План

1. Процес становлення етнології як науки

2. Поняття, предмет та завдання етнології.

3. Становлення етнології у Нім. ВБ США Франція Росія

4. Основні методи етнології

5. Звя’зки етнології з іншими науками

6. Охарактеризуйте еволюціонізм і його основні ідеї. Неоеволюціонізм

7. Розкрийте сутність дифузіоністського напряму етнології

8. Соціологічна школа: основні засади та представники

1. Процес становлення етнології як науки

Виникнення самостійної науки про народи належить до середини XIX в. і пов'язаний із багатьма практичними потребами на той час, в першу чергу з прагненням пояснити розбіжності у культурний розвиток народів, зрозуміти механізми формування та особливості етнічної психології, з'ясувати причини расових відмінностей народів, встановити взаємозв'язок етнічних особливостей й суспільного устрою, визначити причини розквіту й занепаду культури та історичну роль тієї чи іншої народу. У у відповідь ці проблеми освіти й потреби стали виникати теорії та концепції, складатися наукові напряму, і школи, що поступово трансформувалися у єдину науку про народи — этнологию.

Саме назва науки, «етнологія», створено з грецьких слів — etnos (народ) і logos (слово, наука). У античні часи древні греки застосовували поняття «етнос» щодо інших народів (не грекам), які відрізнялися від нього мовою, звичаями, віруваннями, способом життя, цінностей і т.п.

Аж по в XIX ст. поняття «етнологія» спорадично вживалося при описі різних етнографічних процесів, але з означало особливу науку. Використовувати це поняття як найменування нової науки про народи і культурах запропонував французький вчений Жан Жак Ампер, що у 1830 р. розробив загальну класифікацію «антропологічних» (тобто. гуманітарних) наук, серед яких виділив і этнологию.

Офіційним фактом затвердження етнології як самостійної науки стало підставу в 1839 р. Паризького суспільства етнології. Але це подія одразу було ознаменоване початком гострої науково-теоретичної боротьби різних та напрямів і шкіл щодо предмета, цілей і слабким місця даної науки у системі наук. У певною мірою ці дискусії суперечки не припинилися і сьогодні. У тому числі однією з тривалих і інтенсивних постало питання змісті й культурному сенсі самої назви даної науки. Через війну багаторічних обговорень досить різноманітна і строката картина значень і інтерпретацій поняття «этнология».

Спочатку етнологія розвивалася, як наука про відсталих, тобто. не створили власної державності, народи. На цій посаді вона існувала до перших десятиліть XX в., коли з'явилися уявлення про етносах як і справу своєрідних общностях людей, які залежать від рівня половини їхньої соціально-економічного розвитку. Цей методологічний підхід домінує у етнологічної науці, і на цей время.


2. Поняття, предмет та завдання етнології.

Етноси формувалися в різні часи, на різних територіях зі своїми власними характерами, зовнішністю (антропологією) та мовними, куль-турними і релігійними особливостями. Тому, з самих початків виникла не лише потреба збору та систематизації інформації про народи світу, а й необхідність її теоретичного осмислення: введення спеціальних наукових понять і термінів. Таким чином виникає нова гуманітарна дисципліна, що отримує назву етнологія. Отже, Етнологія – це наука про поход¬ження, розвиток та сучасне життя етносів (народів), їх взаємодію, закономірності історичного та культурного розвитку. Сама назва науки етнології походить з грецької мови і складається з слів еthnos – народ і logos – слово. Вперше термін «етнос» застосували стародавні греки по відношенню до інших народів, які відрізнялися від них мовою, звичаями, віруваннями, побутом, цінностями.

Як будь-яка наука етнологія має свій об’єкт, предмет, структуру, передбачає вирішення деяких завдань. Щодо об’єкту етнології не існує однозначної відповіді. Ще з перших десятиліть XIX ст. велися дискусії стосовно цього питання. Одні вчені вважали, що її об'єктом є людина, другі – культура, треті – суспільство, четверті – неписьменні (неєвропейські) народи, які перебувають на ранніх ступенях соціально-економічного розвитку, п'яті – «неісторичні народи».

Дискусії навколо предмета етнології не припинились і сього¬дні. Як колись, так і нині її роль і місце в системі наук сприймають і окреслюють неоднозначно. Тому до неї одні вчені підходили і підхо¬дять як до: допоміжної історичної дисципліни, суспільствознавчої науки, інші – як до галузі гуманітарних знань, самостійної історичної чи географічної науки. У відповідності до цього визначають її пред¬мет як науки. Таких визначень близько двох десятків. На сьогоднішній день термін «етнологія» є загальновизнаним. Загальновизнаним є і предмет етнології.

Отже, предметом етнології є:

1. Матеріальна культура народів.

2. Обряди, звичаї, вірування.

3. Системи виховання.

4. Розселення народів.

5. Демографічні процеси.

6. Етнічна самосвідомість.


3. Становлення етнології у Нім. ВБ США Франція Росія

Найбільш глибокі традиції наука про народи мала у Німеччині, де ще 1789 р. сформувалося наукова дисципліна Volkerkunde, ставившее своєї метою вивчення неєвропейських народів та культур. У 30-х рр. в XIX ст. для загального назви описів від інших народів, зроблених німецькими мандрівниками і вченими, став термін «етнологія». Приблизно з середини в XIX ст. поняття «Volkerkunde» і «етнологія» розглядалися як рівнозначні — вони позначали монографічну і порівняльну науку про людських культурах.

Становлення етнології в англомовних країнах йшло дещо іншим шляхом. Наука про народи там розвивалася, як складова частина антропології. Поява антропології як біологічної науки про природу людини вчені пов'язують із виходом у 1596 р. у світ книжки Про. Гасманна під аналогічною назвою. Бурхливий розвиток антропології відбувався за XVIII в. завдяки колонізації, зрослому увазі до демографічним і расовим процесам. У ХІХ в. в розвинених країни виникли антропологічні суспільства, мали метою вивчення численних останків первісних людей. Вже у середині в XIX ст. численні дослідження черепів і скелетів неандертальців ініціювали завдання реконструкції історії всього людства й економічної культури. У науковий обіг цю назву в 1906 р. ввів одне із засновників англійської етнології Джеймс Фрезер. Цим терміном він визначив свій напрям этнологических досліджень, і його на відміну від напрями, яким займався Едвард Тайлор і який вже тоді називалися культурної антропологією. Поняття «соціальна антропологія» досить швидко одержало поширення та стало англійським варіантом поняття «етнологія».

Етнологія США виникла пізніше, ніж у розвинених європейських країнах. Через етнічного своєрідності навіть гостру проблему расових відносин американська антропологія спочатку формувалася як наука, що займалася дослідженнями у сфері фізичну антропологію, расових і культурних відмінностей. Цей новий напрям розвитку американської етнології було поставлено її основоположником Генрі Льюїсом Морганом, чия наукова діяльність була досить різноманітної. Його дослідження систем кревності в примітивних культурах, класифікація типів сімейно-шлюбних відносин, періодизація світі визначили тематику досліджень американської етнології на цілі десятиліття. У 50-х рр. XX в. зусиллями Франца Боаса наукові орієнтири американської етнології істотно звужуються, і этнологи почали вивчати тільки культурних особливостей народів. У Франції процес становлення етнології також відзначений специфічним особливостями. У зв'язку з активної політикою колонізації політичні кола Франції постійно відчували потреба у докладною і докладної інформацію про особливостях життя, культури та традицій залежних народів. Тому наука про народи там спочатку було названо «етнографією» (від грецьк. etnos — народ і graphien — опис). Цю саму назву зберігалося мови у Франції остаточно ХІХ ст., коли було усвідомлено наукова неповноцінність етнографічних матеріалів через відсутність у них історичних даних, і теоретичних узагальнень. У Росії її інтерес до етнічним проблемам з'явився в другої половини XVIII в., коли вперше у російської суспільной думці було поставлено питання про місце й підвищення ролі Росії серед інших народів, про історичне коріння російського народу, про особливості російської культури та т.д. Значну роль у постановці та рішенні етнічних негараздів у російську культуру зіграло рух слов'янофілів. Початком російської етнології вважатимуться установа в 1846 р. Російського географічного суспільства. Він був створено до виконання як наукових, а й прикладних завдань. До програми суспільства входило всебічне вивчення Росії: її географії, природних багатств і народів. Державні інтереси вимагали також даних про народи Сибіру, Середньої Азії, Кавказу.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Етнологія

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.