Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 102

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. 7

1.1 Зміст поняття «позитивна мотивація» та її принципи. 7

1.2 Формування позитивної мотивація навчання на окремих етапах уроку. 17

1.3. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності на уроках трудового навчання. 20

Висновки до першого розділу. 34

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНИХ МОТИВІВ НА УРОКАХ ПРАЦІ  В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ.. 36

2.1 Педагогічна діагностика рівнів сформованості мотивів навчання молодших школярів в початковій школі 36

2.2. Формування позитивної мотивації навчання в молодших  школярів на уроках праці 40

2.3 Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. 55

Висновки до другого розділу. 58

РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ 60

3.1. Перелік документів з охорони праці, які є  в Переходицькій ЗОШ    І-ІІІ ступенів Рокитнівського району Рівненської області 62

3.2.  Безпечні умови навчання і праці на уроках трудового навчання в початковій школі 65

3.3. Особливості  організації безпечного навчально-виховного процесу для молодших школярів на уроках трудового навчання. 77

Висновки до третього розділу. 81

ВИСНОВКИ.. 84

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 87

ДОДАТКИ.. 92

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Проблема трудової підготовки підростаючого покоління завжди займала важливе місце у вітчизняній педагогіці. Особливо актуальною вона стала на сучасному етапі розбудови української держави – в умовах переходу до ринкової економіки. У зв’язку з цим активізувався пошук шляхів удосконалення змісту, форм і методів трудового навчання учнів на всіх ступенях загальноосвітньої школи, у тому числі в її початковій ланці. У результаті чого створюються умови для поглибленого та різнобічного засвоєння навчального матеріалу й для формування цілісного світогляду молодших школярів.

Реалізація нової мети освіти спрямовується на утвердження партнерських стосунків між учасниками навчального процесу.

Якщо директивні педагогічні впливи на особистість учня призводили до вимушеного виконання запропонованих вчителем завдань, то демократичні – мають спонукати до реалізації інтелектуальних можливостей заради задоволення власної допитливості. Ефективність розгортання такого навчально-виховного процесу, в основу якого покладено прогресивні ідеї сучасної освіти, має досягатися шляхом формування внутрішньої мотивації навчання вже з молодшого шкільного віку. Особливого значення набувають при цьому пізнавальні мотиви, оскільки забезпечують розширення меж розумового потенціалу підростаючої особистості, збагачення теоретичних знань практичним досвідом, сприяють розвитку волі учнів, виробленню вмінь самостійно ставити проміжні та кінцеві цілі, планувати свою діяльність, прогнозувати можливі результати.

Аналіз наукової психолого-педагогічної та методичної літератури свідчить, що питання мотивації навчання учнів як засобу досягнення результативності навчально-виховного процесу завжди були предметом інтересу вчених. Я. Коменский, Я. Корчак, А. Макаренко, С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушинський акцентували увагу на використанні в змісті навчального матеріалу життєвих ситуацій, на необхідності створення сприятливого емоційного мікроклімату для інтелектуальної праці школярів. Серйозними перешкодами на шляху збереження природної допитливості дітей вони вважали зловживання вчителем негативними оцінками, пригнічення та обмеження внутрішньої свободи мотивації дитячої особистості. Проблема формування мотивації навчання досить повно, концептуально-цілісно розглядається і сучасними дослідниками: В. Давидовим, М. Дригус, Н. Зубковою, О. Скрипченко, О. Шабаліною, Г. Щукіною, які виходять з того, що особистість в онтогенезі проходить ряд етапів розвитку, тому виникнення пізнавальних інтересів у молодших школярів пов’язують з віковою детермінованістю.

Зважаючи на велику кількість різноманітних підходів до розкриття специфіки формування мотивації навчання в дітей молодшого шкільного віку, важливо відзначити, що на сучасному етапі в педагогічній теорії і практиці недостатньо обумовлюється успішність пізнавальної діяльності учнів особистісно значущими факторами в організації навчального процесу. Потребує більш ґрунтовного вивчення проблема впливу на успішність навчання молодших школярів їх соціального оточення, готовності до отримання нових знань, особливостей взаємодії учасників навчально-виховного процесу.

Таким чином, актуальність проблеми формування позитивної мотивації навчання та недостатність її розробки в теорії та практиці трудового навчання у поєднанні з практичною значимістю визначили тему нашого дослідження: «Формування позитивної мотивації навчання у молодших школярів на уроках праці».

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити особливості формування позитивної мотивації навчання у молодших школярів на уроках праці.

Загальна мета та гіпотеза зумовили основні завдання дослідження:

- Проаналізувати психолого-педагогічну та спеціальну літературу з обраної теми.

- Вивчити та узагальнити досвід роботи вчителів початкових класів з проблеми дослідження.

- Встановити ступінь сформованості позитивної мотивації навчання учнів молодшого шкільного віку.

- Розробити та експериментально перевірити дієвість системи завдань та вправ з формування позитивної мотивації навчання учнів початкових класів на уроках праці.

Обєктом дослідження є позитивна мотивація навчання молодших школярів.

Предмет дослідження: форми і методи формування позитивної мотивації навчання учнів початкових класів на уроках праці.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що рівень сформованості позитивної мотивації навчання молодших школярів буде підвищений за умов, якщо забезпечуватиметься цілісне функціонування структурно-компонентної моделі формування мотивації навчання молодших школярів; діагностика, корекція, стимулювання наявних в учнів мотивів буде відбуватися з урахуванням завдань особистісно орієнтованого навчання.

Теоретико-методологічною основою дослідження є: положення про особистісно орієнтовану освіту, спрямовану на розвиток ціннісно-смислової сфери учнів (І. Бех, Н.Бібік, І.Зязюн, О.Савченко та ін.); про роль зовнішніх чинників і емоційно-вольової сфери у формуванні потреб, мотивів діяльності людини (С. Максименко, О. Киричук та ін.); стимулюючих можливостей процесів навчання і виховання (М. Вейт, Е. Голант, А. Маркова); професійної підготовки вчителів початкових класів і формування педагогічної майстерності майбутніх вчителів (В.Бондарь, О.Мороз, Н.Ничкало, С.Сисоєва).

Методи дослідження: теоретичні: аналіз психолого-педагогічної літератури, здійснений з метою визначення стану розробленості досліджуваної проблеми; аналіз і синтез; побудова аналогій, моделювання; емпіричні:діагностичні (опитування, ситуації вибору, проективні методи, соціометрія); констатуючий та формуючий експерименти; вивчення результатів діяльності школярів; статистичні методи обробки експериментальних даних.

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилась на базі Переходицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Рокитнівського району Рівненської області. У експерименті брали участь учні 4-А класу (13 учнів), що була експериментальною групою таучні 4-Б класу (12 учнів) що була контрольною групою.

Теоретичне значення та наукова новизна дослідження полягає у доповненні теорії навчання науковим обґрунтуванням системи роботи вчителя, спрямованої на формування мотивації навчання, як засобу підвищення успішності та продуктивності інтелектуальної праці в процесінавчання молодших школярів; уточненні змістової та процесуальної основи формування мотивації навчання учнів; у розробці теоретично обґрунтованої моделі формування мотивації навчання; визначенні педагогічних умов ефективного функціонування експериментальної структурно-компонентної моделі.

Практичне значення роботи полягає в тому, що розроблені технологічні прийоми формування мотивації навчання можуть бути використані у роботі не тільки з молодшими школярами, але й з учнями основної та старшої школи.

Структура бакалаврської роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Формування позитивної мотивації навчання у молодших школярів на уроках праці

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.