Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 162

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ

Розділ І. Освіта як релігія ХХІ століття

1.1 Віра - духовно – життєдайна сила людини.

1.2 Формування духовності як педагогічна проблема.

1.3 Погляди видатних  українських педагогів на релігійне виховання.

Розділ ІІ. Морально – релігійне виховання молоді в Україні.

2.1 Проблеми релігійно - морального виховання молоді.

2.2 Виховання  релігійної культури в сучасних умовах.

2.3 Виховання молоді на засадах християнських цінностей

Розділ ІІІ. Уроки християнської етики в школі.

3.1 Актуальність вивчення «Християнської етики» в школі

3.2 Предмет « Етика віри» у державних  школах України.

Висновки.

Література.

Додатки.

Вступ

Актуальність теми

Проголошення України незалежною державою створило умови для відродження духовності, яке відбувається на тлі сучасних кардинальних, економічних та соціальних змін у суспільстві. З погляду на це настала необхідність формування нової виховної парадигми. Це завдання актуалізує потреби розробки методологічних основ виховання як вагомого засобу соціалізації особистості, інтегрування її в систему суспільних відносин, побудованих на засадах рівності, працьовитості, відповідальності, чесності, людяності, віротерпимості, відчуття власної гідності.

Майбутнє України безпосередньо зале­жить від засвоєння християнських цінностей її громадянами, зокрема мо­лодим поколінням українців. Зазнавши в мину­лому величезних духовних і національних втрат, перебуваючи сьогодні у глибокій ду­ховній кризі, наше суспільство потребує відрод­ження. В сфері освіти спостерігається світог­лядний хаос, орієнтація на бездушний інтелек­туалізм, одним словом — катастрофа: відсутність будь-якого громадянського ідеалу, зневіра в покращення життя, байдужість, безвідповідальність. Щоб почалося видужання нашого суспільства, не потрібно навіть чудес­них економічних перетворень. В першу чергу маємо розглянути духовні основи життя.

Постала необхідність повернутися до наших християнських витоків, з яких беруть початок усі цінності людства: Любов (до Бога, людей, Батьківщини), Віра, Надія, Чесність, Справед­ливість, Милосердя. Лише пробуджуючи в душах дітей віру в ці вічні ідеали, можна сподіватися на духовно оздоровлення суспільства.

Без віри в Бога сьогодні неможливо відно­вити духовність народу, тим більше виховати характер громадянина і патріота, здатного слу­жити Господу і Батьківщині. Православна віра є головною передумовою духовного самовизна­чення людини, а дотримання заповідей Божих дозволяє їй досягти гармонії у взаєминах з іншими людьми.

Сьогодні вже ніхто не заперечує ролі релігії та християнської моралі у духовному відрод­женні народу, тому предмет "Християнська ети­ка" у навчальних планах загальноосвітньої школи повинен зайняти рівноправне місце се­ред інших навчальних предметів, а справа ви­ховання дітей та молоді є спільним завданням для всіх: родини, школи, Церкви і громадсь­кості.

Впродовж тисячолітньої історії Вітчизни Православна Церква, незважаючи на не завж­ди сприятливі обставини, плідно діяла з метою просвіти народу, створювала всі умови для то­го, щоб зберегти єдність, духовні цінності й пра­вославні засади. Результати цієї діяльності і в наш час вражають своєю величчю і довер­шеністю: Острозька Біблія, літописи і духовна література, храми Київської Русі, ікони, музика й народний епос, що коріняться в християнській доброчесності. Ми повинні відкрити нашим дітям, що цвіт і взірець українського народу - митрополити Петро Могила і Димитрій Туптало, Тарас Шевченко, Григорій Сковорода, Іван Кот­ляревський, Микола Гоголь — були православ­ними.

Святкуючи 1988 року 1000-ліття Хрещення Русі, ми відзначали ще й 1000-літній ювілей освіти на Русі. Бо з візантійськими священнос­лужителями до нас прийшли і вчителі. Згідно "Повісті минулих літ", святий рівноапостольний князь Володимир після цієї визначної події — прийняття Хрещення — видав указ за яким священики мали відбирати здібних і кмітливих дітей і віддавати їх до шкіл, заснованих при мо­настирях і соборах. Там вони навчалися гра­моті, порядку церковного богослужіння та пісне співам. Навіть діти сироти піклуванням священиків не залишалися напризволяще. Гості, які відвідували нашу Батьківщину — Свя­ту Русь, були приємно вражені рівнем духовної освіченості.

Про це свідчить історія. Але, на жаль, в нашій країні зараз склалася зовсім інша ситу­ація. Церква, держава, система освіти повинні допомогти молодому поколінню знайти себе в Православному світі. Хоча наша школа має світський характер, вона повинна відкрити дітям слід, який залишило Православ'я в житті нашого народу.

В даний час Церква відокремлена від дер­жави, а держава від Церкви, але це не означає вигнання християнського виховання, моралі із навчальних закладів. Потрібно налагоджувати роботу між школою і богословськими центра­ми, проводити бесіди з учителями та дітьми, ут­верджувати розуміння педагогіки як духовного подвигу, в основу якого покладено виховання вічних цінностей християнства.

Минуле, сучасне і майбутнє це нероз­ривні компоненти, які формують світогляд, осо­бистість кожної людини. Завдання освітньо-ви­ховних навчальних закладів -донести до підростаючого покоління головне призначення людини на землі, навчити сприймати і любити не лише видиму красу, але й красу духовну, не­видиму. Для цього необхідно розкривати понят­тя про Бога, Церкву, істинну віру, поведінку в повсякденному житті, християнські чесноти, які є вічними і незмінними.

Стан духовної культури і моралі суспільства в Україні викликає занепо­коєння.

Занепад усталених духовних цінностей призводить до конфліктів, стресо­вих ситуацій, неадекватної соціальної поведінки і, як наслідок, — до втечі мо­лоді від реальності в алкоголізм, наркоманію, віртуальне комп'ютерне середо­вище. Духовні ж чесноти втрачають свою дієвість. Знецінюється одвічне: лю­бов, сім'я, культурна спадщина.

Слід визнати, що нинішня духовна криза значною мірою обумовлена не­визначеністю морально-духовних пріоритетів підростаючого покоління, їхнім відривом від національних основ, які утримують людину в межах тра­диційної моралі.

Тому нагальною проблемою сьогодення є оновлення національно-держав­ної моделі морально-етичного виховання в рамках системи освіти.

Проблеми духовно-релігійного виховання досліджували О. Духнович, М. Стельмахович, К.Ушинський, Г. Ващенко, І. Огієнко, М. Євтух, В. Галузинський, Б. Ступарик, О.Вишневський.

Незважаючи на наявність досить широкого спектру різносторонніх наукових праць із даної проблеми, вона потребує комплексного дослідження в умовах сьогодення. Це і зумовило вибір теми дослідження.

Об’єкт дослідження - теорія і практика морально-релігійного виховання у навчальних закладах України.

Предмет дослідження - мета, зміст, принципи, форми, засоби та особливості морально-релігійного виховання.

Мета дослідження – розкрити основні ідеї, зміст, форми, методи та засоби морально-релігійного виховання у загальноосвітніх школах України в умовах сьогодення.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що рівень моральної вихованості учнів можна підвищити у процесі вивчення курсу “Християнська етика ” .

Завдання дослідження:

- з’ясувати передумови морально-релігійного виховання дітей в Україні;

- обґрунтувати необхідність морально-релігійного виховання;

- узагальнити практичний внесок у справу релігійно-морального виховання викладачів християнської етики;

- виділити прогресивні надбання, що можуть бути творчо використані в сучасних умовах співпраці школи, Церкви і громадськості.

Основні методи дослідження:

- теоретичний аналіз педагогічних фактів і явищ;

- класифікація, систематизація досліджуваних матеріалів;

- діагностичний метод (анкетування, інтерв’ювання та бесіди);

- метод порівняльного аналізу богословської та світської літератури.

Практична значущість здобутих результатів дослідження полягає в тому, що його можна використати у навчально-виховному процесі ВНЗ та загальноосвітніх закладів.

Робота складається із вступу, розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Роль релігії у сучасній системі виховання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.