Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 143

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 

Розділ 1. Теоретичні засади формування конструктивних умінь старшокласників у процесі трудового навчання

1.1. Формування конструктивних умінь учнів як педагогічна проблема

1.2. Діагностика стану сформованості конструктивних умінь старшокласників

Висновки до першого розділу

Розділ 2. Методичні засади формування конструктивних умінь старшокласників у процесі трудового навчання

2.2. Аналіз ходу та результатів експерименту з проблеми дослідження

Висновки до другого розділу

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

В умовах реалізації нової освітньої парадигми, перспективи входження України в Європейський освітній простір виникає необхідність пошуку шляхів розвитку творчої особистості, конкурентоспроможної в будь-якій галузі діяльності, яка здатна адекватно сприймати інноваційні процеси в суспільстві, генерувати власні ідеї. Актуальність дослідження даної проблеми зумовлено тим, що розвиток творчої особистості неможлива без оволодіння учнями конструктивними вміннями в процесі трудового навчання. Людина, яка володіє конструктивними вміннями, здатна активно і незалежно мислити, вміє творчо вирішувати трудові завдання, шукати нову інформацію, нові варіанти вирішення різних виробничих ситуацій, зможе в подальшому працювати на певному рівні, який відповідає вимогам сучасного суспільства. Водночас аналіз науково-методичної літератури і практики викладання трудового навчання показує, що у нових умовах соціально-економічного розвитку України існуюча система трудової підготовки учнівської молоді не відповідає сучасним вимогам суспільства.

Як закономірна реакція на необхідність переорієнтації та оновлення існуючої системи трудового навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів і став Державний стандарт освітньої галузі “Технологія”, де внесено істотні зміни в організаційні та методичні основи занять, які спрямовані на формування в учнів насамперед тих умінь і якостей, які потрібні їм для входження у сучасне високотехнологічне інформаційно насичене суспільство. Реалізація передбаченого у Стандарті особистісно орієнтованого підходу до навчання сприятиме розвитку індивідуальних творчих можливостей кожного учня, забезпечить відхід від жорсткої регламентації у виборі посильних для учнів практичних завдань, дасть змогу формувати не тільки професійні знання і вміння, а й здатність сприймати нове, самостійно приймати рішення, проектувати свою діяльність і виконувати поставлені завдання. Результати аналізу педагогічної теорії і практики показують, що формування конструктивних умінь засобами трудового навчання залишається ще мало дослідженим.

Відомо, що для учнів старших класів соціально значущою є навчальна діяльність. Від її змісту, характеру, організації залежить формування індивідуальних особливостей та необхідних якостей особистості (Б. Ананьєв, Т. Кудрявцев, О. Леонтьєв, І. Якиманська, П. Якобсон та ін.). Проблемі застосування конструктивної діяльності у творчому розвитку школярів присвячені дослідження Н. Анциферової, Л. Гребенкіної, Н. Романової та інших вчених.

Теоретичні аспекти обґрунтування процесу формування загальнонавчальних умінь під час вивчення різних шкільних предметів знайшли відображення у працях Ю. Бабанського, А. Боброва, О. Бугрій, В. Віднічук, Л. Вороніної, Н. Запорожець, А. Карлащук, С. Лазаревського, Н. Лошкаревої, І. Лукаш, Л. Сугейко, А. Усової та інших. Реалізація кожного з підходів до формування умінь, запропонованих авторами, певною мірою сприяє підвищенню рівня сформованості загальнонавчальних умінь учнів.

До числа наукових досліджень, які концентрують і збагачують досвід формування загальнонавчальних і предметних умінь належить: теорія перенесення знань і вмінь (Н. Менчинська, Н. Богоявленський, Є. Кабанова-Меллер, З. Калмикова); теорія поетапного формування дій (П. Гальперін, Т. Тализіна); концепція формування й розвитку загальнонавчальних умінь і навичок (В. Паламарчук, О. Савченко); концепція конструктивізму (Е. Кант, Дж. Брунер).

На думку вчених, конструктивні вміння є одним із видів загальнонавчальних та предметних умінь. За останні роки дослідження Є. Горобенко, Д. Опрощенко, О. Піскунова, Н. Романової були направлені на вдосконалення і обґрунтування змісту конструктивних умінь на уроках з гуманітарних дисциплін і в роботі з майбутніми вчителями.

Трудове навчання порівняно з іншими предметами має свою специфіку в навчально-виховному процесі школи, і формування загальнонавчальних умінь проходить комплексно, на рівні міжпредметних зв’язків. Це допомагає учням класифікувати отримані під час навчання уміння за рангом важливості для організації відповідної діяльності.

Питання вдосконалення методики трудового навчання знаходиться в центрі уваги сучасної педагогічної науки, на що вказують численні дослідження О. Гедвілло, В. Гетти, Р. Гуревича, В. Дідуха, Л. Денисенко, В. Кузьменка, О. Коберника, Г. Левченка, В. Мадзігона, В. Сидоренка, Г. Терещука, Д. Тхоржевського, М. Янцура та інших учених.

Провідним напрямом реалізації нового змісту трудового навчання є проектно-технологічна діяльність, в якій поряд з формуванням загальнонавчальних умінь починається й формування конструктивних умінь. Проблемі застосування проектно-технологічної діяльності на уроках трудового навчання присвячені наукові праці О. Коберника, Г. Кондратюка, В. Сидоренка, В. Симоненка, С. Ящука та ін.

Визначаючи безперечну цінність положень, обґрунтованих названими вище дослідниками, слід підкреслити, що саме методичний аспект формування конструктивних умінь старшокласників у процесі трудового навчання всебічно не досліджувався. Отже, доцільність нашого дослідження зумовлена існуванням низки суперечностей між:

– вимогами нормативних документів з трудового навчання до рівня розвитку старшокласників та реальним рівнем сформованості загальнонавчальних умінь, в тому числі й конструктивних умінь та ін.;

– змістом трудового навчання та потребами сучасного суспільства й ринку праці у висококваліфікованих працівниках;

– між прагненням учителів до реалізації розвивальних цілей і застосування ними репродуктивних форм і методів роботи.

Аналіз педагогічної літератури з даної проблеми та стану її розв’язання у шкільній практиці приводить до висновку про необхідність розробки методики формування конструктивних умінь старшокласників у процесі трудового навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Таким чином, актуальність і недостатність розробки даної проблеми в теорії та прак­тиці трудового навчання й обумовило вибір теми нашого дослідження: “Формування конструктивних умінь старшокласників у процесі трудового навчання”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дана тема є складовою комплексної загальнокафедральної науково –дослідної роботи “Вдосконалення змісту, форм та методів трудової підготовки учнівської молоді та формування готовності до її здійснення у майбутніх вчителів”, яка входить до тематичного плану науково-дослідних робіткафедри “Професійної педагогіки і трудової підготовки” РДГУ, погоджених у Міністерстві освіти і науки України.

Об’єкт дослідження – процес трудового навчання старшокласників.

Предмет дослідження – методика формування конструктивних умінь старшокласників у процесі трудового навчання.

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити методику формування конструктивних умінь старшокласників у процесі трудового навчання.

Завдання дослідження:

1. На основі аналізу науково-методичної літератури визначити дидактичні підходи до розв’язання проблеми формування конструктивних умінь старшокласників у процесі трудового навчання, розкрити сутнісні характеристики поняття “конструктивні уміння”, визначити їх зміст та структуру.

2. Уточнити критерії та означити рівні сформованості конструктивних умінь старшокласників у процесі трудового навчання.

3. Розробити та впровадити методику формування конструктивних умінь старшокласників у процесі трудового навчання й експериментально її перевірити.

Методологічну основу дослідження становлять: філософська теорія пізнання об’єктивної дійсності, конструктивізму, синергетичної моделі; психолого-педагогічні положення щодо особистості як активного суб’єкта діяльності й творчого розвитку; сучасні психолого-педагогічні теорії з особистісно орієнтованої освіти, поетапного формування вмінь і навичок; концептуальні положення про модернізацію трудової підготовки учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Теоретична основа дослідження визначається: концептуальними положеннями Національної доктрини розвитку освіти України, Закону України ”Про загальну середню освіту”, Концепції 12-річної загальної середньої освіти, Державного стандарту освітньої галузі ”Технологія”.У дисертації використано принципидіяльнісного підходу до навчання (Г. Костюк, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн); теорії формування загальнонавчальних і предметних умінь (Ю. Бабанський, Н. Запорожець, Н. Лошкарьова, В. Паламарчук, О. Савченко, В. Сухомлинський), формування конструктивних умінь (Є. Горобенко, Д. Опрощенко, О. Піскунов, Н. Романова); теорії та методики трудового навчання (О. Гедвілло, В. Гетта, Р. Гуревич, Г. Левченко, О. Коберник, В. Мадзігон, В. Сидоренко, Г. Терещук, Д. Тхоржевський та ін.).

Методи дослідження. У процесі дослідження використані такі теоретичні методи: вивчення й аналіз філософської, психолого-педагогічної, методичної літератури та періодичних видань із проблеми дослідження; навчальних програм, планів, посібників, шкільної документації, інструктивно-методичних матеріалів та нормативних документів із трудового навчання; емпіричні методи: бесіди, опитування, інтерв’ювання, тестування, анкетування учнів і вчителів, спостереження за навчальним процесом, аналіз результатів діяльності старшокласників. Провідним на всіх етапах дослідження виступав педагогічний експеримент (констатуючий, формуючий, комп’ютерна обробка результатів) із визначенням якісних і кількісних показників на кожному його етапі та визначенням ефективності запропонованої методики.

Дослідно-експериментальна робота проводилась на базі ЗОШ І-ІІІ ст..№ 1, №12, №18, РМНВК.

На різних етапах дослідження експериментальною роботою було охоплено 109 учнів, 12 вчителів трудового навчання.

Дослідження проводилося протягом 2008-2009 рр. та охоплювало три етапи науково-педагогічного пошуку.

На першому етапі (вересень-жовтень 2008 р.) було здійснено аналіз філософської, психолого-педагогічної та методичної літератури з теми дослідження; визначено методологічні та теоретичні основи дослідження, його об’єкт, предмет, мету, гіпотезу, завдання; здійснено систематизацію опрацьованої теоретичної інформації.

На другому етапі дослідження (листопад-грудень 2008 р.) розроблено програму та методику дослідження, критерії та рівні сформованості конструктивних умінь учнів у процесі трудового навчання, проведено констатуючий експеримент і на його основі визначено зміст і структуру формуючого експерименту.

На третьому етапі (січень- квітень 2009 р.) обґрунтовано та впроваджено методику формування конструктивних умінь старшокласників у процес трудового навчання. Було опрацьовано й узагальнено результати експерименту, проведено перевірку висунутої гіпотези, сформовано висновки наукової роботи, а також здійснено оформлення тексту дипломної роботи.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що:

- вперше науково обґрунтованометодику формування конструктивних умінь старшокласників у процесі трудового навчання;

- розкрито сутнісні характеристики поняття “конструктивні уміння”, визначено їх зміст та структуру;

- подальшого розвитку набули підходи до розробки критеріїв та показників діагностики конструктивних умінь старшокласників.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та впроваджені методичних рекомендацій по формуванню в учнів старших класів конструктивних умінь в процесі трудового навчання. Отримані у процесі дослідження результати можуть бути використані при розробці навчально-методичних посібників з методики трудового.

Апробація результатів дослідження. Основні положення про результати дослідження обговорено та схвалено на засіданнях кафедр професійної педагогіки та трудової підготовки і загально-технічних дисциплін і технологій РДГУ; звітних науково-практичних конференціях.

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (108 найменувань) і додатків. Загальний обсяг становить сторінки друкованого тексту, з яких 89 – основного тексту. Робота містить 10 рисунків, 17 таблиць і 15 додатків на 32 сторінках.

Закрити

Формування конструктивних умінь старшокласників у процесі навчання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.