Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 106

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні засади організації ігрової діяльності у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу. 9

1.1. Оптимізація ігрової діяльності як психолого-педагогічна проблема. 9

1.2. Виховні і навчальні можливості гри. 17

1.3. Народні ігри як засіб всебічного розвитку дітей дошкільного віку. 40

Висновки до І розділу. 55

Розділ 2. Дослідження педагогічних умов оптимізації ігрової діяльності в дошкільному закладі 57

2.1. Особливості ігрової діяльності дітей старшого дошкільного віку. 57

2.2. Методика оптимізації умов організації ігрової діяльності дітей старшого дошкільного віку. 72

2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження. 84

Висновки до ІІ розділу. 90

Висновки. 91

Список використаних джерел. 96

Вступ

Дошкільний вік – унікальний період у розвитку особистості. Відмінна особливість його порівняно з наступними етапами становлення особистості полягає в тому, що він забезпечує саме загальний розвиток дитини, який слугує основою для набуття в подальшому спеціальних знань та навичок і засвоєння різних видів діяльності. Підхід до дитини як до цінності визначає загальний підхід до її виховання та розвитку. Особистість дитини-дошкільника має виступати центральною фігурою виховного процесу.

„Дитинство – найважливіший період людського життя, не підготовка до майбутнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє, неповторне життя. І від того, яким буде дитинство, хто веде дитину за руку в дитячі роки, що ввійде до її розуму й серця з навколишнього світу, від цього у вирішальній мірі залежить, якою людиною стане сьогоднішній малюк”, – зазначав відомий український педагог В.Сухомлинський [114,10].

Розвиток особистості дитини, формування у неї універсальних, у тому числі творчих здібностей, що відповідає її віковим можливостям та вимогам сучасного суспільства, забезпечення для всіх дітей рівного старту розвитку, збереження та зміцнення їхнього здоров’я – головна мета виховання. Саме „в дитинстві починається тривалий процес пізнання і розумом, і серцем”, – писав В.Сухомлинський у „Школі радості”. Завдання і батьків, і педагогів – забезпечити повноцінний розвиток дитини, створити такі умови, які сприятимуть як розвитку, так і соціалізації дитини, її правовому захисту в сучасних умовах. Найважливішим, найістотнішим компонентом виховного процесу є становлення внутрішнього світу дошкільника, що формується поступово та визначає евристичний, творчо-пошуковий чи навпаки, репродуктивно-наслідувальний характер будь-якої дитячої діяльності [114].

Дошкільний вік – один з найважливіших етапів становлення людини. В Законі України „Про освіту” зазначається, що „дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім’ї, дошкільних закладах освіти у взаємодії із сім’єю і мають на меті забезпечення фізичного, психічного здоров’я дітей, їх всебічного розвитку, набуття життєвого досвіду, вироблення умінь, навичок для подальшого навчання”[1,5]. У Законі України „Про дошкільну освіту” відзначено, що дошкільний вік – базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини [2].

Нині дошкільна освіта виконує низку соціальних функцій, що мають державне значення. Наші вихованці до вступу до школи досягають належного рівня фізичного, розумового, етичного, трудового, естетичного розвитку.

У життя дітей світ довкілля входить поступово. Спочатку дитина пізнає те, що оточує її в сім’ї, в дитячому садку. З часом її життєвий досвід збагачується. Важливу роль при цьому відіграють щоденні враження від спілкування з людьми.

Якості особистості формуються в активній діяльності, і перш за все в тій, яка на кожному віковому етапі є провідною, визначає інтереси, ставлення до предметного і соціального довкілля, особливості взаємин з оточуючими людьми. У дошкільному віці такою діяльністю є гра. Вже на ранніх і молодших вікових стадіях саме в грі діти мають найбільшу можливість бути самостійними, за своїм бажанням спілкуватися з однолітками, реалізовувати і поглиблювати свої знання і уміння. Чим старшими стають діти, чим вищий рівень їх загального розвитку і вихованості, тим більш значущою є педагогічна спрямованість гри для формування поведінки, взаємин дітей, виховання життєвої компетенції.

Через гру дитина входить в світ людей, опановує духовними цінностями, засвоює попередній соціальний досвід. У грі дитина отримує перші уроки колективної взаємодії. Ця обставина має принципово важливе значення, якщо взяти до уваги, що майбутнє дитини пов'язане з суспільно корисною працею, найголовніша якість якої — спільне, колективне рішення задач, спрямованих на досягнення загальної мети. Гра допомагає задовольнити дитячу допитливість, залучити до активного пізнання оточуючого світу, оволодіння способами пізнання зв’язків між предметами та явищами [21].

Актуальною і досить мало дослідженою є проблема ігрової діяльності дітей. Скільки існує суспільне дошкільне виховання, стільки існують гра й різні підходи до її визначення.

На думку таких вчених, як Л.Виготський, О.Леонтьєв, Д.Ельконін, успіх у вихованні і розвитку дошкільників досягається передусім у тій діяльності, яка на даному етапі онтогенезу є провідною. Особливого значення розвитку через гру надавали мислителі і педагоги минулого Платон, Аристотель, Я.Коменський, Дж.Локк та ін. Цінність гри вбачалася ними і в тому, що вона легка, мимовільна і приємна дітям.

Прихильники різних теорій одностайні в тому, що людина в своєму розвиткові проходить період дитинства, тісно пов’язаний з фізіологічним ростом і розвитком організму. Як зазначав Я.Чепіга, період формування ідей та образів, період яскраво вираженого фізичного розвитку й прихованого від спостережень внутрішнього психічного життя. Цей період психологи називають періодом гри.

Звертаючись до гри як засобу педагогічного впливу, важливо зберегти притаманну їй самостійність, невимушеність, творчий характер. Адже відомо, що з втратою цих властивостей гра зникає, а разом з тим втрачається і її дивовижний вплив на дітей. Однак доводиться із сумом констатувати, що нині у практиці суспільного дошкільного виховання гру досить часто пущено на самоплив [34].

Щоб гра справді задовольняла зростаючі інтереси дітей, вона сама має бути динамічною і розвиватися від предметного до сюжетно-рольового рівня, від гри з прихованими правилами до гри з відкритими правилами. Зміст цієї роботи визначено чинними програмами. Проте темпи розвитку гри пов’язані не тільки з віковими змінами дітей. Гра може бути більш чи менш змістовною, швидше чи повільніше розвиватися залежно від того, займається нею вихователь чи ні. Уникати гри – значить позбутися чи не найбільш дієвого педагогічного засобу.

Отже, одне з основних педагогічних завдань – організувати життєдіяльність дитини, яка відповідає законам її саморозвитку та творчості, сприяє становленню евристичної структури особистості.

Відомо, що психічний розвиток особистості відбувається в процесі діяльності, комунікації. Водночас лише проблематизований, розвивальний освітній простір і спрямована на розвиток здібностей пізнавальна діяльність сприятимуть формуванню творчої особистості. Саме тому ми відзначаємо пріоритет ігрової діяльності як провідної діяльності в дошкільному дитинстві [22].

Коли дитина грається, вона захоплюється своєю забавою, переймаючись своїм творчим натхненням. Уся її життєва енергія спрямована на гру. Адже гра грунтується на діях евристичного характеру, які потребують творчої спрямованості та ініціативи, виявлення її особистісної індивідуальності.

Нині завдання дослідити навчально-виховний процес у суспільному дошкільному вихованні з метою вивчення теоретичних засад організації дитячої ігрової діяльності досить актуальне. Це має не лише теоретичне значення, а й велику практичну цінність в умовах переходу сучасного дошкільного виховання на нові напрями діяльності.

Теоретичні основи педагогіки дошкільної гри були закладені видатними педагогами Р.Жуковською, А.Макаренко, Д.Менджерицькою, О.Усовою та іншими дослідниками, які відкрили широкі виховні можливості гри ( Л.Артемова, О.Кравцова, Н.Кудикіна, Д.Ельконін).

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами.

Тема даного дослідження входить до держбюджетної теми науково-дослідної лабораторії Рівненського державного гуманітарного університету „Педагогічне проектування засобів гуманізації виховання дітей дошкільного віку в сучасному інноваційному просторі” (державний реєстраційний номер 0106U000З16).

Об’єкт дослідження: ігрова діяльність дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження: педагогічні умови оптимізації ігрової діяльності у педагогічному процесі дитячого садка.

Мета дослідження: вивчити особливості та педагогічні умови оптимізації ігрової діяльності у дошкільному закладі.

Гіпотеза дослідження: ігрову діяльність в дитячому садку можна оптимізувати за умови включення гри в організацію життєдіяльності дітей впродовж дня та використання народних ігор як обов'язкового елементу педагогічного процесу.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати теоретичні засади дослідження.

2. З’ясувати місце гри у сучасній практиці дошкільних навчальних закладів.

3. Визначити стан ігрової діяльності в старшій групі.

4. Дослідити педагогічні умови оптимізації ігрової діяльності дітей старшого дошкільного віку.

5. Розробити та апробувати систему оптимізації ігрової діяльності дітей старшого дошкільного віку.

Дослідження проводилось в дошкільному закладі №44 м.Рівне впродовж 2006-2008 рр.

Методи дослідження: теоретичний аналіз педагогічних і психологічних досліджень, аналіз сучасних концепцій дошкільної освіти, педагогічне спостереження; бесіди, організація ігор; аналіз ігрової діяльності дітей; педагогічний експеримент.

Основні етапи:

На першому етапі вивчалася та аналізувалася педагогічна, психологічна та соціологічна література з теми дослідження. Було визначено й охарактеризовано сутність проблеми, об'єкт, предмет, гіпотезу, методи та завдання дослідження, розроблялася методика констатувального етапу.

На другому етапі здійснювався пошук методів та форм безпосередньої роботи з батьками, дітьми та вихователями, підбиралися методики для діагностики оптимізації ігрової діяльності дітей

Третій етап включав проведення, обробку та аналіз результатів формувального експерименту, вивчення ефективності створених педагогічних умов оптимізації ігрової діяльності дітей старшого дошкільного віку; окреслювалися висновки; оформлялася магістерська.

Експериментальною базою дослідження було обрано дошкільний заклад №44 м. Рівне.

Елементи наукової новизни результатів проведеного дослідження вбачаємо в розробці педагогічних умов оптимізації ігрової діяльності дітей старшої групи.

Практична значущість визначається створенням ігротеки з народних ігор для старшої групи.

Апрбація результатів дослідження: результати дослідження доповідалися і обговорювалися на звітній науковій конференції Рівненського державного гуманітарного університету, впроваджувалися в практику роботи дошкільного навчального закладу №44 м. Рівне.

Закрити

Оптимізація ігрової діяльності в дошкільному закладі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.