Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 68

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. МОЛОДЬ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙ СОЦІАЛЬНО–КУЛЬТУРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 6

1.1. Тенденції розвитку соціокультурного процесу у сучасному суспільстві 6

1.2. Культурно-естетична складова у житті сучасної молоді 14

1.3. Культурно-дозвіллєва діяльність молоді як елемент становлення особистості 21

РОЗДІЛ ІІ. ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІ В КУЛЬТУРНО–МИСТЕЦЬКОМУ СОЦІУМУ 34

2.1. Основні напрямки розвитку культурної творчості молоді в період сучасних глобалізаційних процесів 34

2.2. Культурна творчість як засіб виховання студентської молоді у сучасному українському суспільстві 44

2.3. Формування ціннісних орієнтацій молоді у соціокультурному середовищі 51

ВИСНОВКИ 61

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 63

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасне суспільство проходить глибоке реформування всіх сфер життєдіяльності, масштабність яких свідчить про глибокі процеси модернізації. В середовищі об'єктивного зростання інтересу до проблем пристосування, пов'язаним із модернізацією держави і суспільства, філософське осягнення соціальної адаптації особистості до поточних змін представляється як ніколи актуальним. Сучасна молода людина залучена в глобальний процес змін, в якому постійно стикаються протилежні цінності і орієнтації, що кидають виклик і вимагають адекватного вибору необхідних рішень.

В умовах динамічних трансформацій соціальної системи настільки ж динамічно трансформуються і елементи духовного співіснування людей, особливо в соціальному середовищі молодого покоління. Виникають нові колективні форми духовної самоорганізації молоді, серед яких важливе місце займають духовно–моральні цінності.

Традиційно домінуючі цінності втрачають свою роль і стають залежними від ситуації, що складається в житті молоді. Це стало цілком помітним з тієї причини, що положення молоді в сучасному українському суспільстві досить суперечливе.

В умовах кардинальних перетворень в соціально–економічній і морально–духовній сферах життєдіяльності суспільства, посилення деструктивних процесів, зростання криміналізації суспільства, проблема творчості особистості як проблема розкриття і використання її потенціалу стає одним з найважливіших факторів виживання людини і людства. Творчість – унікальний і в той же час універсальний феномен життя.

Мета дослідження – в результаті здійснення теоретико–методологічного аналізу наукових концепцій сформувати цілісне концептуальне бачення особливостей формування культурної творчості молоді в сучасному суспільстві.

У відповідності з поставленою метою були визначені наступні завдання дослідження:

– розкрити теоретико–методологічні засади культурної творчості як компонента суспільної і індивідуальної свідомості;

– проаналізувати особливості та основні напрями формування творчості молоді в сучасному суспільстві;

– дослідити особливості та умови залучення молоді до культурного життя сучасного українського суспільства.

Об’єкт дослідження – сучасна молодь українського суспільства.

Предмет дослідження – розвиток культурної творчості молоді під час трансформації сучасного суспільства.

Теоретико–методологічна основа дослідження. Проблема впливу культурної творчості на особистість стала предметом досліджень багатьох сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців. Накопичений чималий досвід щодо дослідження місця та ролі молоді у суспільстві. За останні роки культурологами, соціологами, педагогами, психологами було виконано ряд досліджень стосовно соціокультурного простору і його впливу на суспільні процеси.

У останні роки проблема дослідження удосконалення культури суспільства стала об’єктом вивчення в соціології, педагогіці, культурно–освітній роботі.

Існуюча теоретико–методологічна база з даної проблеми представлена різноманітними дослідженнями вчених, зокрема Л. Пелех[51] у праці «Формування особистості майбутнього учителя у системі масових виховних заходів ВНЗ» наголошує на важливості залучення студентів до участі в організації і проведенні виховних заходів у ВНЗ. І. Зязюн [32], А. Вишняк [17] розглядають творчість як чинник формування культури особистості. Дисертаційне дослідження С. Пішуна [54] присвячене проблемі формування культури творчості студентів ВНЗ в умовах роботи студентського клубу. О. Винославська, О. Дубасенюк, О. Киричук, О. Коберник [39], О. Якуба у своїх наукових розвідках обґрунтували умови удосконалення різних напрямів творчої роботи вищих закладів освіти. С. Цюлюпа [72] розглядає педагогічні умови формування культури використання вільного часу студентами. Однак, слід зазначити, що за такої уваги до питань культурної творчості, відсутній узагальнюючий аналіз сучасного стану творчої діяльності молоді, тенденцій його використання молоддю.

Наукова новизна – обґрунтовано домінантне значення культурних цінностей в практичному освоєнні сучасною молоддю соціальної дійсності. Виявлено умови та фактори оптимізації виховної роботи в умовах соціально–економічної трансформації українського суспільства. Проаналізовано єдність моральних і естетичних компонентів в освоєнні соціальної реальності молодим поколінням.

Практична значимість. Результати дослідження дозволяють поглибити теоретичні уявлення про сутність і зміст змін, що відбуваються в культурному житті молоді, систематизувати і концептуалізувати нове знання про характер трансформації духовних цінностей.

Структура дослідження. Представлена дипломна робота сформувала відповідну структуру, що складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (76 найменувань). 

Закрити

Розвиток культурної творчості молоді під час трансформації сучасного суспільства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.