Аналізуючи показники майнового стану ми бачимо, що частка основних засобів в активах знижується на протязі всіх трьох років так у 2003 році вона становила 0,74, в 2004 – 0,72, а в 2005 році 0,68. Це позитивно впливає на майновий стан установи.

Коефіцієнт зносу основних засобів то зростає то знижується так у 2003 році він становив 0,63, в 2004р. зріс до 0,65, а в 2005році знизився до 0,56.

Коефіцієнт оновлення основних засобів в 2003 році становив 0,15, в 2004 році знизився до 0,06, а в 2005 р. різко зріс до 0,18.

Коефіцієнт мобільності активів зростає на протязі всіх років так у 2003 р. він становив 0,10, в 2004 році – 0,12, а в 2005році його значення склало 0,29.

Рисунок 2.7. Структура показників майнового стану за 2003-2005 роки.

Надходження, набуття, створення майна підприємства здійснюється за власні та позичені кошти, співвідношення яких розкриває його фінансовий стан.

Аналіз джерел майна підприємства здійснюється за даними балансу. В аналітичній таблиці наведено перелік джерел власних і позичених коштів.

Таблиця 2.8.

Аналіз джерел коштів , які вкладено в майно підприємства за 2003-2005 роки.

Аналізуючи наведені дані , можна зробити такі висновки, що вартість майна підприємства в 2003 становила 451441 грн., а в 2004році вона зросла на 23548 грн. і становила 474989 грн., це відбулося за рахунок збільшення власних коштів на23972 грн., хоча сума позичених коштів зменшилась на 424 грн. , що в структурі майна становить 0,22%. Кількість власних оборотних коштів збільшилась в 2004 році на11225грн., або на 128,32% ((50856/39631)*100). Змінилась і їхня величина в структурі власних коштів підприємства на 1,7%.

За рахунок власних оборотних коштів в 2003 році покрилось 8,53% матеріальних оборотних коштів (( 37495/439721)*100), а в 2004році частка цього джерела в матеріальних оборотних коштах також збільшилась на 10,77% ((49921/463693)*100).

Вартість майна підприємства в 2005 році порівняно з 2004 роком зросла на 288826 грн. і склала 763815 грн. це в основному відбулося за рахунок збільшення власного капіталу на 300122 грн. проте сума позичених коштів в 2005 році зменшилась в структурі майна на 2,38% або на 11296 грн.

Кількість власних оборотних коштів також збільшилась в порівнянні з 2004 роком збільшилась на 120447 грн. і становила 171303 грн.

За рахунок власних оборотних коштів на підприємстві в 2005 р. покрилось 22,32% матеріальних оборотних коштів ((170 504/763815)*100).

За даними аналітичної таблиці розрахуємо коефіцієнт незалежності підприємства:

Кн. = (власний капітал) / (валюту балансу)

Кн. 2003р.- (439721/451441)*100=97,40%

Кн. 2004р.- (463693/474989)*100=97,62%

Кн. 2005р- (763815/763815)*100=100%

Розрахувавши цей коефіцієнт ми бачимо , що частка власного капіталу значно зросла. Отже підприємство є фінансово стійким і достатньо незалежним від зовнішніх кредиторів.

На підставі звіту про рух грошових коштів проведемо аналіз надходження грошових коштів Корецької обласної фізіотерапевтичної лікарні.

Таблиця 2.9.

Аналіз надходження грошових коштів лікарні за 2003-2005рр.

Провівши аналіз руху грошових коштів можна зробити такі висновки, що в 2004 році порівняно з 2003 роком збільшилась на 198470 грн. і склала 857844 грн. це сталося за рахунок збільшення загального фонду на 181000грн, частка якого збільшилась на 1,21% і за рахунок збільшення коштів спеціального фонду на 18128 грн. хоча їх частка в загальній сумі зменшилась на 1,1%, а ось сума на інших рахунках в органах державного казначейства зменшилась на 658 грн. і склала 342 грн. Сума власних надходжень 1 групи зросла на 19025 грн. і склала 49959 грн. це сталося за рахунок збільшення суми за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями, яка в 2004році склала 118415 грн., та за рахунок збільшення коштів майна бюджетних установ, яка склала 148 грн. Власні надходження 2 групи зменшились на 1897 грн. це сталось за рахунок зменшення суми від отримання грантів та дарунків на 5192 грн. хоча кошти отримані від виконання окремих доручень та від інших надходжень збільшились відповідно на 945грн. та на 2400 грн.

Аналізуючи 2005рікможна зробити такі висновки, що загальна сума грошових коштів збільшилась порівняно з 2004 роком на 256316 грн. і становить 1114200 грн. це відбулося за рахунок збільшення коштів загального фонду на 187280 грн. хоча їх частка в загальній сумі грошових коштів зменшилась на 3,025%. Сума коштів спеціального фонду в 2005 році також збільшилась на 69316 грн. і склала 179058 грн. і в структурі суми грошових коштів це становить 3,28% . сума на інших рахунках в органах державного казначейства зменшилась на 0,03% або на 280 грн. і склала 62 грн.

Власні надходження 1 групи значно збільшились на 69110 грн. це сталось за рахунок збільшення коштів за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями на 68911 грн., або на 0,36% від суми власних надходжень 1 групи, а також за рахунок збільшення суми за оренду майна бюджетних установ на 199 грн. і склала 654 грн.

Сума власних надходжень 2 групи в 2005 році порівняно з 2004 роком збільшилась на 206 грн. і склала 59989 грн. це відбулось за рахунок збільшення суми отриманої за виконання окремих доручень на 3074 грн., або на 4,85% від суми власних надходжень 2 групи і яка склала 51409 грн., зменшилась сума від отримання грантів та дарунків на 468 грн., або на 0,84%, а також зменшилась сума від інших надходжень на 2400 грн., або на 4,01%.

Рисунок 2.7. Структура надходження грошових коштів лікарні за 2003-2005 рр.

Основною метою дослідження фінансового стану підприємств на сучасному етапі їхнього розвитку є визначення рівня їхньої фінансової рівноваги. Цей рівень визначається певним колом показників, серед яких, головну роль відіграють показники фінансової стійкості і платоспроможності.

Таблиця 2.10.

Аналіз показників фінансової стійкості за 2003-2005 роки.

Аналізуючи показники фінансової стійкості ми бачимо, що сума власних обігових коштів зростає так у 2003 році вона становила 39631 грн., а в 2004 вона зросла на 11225 грн. і склала 50856 грн., а в 2005 р. порівняно з 2004р. зросла на 120447грн. і становила 171303 грн.

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами стабільний і залишився без змін на протязі трьох років з 2003 року по 2005 рік.

Маневреність робочого капіталу зменшується так у2003 р. вона становила 1,343,в 2004р. зменшилась на 0,081 і склала 1,262, а в 2005 році порівняно з 2004 р. знизилась на 0,267 і склала 0,995.

Маневреність власних обігових коштів зменшується у 2003 році вона становила 0,02, в 2004 році зменшилась на 0,002 і склала 0,018, в 2005 році становила 0,005.

Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів в 2003 році становив 1,057, в 2004 р. – 1,019 тобто зменшився на 0,038, а в 2005 році цей коефіцієнт становив 1,005 в порівнянні з 2004 роком він зменшився на 0,014.

Коефіцієнт фінансової незалежності постійно зростає в 2003 році він становив 0,974, в 2004 році порівняно з 2003 роком зріс на 0,002 і становив 0,976, в 2005 році порівняно з 2004 роком коефіцієнт зріс на 0,024 і становив 1.

Коефіцієнт фінансової залежності зменшується в 2003 році він становив 1,027 , в 2004 році 1,024, тобто зменшився на 0,003, в 2005 році коефіцієнт становив 1 в порівнянні з 2004 роком він зменшився на 0,024.


Список використаної літератури

1.Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997р. № 280/97- ВР

2. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання” від 17 травня 2002р. № 659.

3. Постанова Кабінету Міністрів України “ Про затвердження порядку падання фінансової звітності” від 28 лютого 2000р. № 419.

4. Постанова Кабінету Міністрів України “ Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” від 28 лютого 2002року № 228.

5. Указ Президента України “ Про заходи підвищення ефективності контрольно – ревізійної роботи “ 2000р.

6. Указ Президента України “ Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушення в бюджетній сфері” 2001р.

7. Василик О.Д. Державні фінанси України. Навчальний посібник. - К.: Вища школа. 2000.- 383с.

8. Голяченко О. М., Голяченко А.О. Економіка української охорони здоров’я.

–К.: Знання.-2000.- 146с.

9. Гребенников В. Н.Экономические регуляторы в деятельности больници// Экономика здравоохранения 2002.-№ 11.- С. 11-13.

10. Єпіфанов А. О., Сало І.В., Д’яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України.-К.:Наукова думка. 1999.-301с.

11. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави.- К.: КНТЕУ. 2001.- 309с.

12. Елістер Мачуайр, Джон Гендерсон, Гевін Мукі. Економіка охорони здоров’я.- К.: НІОС.- 1998.-203с.

13. Журавель В.В. Основи менеджменту в системі охорони здров’я.- К.:КНТЕУ.-2000.-125с.

14. Иванова Н.Г., Маковник Т.Д. Казначейская система исполнения бюджетов. – СПб : Питер.-2001.-208с.

15. Казначейська система виконання бюджету / Булгаков С.О., Базанова Н.В., Єрмошенко Л.В. та ін.-К.: КНТЕУ.-2000.-249с.

16. Ковпак Ю.В., Ковпак В. В. та ін. Реформування ситстеми охорони здоров’я. Комсомольське.- 2003 // Главный врач.-2004 № 1.- С. 47-56.

17. Коломис В.Н. Нові аспекти в управлінні коштами Державного бюджету України // Вісник НБУ.- 2001.- № 5 .- С. 41-43.

18. Кораблев В.Н. Методика экономического анализа в учреждениях здравоохранения стационарного типа // Экономика здравоохранения. - 2002.- № 11.- С.17-20.

19. Крамаренко В.И. Механизм функционирования экономических отношений в здравоохранении.- Симферополь.%

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 28

Безкоштовна робота

Закрити

Оцінка джерел надходження капіталу установи та ефективність його використання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.