Формування інформаційної культури особистості являє собою спеціально організований процес і припускає реалізацію наступних умов:

Перша умова. Впровадження в навчальні плани освітніх установ всіх типів спеціальної навчальної дисципліни «Основи інформаційної культури особистості», покликаної сформувати в учнів цілісну систему знань і вмінь в області інформаційного самозабезпечення. Дана навчальна дисципліна повинна одержати статус обов'язкової в структурі навчальних планів освітніх установ.

Друга умова. Наявність учбово-програмного (тематичних планів, навчальних програм), учбово-теоретичного (підручників, навчальних посібників), учбово-практичного (збірників вправ, практичних завдань, практикумів, тренінгів, ділових ігор і т.п.), учбово-методичного забезпечення (методичні розробки уроків, практичних занять і ін.); використання засобів діагностики рівня інформаційної культури й контролю (тестування) ступеня засвоєння навчального матеріалу. Домінуючим компонентом навчальних матеріалів повинні стати відомості, що формують технологічне знання, що містить відповідь на питання «Як робити?» стосовно до кожного конкретного інформаційного продукту або процесу. У складі навчальної літератури, що забезпечує формування інформаційної культури, повинні бути представлені видання як у традиційної, так і електронній формі, орієнтовані й на тих, хто вчить, і на тих, хто вчиться.

Третя умова. Використання розподіленого інформаційно-навчального середовища, що включає інформаційні ресурси (фонди документів і інформаційних видань, традиційні й електронні бібліотечні каталоги), комп'ютерну техніку, засоби доступу до вилучених вітчизняних і світових інформаційних ресурсів. «Розповсюдженість» цього інформаційно-навчального середовища полягає в тому, що складові її компонента зосереджені як у бібліотечно-інформаційних, так і освітніх установах. Взаємодія бібліотек і освітніх установ в організації інформаційної освіти й освіти можна вподібнити сполученим посудинам, з яких сучасна людина повинен черпати відомості для підвищення свого рівня інформаційної культури.

Четверта умова. Організація спеціальної підготовки кадрів, здатних на професійній основі вести заняття за курсом «Основи інформаційної культури особистості» з різними категоріями тих, яких навчають. Вирішення даної проблеми можливо при використанні професійного потенціалу вчителів (викладачів) і бібліотекарів (інформаційних працівників). Ключовим завданням підготовки кадрового корпуса інформаційної освіти повинне стати оволодіння як тими, так і іншими технологією формування інформаційної культури особистості на основі єдиного методологічного підходу, що передбачає єдність понятійного апарата. При цьому для вчителя (викладача) принципово важливе освоєння основ професійної роботи з інформацією, знання основних законів функціонування документальних потоків інформації в суспільстві й критеріїв ефективного пошуку інформації, володіння прийомами й методами аналітико-синтетичної переробки інформації на базі ІКТ. Професійна підготовка бібліотекарів, покликаних формувати інформаційну культуру різних категорій тих, яких навчають, - від самих маленьких громадян до дорослих людей - повинна бути посилена психолого-педагогічним компонентом, що включає вивчення методів і засобів навчання з урахуванням віку й діяльності людини.

Результати реалізації концепції формування інформаційної культури особистості. Вивченням проблем інформаційної культури займаються російські науковці понад 20 років.

Реалізація розробленої ними концепції формування інформаційної культури особистості здійснюється по наступних основних напрямках:

1. Впровадження в навчальний процес освітніх установ курсу «Основи інформаційної культури особистості». У десятках шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів Росії юні громадяни вивчають курс «Основи інформаційної культури особистості».Відмінною рисою курсу «Основи інформаційної культури особистості» є його орієнтація на конкретні категорії тих, яких навчають,: школярів, студентів, учителів і ін.

Заняття по інформаційній культурі проводяться не тільки для учнів і студентів, але й для бібліотекарів, учителів, викладачів, аспірантів. У шкільних, дитячих, юнацьких, вузівських, публічних, наукових бібліотеках впроваджують науково обґрунтовану технологію інформаційного навчання різних категорій читачів.

2. Підготовка й підвищення кваліфікації кадрів, що володіють технологією формування інформаційної культури особистості. На базі Кемеровського державного університету культури й мистецтв на факультеті інформаційних технологій у рамках спеціальності «Бібліотечно-інформаційна діяльність» відкрита підготовка кадрів зі спеціалізацією «Технологія формування інформаційної культури особистості». Поряд із цим у Кузбасі (уперше в Росії!) був здійснений випуск особливих фахівців - учителів основ інформаційної культури.

3. Інформаційно-просвітницька діяльність. На базі НДІ ІТ СС за 2001-2004 р. проведено 14 наукових конференцій і семінарів, присвячених проблемам підготовки людини до життя в інформаційному суспільстві. У них взяли участь фахівці з різних регіонів Росії й ближнього зарубіжжя. Доброю традицією стало щорічне проведення Днів Програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх» у Кузбасі як широкомасштабного форуму, що включає проведення презентацій, науково-практичних семінарів, круглих столів, дискусій. Найважливішим результатом проведених «Днів Програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх» у Кузбасі» з'явилося посилення суспільного інтересу до даної міжнародної програми, обговорення широкого кола проблем, пов'язаних з організацією інформаційного освіта, розширення кола зацікавлених організацій у впровадженні результатів діяльності НДІ ИТ СС у практику роботи освітніх установ Кемеровської області.

Заставою успішної роботи НДІ ИТ СС є його тісний зв'язок з установами освіта й культури Кемеровської області, залучення до просування ідей Програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх» численних волонтерів із числа студентів і аспірантів факультету інформаційних технологій Кемгуки.

Результати діяльності НДІ ІТ СС представлені на сайті http://nii.art.kemerovonet.ru.

Розроблена концепція формування інформаційної культури особистості не розглядається як догма, підхід до організації інформаційного навчання припускає послідовний розвиток і вдосконалювання, засноване на результатах наукових досліджень, постійно діючого «зворотного зв'язка» з освітніми установами й бібліотеками.

Трансформація культури в інформаційній цивілізації призвела до появи нових понять. Зокрема, зазначені процеси у Європі призвели до появи терміну “європейська ідентичність”.

Поняття ідентичності означає основні стійкі риси, що складають своєрідність чи особливості групи, а також почуття приналежності до групи, засноване на соціальній спільності. Тому в сучасних процесах європейської політичної інтеграції фактор європейської культурної ідентичності грає величезну роль. Однак в Європі з політологічної точки зору співіснує кілька рівнів та вимірів ідентичності (національна, регіональна, європейська, лінгвістична, конфесійна), і існує реальна небезпека, що європейська ідентичність може вступити в конфлікт зокрема з національною ідентичністю. Політика ЄС спрямована на сумісність різнорівневих ідентичностей, щоб політична інтеграція не загрожувала розчиненням національних ідентичностей. В політиці ЄС справа йде про Європу з усією її розмаїтістю (культурною, релігійною, мовною, економічною і політичною). В цивілізаційному сенсі - про Європу, здатну сприймати інші культури і вступати в діалог із усіма й у той же час здатну зберегти свої власні культурно-філософські традиції ("європейську ідентичність"), спираючись на "європейські цінності". В воєнно-політичному сенсі мова йде про Європу, яка налагоджує воєнно-політичне співробітництво, спираючись на відповідні інтеграційні ідеї та цінності, які проходять скрізь всю історію європейської цивілізації.

Все це в теорії веде до “культурної ідентичності”. На практиці це мабуть що неможливо. Однак, інформаційна цивілізація багаторазово довела можливість неможливого ...


Список літератури

1. Abdelaziz Abid UNESCO: Information Literacy for Lifelong Learning http://www.ifla.org/IV/ifla70/papers/116e-Abid.pdf

2.Болотов В.В., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе // Педагогика . -2003. -№10. -С.8-14.

3.Всемирный саммит по информационному обществу: Информационное издание/ Сост.Е.И. Кузьмин, В.Р. Фирсов. – СПб,2004 -135 с.

4.Гендина Н.И., Колкова Н.И., Скипор И.Л., Стародубова Г.А. Формирование информационной культуры личности в библиотеках и образовательных учреждениях: Учебно-метод. пособие. – 2-е изд., перераб. - М.: Школьная б-ка, 2003. – 296 с.

5.Машины изобретательнее людей? Интервью Н.Винера для журнала «U.S.News & WorldReport// Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. – М.: Сов.радио, 1968- 326 с.

6.На пути к обществам знаний: Интервью с заместителем Генерального директора ЮНЕСКО по вопро­сам коммуникации и информации г-ном А.В. Ханом // Наука в информационном обществе: Информационное издание/ Сост.Е.И. Кузьмин, В.Р. Фирсов. – СПб, 2004. - С.22-26.

7.От информационного общества – к обществам знания. ЮНЕСКО // Всемирный саммит по информационному обществу: Информационное издание/ Сост.Е.И. Кузьмин, В.Р. Фирсов. – СПб, 2004. - С.82-84.

8.Программа «Информация для всех» в России. – М.: Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 2004. – 24 с.

9.Рыжаков М.В. Ключевые компетенции в стандарте: возможности реализации // Стандарты и мониторинг в образовании. –1999. - №4. – С.20-23.

10.Thematic Debate on Information Literacy at UNESCO Headquarters07-04-2005 (UNESCO) tp://portal.unesco.org/ci/en/ev.php RL_ID=18565&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

11.Хижа Г.С. Будущее России - создание информационного общества XXI // Информационное общество - 2001. - № 2. – С. 44-47.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 9

Безкоштовна робота

Закрити

Трансформація культури в процесі становлення інформаційної цивілізації

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.