Формування компетентностей школярів шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках світової літератури

Зміст

Рецензія

Анотація

Опис досвіду

Вступ

Основна аналітична частина

Висновки

Конспекти уроків

О.Уайльд. Казка «Хлопчик-зірка». Головний конфлікт і характеристика персонажів казки «Хлопчик-зірка».

Символічний зміст назви твору

Урок узагальнення та систематизації вивченого протягом року матеріалу у 9 класі

Життєвий і творчий шлях Й. В. Гете

Виховна година-презентація «Поринути в мелодію Краси»

Інтерактивні форми роботи на уроках зарубіжної літератури в 7 класі

Застосування інтерактивних методів навчання в процесі вивчення монографічної теми на прикладі життя і творчості Вальтера Скотта

Урок. «Історія, одягнена в роман» (Вальтер Скотт «Айвенго». Історичний роман)

Фотографії

Бібліографія 

Рецензія на представлений досвід роботи вчителя світової літератури

Учителем світової літератури, спеціалістом першої категорії, представлено досвід роботи на тему «Формування компетентностей школярів шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій». Досвід є системним продовженням роботи вчительки з теми «Використання інтерактивних технологій на уроках світової літератури».

Розробка має відповідну логічну структуру, яка ілюструє й системно представляє дану методичну проблему. Працює над формуванням здатності школяра до осмисленого читацького саморозвитку, залучаючи для цього мотиваційні можливості інформаційних технологій та інформаційно-комунікаційних технологій. Прагне створити усі умови для самостійної роботи учнів. Вона переконана у актуальності розв’язання даної проблеми, чітко визначила мету своєї діяльності, яку бачить у формуванні всебічно розвиненої креативної та успішної сучасної особистості.

Учителька пропонує ефективні форми, методи діяльності, що сприяють формуванню наскрізних та предметних компетентностей. Це діалоги та полілоги, проблемні питання, прийоми інтерактивного навчання, зокрема, робота в парах та групах, елементи проектної технології та критичного мислення, технології ІКТ та ІТ.

Автор досвіду критично визнає, що мультимедійні технології та ІКТ відволікають учня від залучення до процесу читання, але не зважаючи на це, ставить перед собою завдання зробити засоби ІКТ та ІТ інструментарієм формування компетентностей, у тому числі й формуванні читацьких компетентностей. Аналізуючи проблеми, що ускладнюють процес формування суб’єктивності учня-читача, вчителька чітко визначає шляхи реалізації завдань такого формування, відстежує психологічну готовність суб’єкта до використання ІКТ та ІТ.

Науково обґрунтований виклад матеріалу теми доповнює циклом уроків різних типів. Аналіз технологічного процесу етапів уроку із можливим використанням на них інформаційно-комунікаційних технологій та сама система уроків дає підстави стверджувати, що вчителька надає перевагу роботі з текстом, аналізу художнього твору, рольовим іграм, створенню учнівських мультимедійних презентацій, проектів, віртуальних подорожей та екскурсій.

Учителька пропонує також зразки дидактичного матеріалу, який уже апробувала та переконала у його ефективності: фізкультхвилинки, літературні вікторини, мультимедійні презентації та проекти, порівняльні та узагальнюючі таблиці тощо. Важливість більшості цього матеріалу полягає у тому, що він розроблений до уроків світової літератури у 5-му класі за новою програмою.

Матеріали за досвідом роботи доповнено фотодобіркою, у якій візуально представлено ефективні методи та прийоми, що дозволяють вчительці реалізувати досвід.

Учителькою подано ґрунтовний опис власного досвіду за темою, а сам досвід заслуговує на поширення серед учителів світової літератури.

Анотація досвіду

На сучасному етапі розвитку освіти головне завдання школи – підготовка освіченої, творчої особистості, здатної до безперервного розвитку. Це передбачає пошук нових щляхів оновлення змісту освіти, нових форм й методів навчання, які сприяли б інтенсифікації освітнього процесу, збільшенню швидкості сприйняття, розумінню та глибині засвоєння нових знань, умінь, навичок.

На думку автора досвіду, саме комп'ютерно-орієнтовані та телекомунікаційні технології відкривають нові способи формування компетентностей учнів, надають широкі можливості для подальшої диференціації навчання, всебічної реалізації творчих, пошукових, особистісно зорієнтованих, комунікативних форм навчання, підвищують його ефективність. Тому автор досвіду зупинилася на вирішенні такої науково-методичної проблеми: «Формування компетентностей школярів шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій».

Мета дослідження: довести, що ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках сприяє формуванню ключових та предметних компетентностей учнів, вмінню конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі; визначати ефективні шляхи використання ІКТ, розробити систему творчих завдань із залученням ІКТ та ІТ для активізації самостійної діяльності учнів.

На думку автора, інформаційно-комунікаційні технології є потужним засобом підвищення ефективності навчання. Вони значно розширюють можливості подачі навчальної інформації за допомогою кольору, графіки, звуку, цифрової відеотехніки. Значно зростає мотивація учнів до навчання. Навчальна діяльність учителя та учнів з використанням комп’ютерних технологій підвищує інтерес до оволодіння знаннями, а також забезпечує можливість подання навчальних завдань за ступенем складності. Комп’ютер дозволяє позбутися однієї з головних причин негативного ставлення до навчання – відсутності успіху. Використання комп’ютерної техніки робить урок привабливим та сучасним, це сприяє індивідуалізації навчання, розвитку пізнавальної діяльністі учнів, а саме: інтелектуальній активності, логічному та образному мисленню, увазі, пам’яті, мовленню, уяві; з’являються нові можливості для розвитку гармонійно розвиненої особистості, здатної до колективної співпраці.

Упровадження досвіду спрямоване на визначення оптимальних методів і прийомів для формування компетентностей учнів на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні світової літератури.

Практична реалізація досвіду засвідчила, що використання на уроках інформаційно-комунікаційних технологій:

сприяє підвищенню рівня пізнавальної активності учнів шляхом формування в них стійкої пізнавальної мотивації до вивчення світової літератури;

забезпечує високий рівень сприйняття учнями навчального матеріалу;

створює передумови для впровадження в практичну діяльність результатів психолого-педагогічних розробок, котрі забезпечують перехід від механічного засвоєння фактологічних знань до вміння самостійно набувати нові знання;

сприяє формуванню умінь знаходити та відбирати важливу інформацію, розвиває навички цілеспрямованого застосування набутої інформації.

Рекомендовано для використання вчителям світової та української літератури.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 145

Безкоштовна робота

Закрити

Формування компетентностей школярів шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках світової літератури

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.