Теоретичні основи формування пізнавальних інтересів школярів в навчально-виховній діяльності школи

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 67

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Теоретичні основи формування пізнавальних інтересів школярів в навчально-виховній діяльності школи. 6

1.1 Розвиток пізнавальних інтересів до фізичної культури школярів як психолого-педагогічна проблема. 6

1.2. Технологічні особливості фізичної культури у формуванні пізнавальних інтересів в учнів початкових класів. 12

1.3. Увага як важливий фактор пізнавальної діяльності учнів I-IV класів у формуванні інтересу до фізичної культури. 21

Розділ II. Завдання, організація та методи дослідження впливу фізичної культури на розвиток пізнавальних інтересів школярів I-IV класів в навчально-виховній діяльності школи. 30

2.1 Завдання дослідження впливу фізичної культури на розвиток пізнавальних інтересів школярів в навчально-виховному процесі школи. 30

2.2 Організація досліджень впливу фізичної культури на розвиток пізнавальних інтересів школярів I-IV класів в навчально-виховній діяльності школи. 30

2.3. Методи досліджень. 31

Розділ III. Формування пізнавальних інтересів в учнів I-IV класів до фізичної культури в процесі діяльності школи. 33

3.1. Роль соціально-педагогічних завдань сучасної школи у формуванні пізнавальних інтересів до фізичної культури в учнів I-IV класів. 33

3.2 Формування пізнавального інтересу до фізичної культури у молодших школярів в процесі активізації рухової діяльності 43

3.3 Окремі аспекти вдосконалення сучасної системи фізичного виховання, спрямованого на формування пізнавальних інтересів школярів початкових класів. 50

Висновки. 58

Список використаної літератури. 61

Вступ

Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку нашого суспільства вимагає істотних змін і реформування освітити в цілому, яка має забезпечити кожній людині реальні умови інтелектуального, духовного, фізичного розвитку.

В світлі цих аспектів зростають вимоги до професійної підготовленості вчителя, який би зміг вивести школу на якісно новий рівень освіти.

Нам потрібна школа, яка дає учням міцні знання, вчить їх самостійно та творчо мислити, готує до творчої діяльності в будь-яких сферах виробництва, формує ціннісні орієнтації, потреби і мотиви систематично займатися фізичною культурою [26,20].

Сучасний процес шкільної програми характеризується відповідним психофізичним навантаженням, пов'язаним з оволодінням учнями значного об'єму знань, вмінь та навичків, потреб тривалої розумової працездатності і інтенсивності.

Отже, проблема ефективності навчального процесу, розумової праці та психогігієнічної роботи набуває в останні роки важливого значення і зумовлює необхідність вибору таких шляхів діяльності, які вирішували би низьку освітніх, виховних і оздоровчих завдань.

Крім того, до основних завдань фізичного виховання учнів, які сприяють фізичній підготовленості, підвищенню працездатності виступає: зміцнення здоров'я, загартування організму, фізичний розвиток, оволодіння життєво важливими руховими вміннями і навичками.

Особливо слід відмітити, що в сучасних умовах життя природно-рухова активність школярів порівняльне невелика, тому фізичну культуру і спорт ми розглядаємо як діючі засоби фізичного розвитку, підтримки і підвищення фізичної і розумової працездатності.

Таким чином, розвиток пізнавальних інтересів до фізичної культури в учнів початкових класів слід розглядати як взаємообумовлену взаємодію формування розумової працездатності пізнавальних інтересів і активізацію пізнавальної діяльності. На наш погляд, саме така позиція в спромозі вирішити тенденції розвитку і вдосконалення освітньо-виховних завдань сучасної школи.

Огляд літературних джерел показав, що над цією проблемою працювало чимало сучасних науковців і вчителів-практиків, серед яких треба назвати: М.М. Булатову, E.G. Вільчківського, Л.В. Волкова, О.Д.Дубогай, В.О. Запорожанова, В.М. Платонова, Л.П. Сергієнко, Б.M. Шияната інших.

Проблеми творчої активізації пізнавальних інтересів турбували вчених і філософів, педагогів і психологів з далекої давнини. Ці питання мали місце в бесідах Сократа, навчанні Квенталіані, в принципах розвиваючого навчання Песталоцці, Дістерверга [45, 192].

П.П. Блонський вважав, що навчити дитину - це не означає подати їй нашу істину, а розвивати її особистісну, не нав'язуючи нашої думки, допомогти дитині відчути чуттєвий навколишній світ [5, 79].

Тобто, формування пізнавальних інтересів і здібностей у школярів як до фізичної культури, так і до інших предметів в системі роботи школи, означає:

- ефективне засвоєння учнями знань і вмінь розумової і практичної діяльності;

- вироблення вмінь творчо вирішувати пізнавальні проблеми;

- формування пізнавальної самостійності, яка приведе до творчої діяльності і розвитку творчих здібностей школярів;

- формування сприйняття оточуючого світу, свідомої, активної життєвої позиції.

Все вищенаведене спонукало нас до вибору теми дипломного дослідження: «Формування пізнавального інтересу до фізичної культури учнів 1-4 класів.»

Об'єкт дослідження: навчально-виховна діяльність школярів I-IV класів в процесі фізичної культури.

Предмет дослідження: використання можливостей пізнавального інтересу в навчально-виховній роботі школярів I-IV класів з фізичної культури.

Мета дослідження: полягає у визначенні ефективних шляхів, засобів та методів формування пізнавального інтересу школярів початкових класів в навчально-виховній роботі з фізичної культури.

Гіпотеза дослідження зводилася до думки, що використання проблемно-пізнавальних завдань в навчально-виховному процесі з фізичної культури будуть плідними, то це сприятиме виникненню і розвитку пізнавального інтересу та пізнавальної активності учнів I-IV класів.

Наукова новизна дослідження полягає у психолого-педагогічному обгрунтуванні необхідності використання системи проблемно-пізнавальних завдань, сучасних методів і засобів формування пізнавального інтересу в учнів.

Практичне значення дослідження міститься в розробці окремих рекомендацій навчально-виховної роботи з фізичної культури учнів I-IV класів, які позитивно впливають на розвиток розумової працездатності і формування пізнавальних інтересів.

Структура дипломної роботи включає в себе: вступ, три розділи, висновки, список літератури. Основний зміст роботи викладено на 67 сторінках тексту, до якого входять 6 таблиць, 3 діаграми.

Закрити

Теоретичні основи формування пізнавальних інтересів школярів в навчально-виховній діяльності школи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.