План

Вступ

1. Економічна природа антикризової діяльності підприємства

2. Мета та завдання антикризової діяльності підприємства

3. Об’єкт та суб’єкт здійснення антикризового управління

Висновок

Список використаної літератури

На основі сформованих цілей антикризового управління можна визначити такі його завдання: аналізування інформаційних даних про стан внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємства; діагностика поточного стану розвитку підприємства; визначення факторів, які призвели чи можуть призвести до кризового стану підприємства; прогнозування подальшого розвитку та наслідків кризи; вибір адекватного інструментарію антикризового управління підприємством; складання плану антикризових дій; контроль та регулювання процесу антикризового управління; оцінювання успішності антикризового управління; розроблення та реалізація заходів, спрямованих на ліквідацію негативних наслідків кризи (антикризових заходів) та досягнення підприємством докризового стану. Перелік зазначених вище цілей та завдань антикризового управління, звичайно, не є вичерпним і може змінюватись залежно від конкретних умов та специфіки діяльності кожного суб’єкта господарювання.


3. Об’єкт та суб’єкт здійснення антикризового управління

Важливе значення у процесі антикризового управління має визначення його об’єкта та суб’єкта здійснення. Окремі автори, дослідження яких присвячені теоретичним аспектам антикризового управління, дотримуються точки зору, що об’єктом антикризового управління є виникнення та поглиблення кризи, її усунення та запобігання [1, c. 21].

На нашу думку, об’єкт антикризового управління доцільно розглядати у двох аспектах. У широкому розумінні об’єктом антикризового управління є процеси та явища, які виникають під дією мінливого внутрішнього і зовнішнього середовища та проявляються у відхиленні фактичних показників діяльності підприємства від запланованих чи тих, котрі необхідні для його успішного розвитку. У вузькому розумінні об’єктом антикризового управління є окремий вид чи діяльність підприємства в цілому, на які спрямовуються антикризові заходи.

Суб’єктами антикризового управління є усі прямі та непрямі учасники його здійснення (рис. 1).

Прямі суб’єкти антикризового управління підприємством – це фізичні особи, які беруть безпосередню участь у діяльності підприємства з метою досягнення його цілей. Непрямими суб’єктами антикризового управління підприємством є фізичні чи юридичні особи, які не беруть безпосередньої участі у діяльності підприємства, але з певних причин зацікавлені у його збереженні та успішному розвитку.

Рис. 1 Суб’єкти антикризового управління підприємством

До прямих суб’єктів антикризового управління можна віднести наступних [4]:

1. Власник (власники) підприємства. Здебільшого є суб’єктом антикризового управління малим чи середнім підприємством. Власник підприємства самостійно формує програму антикризового управління, реалізує її та несе відповідальність за отримані результати.

2. Керівник (керівники) підприємства. Є важливим учасником антикризового управління підприємством, адже володіє найбільш повною та достовірною інформацією стосовно особливостей та специфіки його діяльності.

3. Фінансовий директор. Виступає суб’єктом антикризового управління, в основному, у випадку виникнення кризи, зумовленої недосконалістю фінансової політики (неефективним плануванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів).

4. Фінансовий аналітик. Відіграє важливу роль у процесі антикризового управління, особливо на початковому етапі його здійснення. Від результатів його діяльності (діагностики кризового стану підприємства) залежать цілі, завдання та напрями антикризового управління.

5. Менеджер з антикризового управління (за наявності на підприємстві). Володіє особливими знаннями та навиками у сфері антикризового управління [6]. Участь антикризового менеджера у процесі антикризового управління є важливою, адже ігнорування навіть незначних порушень у діяльності підприємства у подальшому може призвести до його кризового стану чи банкрутства.

6. Інші працівники підприємства. Максимальне залучення працівників до прийняття та реалізації антикризових управлінських рішень забезпечує більш ефективне та оперативне виконання поставлених завдань та досягнення цілей антикризового управління.

Непрямими суб’єктами антикризового управління можуть бути:

1. Представник консалтингової фірми. Фахівець, який володіє певним досвідом та навиками щодо здійснення антикризового управління і залучається підприємством на платній основі [5].

2. Ділові партнери. Можуть виступати суб’єктами антикризового управління у тих випадках, коли їх діяльність прямо залежить від продукції (робіт, послуг), яку виробляє (надає) підприємство-боржник.

3. Окремі органи державної влади (Державна податкова служба, департамент з питань банкрутства Міністерства юстиції України, відомчі комісії з реструктуризації тощо). Можуть брати участь у процесі антикризового управління, у випадку, якщо боржник є підприємством державної форми власності, або коли товари (роботи, послуги), які воно виробляє (надає), є суспільно необхідними.

4. Представник арбітражного суду (арбітражний керуючий). Виступає суб’єктом антикризового управління підприємством у випадку порушення справи про його банкрутство. Арбітражний керуючий призначається у судовому порядку.

5. Кредитор. Може виступати суб’єктом антикризового управління шляхом надання пільгових кредитів (за зниженою відсотковою ставкою), відтермінування чи анулювання боргу. Порушення справи про банкрутство підприємства-боржника кредитором на практиці трапляється досить рідко, оскільки, по-перше, така процедура потребує значних затрат часу, ресурсів та клопіткої роботи з документами, а, по-друге, високий рівень корумпованості у судових органах не дає гарантії кредитору на задоволення своїх клопотань.

6. Інвестор. Може брати участь у процесі антикризового управління шляхом викупу боргових зобов’язань та подальшого управління підприємством-боржником, а також через надання грошової допомоги на фінансове оздоровлення підприємства та отримання у подальшому доходів від його діяльності.

7. Конкуренти. Можуть виступати суб’єктами антикризового управління з метою подальшого об’єднання та співпраці із підприємством-боржником.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 17

Безкоштовна робота

Закрити

Антикризова діяльність на підприємстві

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.