитку національно-визвольного руху на українських землях?

2. Як ви думаєте, чому час та місце написання «Історії Русів» вкрито таємницею, а її автор залишився невідомий?

3. Чи залишаються актуальними ідеї цього твору на сьогоднішній день? Відповідь обґрунтуйте.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 9 КЛАС. ТЕМА. «Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні»

Із праці О.Субтельного «Україна: історія»

«Говорити про західноукраїнську інтеліґенцію початку ХІХ ст. - значить говорити про духовенство. І справді, оскільки духовенство було єдиною соціальною групою, що могла користуватися перевагами вищої освіти в Австрійській імперії, вища освіта на Західній Україні практично стала синонімом освіти богословської.

Так, на початку 1840-х років із майже 400 студентів Львівського університету та інших закладів 295 навчалися теології, в той час як майже вся решта займались філософськими дисциплінами, котрі також входили до курсу богослов’я. Іншим доказом переважання священиків серед інтеліґенції є те, що із 40 книжок, написаних між 1837 і 1850 рр. українською мовою, 40 належало перу священиків.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 65

Безкоштовна робота

Закрити

Використання методу case study у навчальному процесі при викладанні історії як один із способів реалізації компетентнісного підходу

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.