Використання краєзнавчого матеріалу в процесі викладання історії України в загальноосвітній школі (на матеріалах Закарпаття)

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 66

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Історичне краєзнавство – обов’язковий компонент шкільного курсу історії України. 7

1.1.Завдання, принципи, методи краєзнавчої роботи на уроках історії. 7

1.2. Місце історичного краєзнавства у викладанні історії України. 15

1.3. Форми і методи позакласної та позашкільної краєзнавчої роботи. 19

1.4. Добір та підготовка краєзнавчого матеріалу для використання на уроках історії України. 24

Розділ ІІ. Особливості вивчення історії Закарпаття в загальноосвітніх школах області. 31

2.1. Вивчення історії краю в курсі „Історія України”. 31

2.2 Курс „Мій Ужгород” - навчальна дисципліна загальноосвітніх шкіл Закарпатської області. 40

2.2.1. Характеристика програми курсу. 40

2.2.2. Особливості підручника курсу „Мій Ужгород”. 45

2.3. Форми краєзнавчої роботи у Великолучківській ЗОШ І-ІІ ст. 49

Висновки. 59

Список використаної літератури. 62

Додаток. 65

Вступ

Більше десяти років минуло з того часу, коли український народ створив власну, суверенну державу. Сучасне українське суспільство щоразу більше вимагає від школи формування в підростаючого покоління таких вмінь, які давали б можливість вносити в дійсність зміни і досягати успіху. Потреба в знанні минулого стає особливо актуальною, коли суспільство опиняється перед завданням перебудувати основи своєї організації. Про важливість історичної науки, освіти в науковій і художній літературі, публіцистиці зустрічаємо безліч підтверджень: „Історія - мати народу. В історії, як і у матері, потрібно всьому вчитись. Історія, як і мати, на іншу не міняється. Яка б вона не була, але вона наша, рідна, нас породила і нас вигодувала”. Історична освіта потрібна людині для входження у навколишній світ, для визначення свого місця в ньому, глибокого розуміння минулого, усвідомлення значущості вивчення своєї історії задля того, щоб не повторювати вже зроблених колись помилок. Історія та інші дисципліни містять великий потенціал для формування соціальної ідентичності молоді. Особливо актуальним є національний аспект соціалізації особистості, свідомого віднесення індивіда до української нації та реального відчуття себе її частиною, підготовка до свідомої активної участі в житті нашої держави. Вирішенню цих завдань сприяє використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії в школі. 

В Програмі розвитку краєзнавства підкреслюється спрямованість на відродження духовності, формування любові до рідного краю, національного патріотизму, оскільки любов до рідної землі – одне з найсвятіших почуттів, яке кожен з нас проносить крізь усе своє життя. Витоки патріотизму починаються там, де людина вперше усвідомила себе особистістю, де взяла у руки Буквар, де відчула красу і безмежжя рідної природи. Січневий указ Президента України Л. Кучми 2001 року і прийнята на його основі Програма розвитку краєзнавства до 2010 року – це незаперечні свідчення того, що історичне краєзнавство в Україні вже зайняло належне йому по праву місце в системі наукових досліджень і громадських рухів. Але для правильного розуміння і вирішення проблем, що виникають у зв’язку з викладанням краєзнавчих курсів та уроків, конче необхідний аналіз, узагальнення та творче осмислення й використання досвіду, нагромадженого за весь період розвитку краєзнавства та шкільної освіти в Україні.

Основи шкільного краєзнавства були закладені відомими громадськими діячами і педагогами М. Костомаровим, М. Драгомановим, К. Ушинським,

С. Русовою. Дорогоцінними є для нас доробки видатних вчених Д. Багалія,

П.Тронька, М. Лисенка, Н. Крупської (як засновниці Радянського шкільного краєзнавства).

Сьогодні розвиток шкільного краєзнавства є предметом вивчення багатьох вчених. Деякі аспекти проблеми висвітлені у працях В. Семещук, А. Кудряченка, В. Струманського, С. Куделка, О. Чумак. Проблемою розробки шкільних підручників з краєзнавства займаються В. Мисан, В. Тхор, В. Сніцаревич, а також О. Пометун, Н. Гупан, Н. Чубур, С. Терно, Ф.Брецка.

Науковий пошук, спрямований на формування змісту і методики
краєзнавчої роботи у школі триває, про що свідчать публікації
Г. Піскорської, М. Шеремета. Вони здебільшого стосуються впровадження краєзнавчих курсів у шкільні програми, форм роботи на уроках та організації позакласної роботи з краєзнавства.

Таким чином важливість дослідження історичного краєзнавства як складової шкільного курсу історії, його недостатня теоретична вивченість, необхідність у подальшому розвитку змісту та методики викладання сучасного курсу історії України, формування основ історичної свідомості, що є складовою національного виховання, визначили вибір теми наукового дослідження “Краєзнавчий компонент як складова курсу вітчизняної історії”.

Об’єкт дослідження - шкільна історична освіта в Україні.

Предмет дослідження - історичне краєзнавство як складова курсу історії України сучасної загальноосвітньої школи.

Мета дослідження – здійснити конструктивно-критичний аналіз результатів розвитку шкільного краєзнавства, як складової шкільної історичної освіти та визначити можливості використання нагромадженого позитивного досвіду в сучасних умовах.

Об’єкт, предмет і мета дослідження зумовили його основні завдання:

1. З’ясувати роль і місце історичного краєзнавства у вітчизняній історії.

2. Розкрити теоретичні засади навчання українського краєзнавства в сучасній українській школі.

3. Охарактеризувати навчальні програми та посібники з історичного краєзнавства Закарпаття та ефективність їх використання на сучасному етапі розвитку школи.

В процесі написання дипломної роботи була використана джерельна база, загальний обсяг якої склав 51 джерело. Так особливу групу джерел склали наукові та науково-методичні роботи відомих українських краєзнавців.
П. Т. Тронько в своїх статтях звертає увагу на здобутки, проблеми історичного краєзнавства, його місце і роль у розбудові України.

М. Ігнатенко, О. Кашаба в своїх працях визначають місце історичного краєзнавства у викладанні історії України в школах. Питання методики використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії висвітлюють М. Лисенко, М.Ходос, Я.Треф’як, Л. Іващенко.

Другу групу джерел склали навчальні програми, інструктивні листи, методичні рекомендації щодо викладання історичного краєзнавства в сучасній школі. Ці джерела дозволили нам скласти уявлення про зміст шкільного історичного краєзнавства, кількість годин, яка виділяється програмами, особливості вивчення тем з історичного краєзнавства в курсі вітчизняної історії. Були проаналізовані програми: 1990-1991 н.р.(автор А.Чуб), методичні рекомендації Міністерства освіти 1991/1992 н.р., проект Концепції безперервної історичної освіти 1995 року та програма з історії для загальноосвітніх навчальних закладів, видрукувана в 2001 році.

Третю групу джерел склали навчальні посібники з історичного краєзнавства та регіональні програми: підручник ,,Оповідання з історії України, рідного краю’’ Ф.Рубіша, авторські програми з краєзнавства М.Машкаринця, М. Лучкая, стали важливим доробком у вивченні історії Закарпаття. Але все ж таки найбільш вагому цінність при написанні дипломної роботи мав підручник «Мій Ужгород» (див.додаток І) створений видатними вчителями історії , методистами гімназії та кандидатами педагогічних наук: Ф.Брецко, Н.Габчак, Л.Майор., О.Фесенко та Ф.Шандор. На основі цієї книжки можна зробити висновки про особливості навчальної літератури з історії краєзнавства в Закарпатській області. У цій книзі також вміщено навчальну программу курсу історії рідного краю, яка дозволяє проаналізувати тенденцію в розвитку шкільного історичного краєзнавства на сучасному етапі.

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи 66 сторінки.

Закрити

Використання краєзнавчого матеріалу в процесі викладання історії України в загальноосвітній школі (на матеріалах Закарпаття)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.