План

1. Міжнародне фінансове право

2. Норми та джерела міжнародного права у сфері міжнародних фінансів

3. Міжнародна фінансова політика та її реалізація. Державне регулювання валютних відносин

4. Валютна політика та її форми. Валютні обмеження

5. Міждержавне регулювання ціни золота

Література

1. Міжнародне фінансове право

У сьогоднішніх умовах інтернаціоналізації та глобалізації світового гос-подарства економіка кожної країни багато в чому залежить від рівня розвит-ку економіки сусідніх і взагалі зарубіжних країн. У своїй господарській та правовій діяльності Україна завжди бере до уваги і притримується досвіду регулювання економіки, існуючого в інших країнах. Зокрема це стосується міжнародного фінансового права. У зв’язку з цим необхідно детальніше ознайомитися з міжнародним правовим регулюванням фінансової діяльності.

Міжнародне фінансове право - сукупність норм та принципів, закріп-лених юридично, які регулюють міжнародні фінансові відносини. Міжнарод-не фінансове право може підлягати регламентації міжнародного публічного права та міжнародного приватного фінансового права.


2. Норми та джерела міжнародного права у сфері міжнародних фінансів

Прикладами джерел міжнародного публічного права можуть бути:

 • деякі статті «Статуту Міжнародного суду ООН»;
 • «Статуту ООН» від 26 червня 1945 року;
 • а також «Декларації про принципи міжнародного права, що стосують-ся дружніх відносин і співробітництва між державами у відповідності з Ста-тутом ООН» від 24 жовтня 1970 року.
 • Норми регулювання міжнародного приватного фінансового права нада-но в наступних нормативних актах:

 • Закон України «Про дію міжнародних договорів на території України» від 10 грудня 1991 року;
 • Закон України «Про міжнародні договори України» від 22 грудня 1993 року;
 • Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 року;
 • Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 року;
 • Цивільний кодекс України (книга 8 «Міжнародне приватне право») від 25 серпня 1992 року.
 • Основою успішного економічного розвитку є функціонування стабільної фінансової системи, що відповідає рівневі розвитку продуктивних сил і сус-пільних відносин. Фінансова політика як частина системи управління фінан-сами спрямована на забезпечення збалансованого зростання фінансових ре-сурсів в усіх ланках фінансової системи країни, на створення фінансових умов для реалізації завдань соціально-економічного розвитку.


  3. Міжнародна фінансова політика та її реалізація. Державне регу-лювання валютних відносин

  Метою міжнародної фінансової політики є найбільш повна мобілізація фінансових ресурсів, які є необхідними для задоволення насущних потреб розвитку суспільства.

  Головне завдання міжнародної фінансової політики - забезпечення від-повідними фінансовими ресурсами реалізації тієї чи іншої міждержавної про-грами економічного та соціального розвитку.

  Таким чином, міжнародна фінансова політика - це сукупність заходів, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, їх розподілення та викори-стання яких вживають учасники міжнародних фінансових відносин, для ви-конання ними їхніх функцій. Фінансова політика держави - це самостійна сфера діяльності її уряду у сфері фінансових відносин. Розроблення та успі-шне проведення фінансової політики можливе тільки за умов наявності в уряду програми суспільного розвитку з виділенням інтересів усього суспіль-ства та окремих його груп, характеристикою поточних та перспективних за-вдань, визначенням термінів та методів їх вирішення. Результативність фі-нансової політики тим вища, чим повніше вона враховує потреби суспільного розвитку, інтереси усіх верств суспільства, конкретні історичні, етичні та со-ціальні умови.

  Фінансова політика складається з таких найважливіших компонентів:

 • бюджетної політики;
 • податкової політики;
 • інвестиційної політики;
 • грошово-кредитної політики;
 • цінової політики;
 • соціальної політики;
 • митної політики;
 • політики у сфері міжнародних фінансів.
 • Система соціально-економічних пріоритетів, на яких ґрунтується фінан-сова політика, наприклад України в даний час, охоплює: оздоровлення дер-жавних фінансів; збалансованість натурально-речовинних і грошових пото-ків; відновлення нормального функціонування кредитної системи; досягнення фінансово-економічної самостійності і посилення відповідально-сті суб’єктів господарської діяльності в межах єдиної держави; створення рі-вних умов у бюджетно-податковій сфері для суб’єктів господарської діяльно-сті; досягнення соціальної стабільності в суспільстві; створення умов для припинення фінансових зловживань, корупції та організованої злочинності чи запобігання їм.

  Спочатку розглянемо, що містить бюджетна політика. Для виконання державою покладених на неї функцій їй необхідні фінансові та інші види ресурсів. З цією метою держава створює централізовані фонди фінансових та інших ресурсів. Певна частина коштів мобілізується в державний бюджет. У процесі мобілізації фінансових ресурсів до бюджету на загальнодержавні цілі їхнього розподілу і використання виникають фінансово-бюджетні відносини між державою, платниками податків (економічними суб’єктами, фізичними особами) й одержувачами бюджетних засобів (асигнувань, дотацій, субвен-цій, субсидій і кредитів). Відносини, які виникають між ними, будуються відповідно до бюджетної політики, що розроблюється на певний період зако-нодавчим органом країни.

  Держава визначає цілі і завдання стосовно бюджету при підготовці, роз-гляді, затвердженні і виконанні цього головного плану концентрації фінансо-вих ресурсів. Бюджетна політика передбачає визначення державою:

   джерел і методів формування доходів бюджету;

   ступеня централізації фінансових ресурсів у розпорядження дер-жави;

   частки валового внутрішнього продукту (ВВП), що мобілізується до бюджету;

   пріоритетних напрямів витрат бюджету з урахуванням першочер-гових потреб суспільства;

   надходження до доходної частини бюджету валюти іноземних держав та її цільового використання;

   керування державним зовнішнім і внутрішнім боргом;

   припустимих меж розбалансованості бюджету;

   джерел фінансування дефіциту бюджету або цільового викорис-тання профіциту бюджету (суми перевищення доходів бюджету над його ви-тратами).

  У складних умовах проведення в країні економічних реформ до першо-рядних завдань бюджетної політики відносять: забезпечення таких принципів бюджетної системи, як цільовий характер бюджетних засобів, ощадливість та ефективність їх використання; реструктуризація державного боргу; інвента-ризація зовнішніх і внутрішніх запозичень і результатів їх використання; пе-рехід до централізованої системи здійснення всіх операцій з доходів і витрат державного бюджету.

  Іншою найважливішою складовою фінансової політики держави є по-даткова політика. Вона будується на поєднані інтересів держави і платни-ків податків - юридичних і фізичних осіб.

  Характеристика роботи

  Реферат

  Кількість сторінок: 23

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.