Організація виробництва продукції і вплив її на господарську діяльність підприємства

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи виробничої потужності та виробничої програми підприємства

1.1. Виробнича потужність підприємства

1.2. Розробка річного плану виробництва на підприємстві

1.3. План організаційно-технічних заходів на підприємстві

2. РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДОДАТКОВОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

2.1. Розрахунок виробничої потужності підприємства

2.2. Визначення додаткового обсягу виробництва продукції

2.3. Розрахунок забезпечення додаткового обсягу виробництва продукції

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ПЛАНУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Обґрунтування плану організаційно-технічних заходів підприємства

3.2. Вплив впровадження плану організаційно-технічних заходів на ефективність діяльності підприємства

Висновки

Список використаної літератури

Вихідні дані

Вступ

Тема даної курсової роботи “ Організація виробництва продукції і вплив її на господарську діяльність підприємства ” є досить актуальною на сьогодні, адже необхідно розробляти на підприємстві шляхи і методи організації високопродуктивної роботи, яка б забезпечила найбільш ефективне використання технічних, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Метою курсової роботи є дослідження організації виробництва продукції на підприємстві.

Для того, щоб визначитись із обґрунтуванням написання цієї роботи, необхідно звернутися до визначення самого поняття „організація виробництва.”

Отже, організація виробництва – це раціональне поєднання в просторі і часі засобів виробництва і робочої сили з метою досягнення у визначені строки випуску готової продукції з найменшими витратами.

Курсова робота складається з таких розділів:

1. Виробнича потужність і виробнича програма підприємства.

2. Використання виробничої потужності підприємства та організація додаткового виробництва продукції.

3. Розробка плану організаційно-технічних заходів на підприємстві та їх вплив на показники виробничої діяльності підприємства.

Виробнича потужність підприємства – це його здатність до випуску максимальної кількості продукції за одиницю часу до визначеної дати за допомогою сукупності наявних на підприємстві знарядь праці при досягнутому рівні їх удосконалення.

Основним завданням обчислення виробничої потужності є виявлення і використання резервів у сфері технічного прогресу і вдосконалення організації виробництва з метою збільшення випуску продукції. Для оцінки реального стану використання виробничих потужностей застосовують систему показників, яка дає змогу комплексно проаналізувати використання і розробити заходи щодо реалізації резервів виробничої потужності.

В сучасних умовах господарювання максимальне використання виробничих потужностей підприємств є найдешевшим заходом, що різко впливає на ефективність роботи кожного з них.

Для виявлення резервів виробництва важливе значення для підприємства має розробка річного плану підприємства, а саме порядок розробки, який повинен дати можливість проявити свою ініціативу всіх працівників підприємства.

При написанні теоретичної частини курсової роботи використовували підручник Платкіна Я. Д. та Янушкевича О. К. “Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві”. У навчальному посібнику висвітлюються проблеми машинобудування – важливої галузі економіки, яка на сьогодні як ніколи потребує впровадження сучасних методів виробничого менеджменту: управління виробничим процесом, виробничими ресурсами, якістю і конкурентноздатністю продукції.

У розрахунковій частині курсової роботи будуть здійснені такі обчислення, як розрахунок виробничої потужності певного виду обладнання; визначення резерву виробничої потужності; трудомісткості додаткового обсягу продукції; визначення додаткової потреби в матеріальних ресурсах.

У першому розділі здійснено вибір організаційно-технічних заходів, які включаються до плану і впровадження цих заходів може вимагати або ж не вимагати додаткових капітальних вкладень. За рахунок цих заходів проводяться розрахунки економічної чисельності працівників та економію матеріалів (алюмінієвого прокату, труб, лаку і фарби).


Розділ 1. Теоретичніосновивиробничої потужності та виробничої програми підприємства

1.1. Виробнича потужність підприємства

Виробнича інформація про виробничі потужності підприємства є важливим фактором наукового управління їх діяльністю.

Здатність підприємства і їхніх підрозділів виготовляти максимальну продукцію перебуває у безпосередній залежності від кількості та досконалості засобів праці, якими вони озброєні. Засоби праці, насамперед їх активна частина – знаряддя праці, треба вважати основним фактором формування виробничої потужності підприємства. При цьому зазначимо, що виробничу потужність мають не знаряддя праці, а відповідні виробничі одиниці, в яких перші організаційно функціонують.

Виробнича потужність підприємства (підрозділу) – це його потенційна здатність випускати максимальну кількість продукції за одиницю часу за визначений термін за допомогою організаційної сукупності наявних на підприємстві знарядь праці при досягнотому рівні їх досконалості і освоєння.

Особливості виробничої потужності є динамічність. Її величина встановлюється тільки на певний момент. Основним завдання розрахунку виробничих потужностей є визначення потенційної можливості підприємства виготовляти максимальну кількість продукції, виявлення і використання резервів, пов’язаних з технічним прогресом й удосконаленням організації виробництва з метою збільшення випуску продукції.

Процес формування і використання виробничої потужності підприємства складний і залежить від багатьох взаємопов’язаних факторів. Різниця між ними полягає в тому, що одні фактори впливають на збільшення виробничих потужностей, а інші дають змогу оцінити рівень їх використання. Для вивчення факторів, що впливають на величину виробничої потужності підприємства, необхідний аналіз і класифікація їх відповідно до основних елементів процесу виробництва – засобів праці, предметів праці і самої праці. При класифікації вони можуть бути розділені на дві групи: фактори, що впливають на розширення фронту роботи, і фактори, які позначаються на підвищенні продуктивності технологічного устаткування і робочих місць.

Цілком іншу природу мають фактори, які впливають на використання виробничих потужностей. Заходи, пов’язані з ними, спрямовані в основномуна використання резервів, мають організаційний характер і не вимагають великих капітальних вкладень в основне виробництво. Ці фактори можна розділити на соціально-економічні і організаційно-технічні.

Аналіз суті й особливостей впливу факторів, що впливають на рівень використання виробничих потужностей, дає змогу функціонально їх класифікувати на зовнішні і внутрішні. Така класифікація може бути застосована при оцінці внутрішньозаводських резервів використання виробничих потужностей.

Аналіз і класифікація факторів дають змогу чітко розмежувати такі поняття, як “випуск продукції”, “використання виробничої потужності”, “розвиток виробничої потужності”, а також сформулювати більш досконалі методологічні принципи обгрунтування величини виробничої потужності. Закономірність вияву і дію факторів, що впливають на величину і рівень використання виробничих потужностей підприємств, не зазначає змін у зв’язку з переходом до роботи в ринкових умовах. Більше того, є методологічною передумовою виявлення ефетивного використання наявних резервів в обох аспектах (величини і рівня використання), оскільки саме в ринкових умовах мобілізація ринкових резервів збільшення і поліпшення використання виробничих потужностей підприємств виступає важливим фактором підвищення ефективності до роботи.

Виробнича потужність підприємств є величиною змінною, вона залежить від умов діяльності підприємства і встановлюється тільки на певний момент часу. Виробнича потужність підприємства визначається в тих самих одиницях вимірювання, в яких обчислюється продукція, яку виготовляє підприємство.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 53

Безкоштовна робота

Закрити

Організація виробництва продукції і вплив її на господарську діяльність підприємства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.