Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 79

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Взаємодія різних видів мистецтв в процесі музично-естетичного виховання учнів  8

1.1. Специфіка кожного виду мистецтв у відображенні дійсності і впливу на школяра  8

1.2. Спорідненість різних видів мистецтв. 21

Розділ ІІ. Взаємозв’язок музики, живопису і літератури як засіб музично-естетичного виховання в школі 36

2.1. Використання різних видів мистецтв на уроці музики. 36

2.2. Роль різних видів мистецтв у позакласній роботі з музично-естетичного виховання учнів. 38

2.3. Експериментальна перевірка впливу різних видів мистецтв на музично-естетичне виховання школярів. 52

Висновки. 60

Бібліографія. 62

Додатки. 64

Вступ

Питання естетичного виховання людства було в центрі уваги як видатних діячів науки, культури, педагогів, так і людей, які безпосередньо творили естетичні цінності, – художників, компо­зиторів, письменників. Праць про це багато. Це і твори Аристотеля, Декарта, Спінози – з глибокої давнини: це теоретичні розробки письменників, педагогів: О.С.Пушкіна, Л.М.Толстого, Г.С.Сковороди, К.Д.Ушинського, В.А.Сухомлинського та багатьох інших. Ф.М.Достоєвський визначив місце такого явища як краса: "Краса врятує світ..." Процес вивчення естетичного виховання не­скінченний. І вилився він у багаточисленні розробки з цього пи­тання.

Виховні можливості музики слід розглядати у взаємозв’язку з особливостями сприймання, розуміння й оцінювального відношен­ня до неї. Музика потребує від масового слухача не тільки роз­винутого вміння насолоджуватися звуковими образами, а й підго­товки до правильного сприймання музичних творів, вдумливого ана­лізу, навичок слухання музики різних жанрів.

Завдання музично-естетичного виховання випливають із зав­дань естетичного виховання, але мають свою специфіку, пов’язану із змістом музичного мистецтва і віковими особливостями дітей. Разом з цим процес сприймання теж зумовлений змістом музичного образу. Але від оціночного сприймання музичного твору, до його оцінки як явища естетичного потрібно пройти ряд етапів емоцій­ного й інтелектуального розвитку.

Завдяки естетичному сприйняттю й образному мисленню розви­вається почуття міри та естетичні смаки. Міра тісно пов’язана з доцільністю, гармонією. Те, що не порушує гармонії, те, що до­цільне в даних умовах, зроблене з почуттям міри.

Естетичний смак – динамічний стереотип, установка, в основі якої лежить великий естетичний досвід людини. Завдяки цьому досвіду вона виробляє певну систему оцінок і водночас відкриває формальну єдність найрізноманітніших явищ з точки зору їх краси.

Яким же шляхом впливає мистецтво на процес естетичного виховання? Важлива роль мистецтва в розвитку естетичного сприйняття, адже мистецтво вчить відрізняти прекрасне, бачити його, чути; в розвитку здатності до уявлення. Разом з уявою, що є початковим ступенем розвитку здібності образного мислення, розвивається також естетичне сприйняття кольору ритму, гармонії. В цьому відношенні надзвичайно важливо розвинути у дитини вміння любити поезію, музику, навчити її співати, танцювати, малювати. Так діти привчаються до гармонії слова, звуків, кольорів. Отже, уява, з одного боку, робить об’єкт доступним, а з другого – сильніше впливає на наші емоції. Без уяви, образного мислення не може бути вихована сама людяність, сформоване естетичне почуття, здатність переживати чужу долю, як свою. "Все наше завдання, –зазначав Корній Чуковський, – полягає в тому, щоб спонукати, виховати, зміцнити у вразливій дитячій душі цю дорогоцінну здатність співпереживати, співстраждати і співрадіти, без якої людина не людина" (34,215).

Мистецтво служить неоціненним засобом розвитку творчих здібностей. Творча здатність є вродженою можливістю особи. Це особливо притаманне дітям, у яких спостерігається інстинктивний потяг до мистецтва як сфери творчості, художнього самовираження. Спілкування з мистецтвом пробуджує у дітей бажання творити.

Отже, сучасне виховання ставить своєю метою розвивати не тільки смак до всього прекрасного в житті й мистецтві, а також усвідомлювати потребу в творчості, здатність до неї. Дуже важливе значення має залучення до художньої творчості. Практичні заняття мистецтвом безпосередньо розвивають творчі навички, потребу спілкування з професійним мистецтвом, виховуючи естетичну сприйнятливість, що, в свою чергу, підготовляє людину до творчої діяльності.

В масовому музично-естетичному вихованні вчені відводять провідне місце школі, діяльність якої не може бути тільки музично-освітньою, а має спрямовуватися на створення оптимальних умов для керівництва естетичним розвитком дітей і молоді.

За висловом В.О.Сухомлинського, музичне виховання – це не виховання музиканта, а передусім виховання людини. В тому воно стало справді оправою державної ваги. І все ж таки на даному етапі школа ще далеко не повно використовує ті широкі можливості, що їх розкриває естетичне виховання для досягнення мети. Немає ще у школі належного підходу до питання естетичного виховання учнів, часом воно здійснюється поверхово, безсистемно, уривками. Тоді як школяра на протязі всього періоду навчання повинна оточувати естетична атмосфера.

Саме вивчення основ наук необхідно здійснювати з позицій естетики. На це у свій час звертав увагу К.Д.Ушинський. "У всякій науці, – говорив він, є естетичний елемент, передачу якого учням повинен мати на увазі наставник" (32,497). Тому в школі можна говорити про поліестетичне виховання, тобто про вплив різноманітних видів мистецтва. Хоч зараз у рамках школи вже починає складатися система естетичного виховання, це ще тільки перші кроки. Тому й не дивно, що мистецтво для школярів є лиш найбільш привабливим способом проведення вільного часу. Мистецтво виступає нарівні зі спортивно-побутовими розвагами, причому хлопчики, як правило, байдужі до нього.

Причина цих серйозних недоліків у вихованні, з однієї сторони, в перевантаженні шкільних планів, програм; з другої сторони – в недостатній грамотності педагогів, а саме – естетичній, Причина та, що педагогічні вузи не приділяють достатньої уваги цій стороні діяльності майбутніх вчителів,

В даній роботі розробляється проблема впливу різних видів мистецтв на естетичне виховання школярів. Це питання є дуже важливим у справі повного використання тих можливостей, що їх містить в собі мистецтво як засіб естетичного виховання. Проблема інтеграційного впливу мистецтв розкривається через виділення специфіки впливу кожного із видів мистецтва – мова йде про художню літературу /поезію/, живопис і музику; і через пошуки ознак органічної спорідненості їх як частин єдиного цілого. Тільки в єдності цих аспектів можна пізнати шлях, через який впливає мистецтво на естетичне виховання учнів.

ПРЕДМЕТОМ нашого дослідження було виявлення міри комплексного впливу різних видів мистецтв на музично-естетичне виховання учнів.

ОБ’ЄКТОМ дослідження був процес урочної і позаурочної роботи по музично-естетичному вихованню учнів.

Отже, МЕТА нашої роботи розкрити шляхи впливу різних видів мистецтв на музично-естетичне виховання учнів

МЕТА роботи реалізувалась в таких завданнях:

1) теоретичному обгрунтуванні взаємодії різних видів мистецтв в музично-естетичному вихованні учнів;

2) розкритті засобів і форм взаємодії різних видів мистецтв на уроці музики та позакласній роботі з музично-естетичного виховання;

3) експериментальній перевірці ефективності деяких синтетичних форм позакласної роботи з музично-естетичного виховання учнів, які базуються на взаємодії різних видів мистецтв.

Робота передбачала перевірку такої гіпотези:

поєднання впливу художньої літератури, живопису і музики сприятиме всебічному цілісному сприйняттю художнього образу, усвідомленні потреби в творчій музично-естетичній діяльності.

Науковою новизною даної роботи є те, що експериментальна перевірка впливу різних видів мистецтв на музично-естетичне виховання учнів здійснювалось на фольклорному матеріалі (українські вечорниці, веснянки, щедрівки, колядки).

При написанні роботи використовувались такі методи: спостереження, бесіди, інтерв’ю, анкетування, експертна оцінка узагальнення передового педагогічного досвіду з естетичного виховання учнів школи №1, 24 м. Рівне. Структура роботи: робота складається із вступу, двох розділів, висновків та бібліографії.

Закрити

Інтеграційний вплив мистецтв на музично-естетичний розвиток молодших школярів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.