ЗМІСТ

ВСТУП

1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ КОМЕРЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1.1. Сутність комерційної інформації

1.2. Якісні характеристики комерційної інформації

1.3. Класікація комерційної інформації

2. ОРГПНІЗАЦІЯЗБОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

2.1. Цілі та задачі збору комерційної інформації

2.2. Напрямки збору комерційної інформації

2.3. Методи збору комерційної інформації

3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Цілі та задачі захисту комерційної інформації

3.2. Методи захисту комерційної інформації

3.3. Принципи захисту комерційної інформації

4. АНАЛІЗ РОБОТИ ПАТ ”РЕМБУД” ТА ВДОСКОНАЛЕНННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Загальна характеристика підприємства ПАТ ”Рембуд”

4.2. Економічний аналіз роботи підприємства ПАТ ”Рембуд”

4.3. Маркетингові дослідження ринку

4.4. Аналіз основних складових на підприємстві

4.5. Аналіз по тамі курсовї роботи

4.6. Шляхи вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Вступ

Актуальність теми: ,,Маркетингове забезпечення системи збору та захисту комерційної інформації’’полягає в тому, що в сучасних умовах інформація відіграє вирішальну роль як в процесі економічного розвитку, так і в ході конкурентної боротьби на національному та міжнародному ринках. Конкуренція, що загострилася на ґрунті науково-технічного прогресу, ще в більшій мірі починає "вимивати" з ринку відстаючих.

Отримання необхідної інформації при сприятливих умовах може принести підприємству надприбутки, а її втрата - призвести до непомірних збитків або, навіть, до банкрутства. В даний час на однакових правах діють і збір, і захист комерційної інформації. За допомогою обробки зібраний матеріал змінює свої параметри з кількісних на якісні.

В умовах вдосконалення ринкових відносин значення інформації зростає з неймовірною інтенсивністю. Крилатим став вислів У. Черчілля: "Хто володіє інформацією, той володіє світом". Це висловлювання свідчить про те, що сьогодні інформація перетворилася на специфічний товар, який зараз, як ніколи, коштує дуже дорого.

На думку американського економіста та публіциста Т. Стюарта, першим роком інформаційного віку став 1991 рік. Саме в цей час у США, якщо відобразити динаміку капітальних витрат у графічному вигляді, витрати на придбання промислового обладнання (107 млрд. дол.) і на закупівлю інформаційної техніки (112 млрд. дол.) перетнулися. Відтоді компанії витрачають більше грошей на обладнання, котре необхідне для збору, обробки та поширення інформації, ніж на машини, що призначені для пакування, різання, навантаження тощо.

Складний економічний стан України та загострення політичної боротьби за владу призвели до порушення ряду необхідних умов нормального переходу до ринкової економіки. За високої імовірності недобросовісної конкуренції та промислового шпигунства стає очевидною необхідність забезпечення ефективного захисту власної комерційної інформації на підприємствах всіх форм власності.

Вивченню проблем збору, обробки та захисту комерційної інформації присвячено роботи цілого ряду вітчизняних і закордонних науковців та спеціалістів, а саме: Андріанов В., Гасанов Р., Духов В., Крилов В., Крисін А., Ронін Р., Соколов А., Чернявский А., Черняк Є. Особливе місце питанням розвитку інформації, проблемам розбудови суспільства інформатизації приділено у працях таких зарубіжних і вітчизняних вчених, як Антонов А., Бріллюен Л., Бройдо В., Єленов Б., Маміконов А., Ситник В., Урсул О., Шеннон К., Чистяков В.

Мета куосової роботи провести економічне обґрунтування збору інформації, цілей та методів її вивчення.

Завдання курсової роботи є:

1. Ознайомлення з теоретичними основами комерційної інформації та використання її на підприємстві.

2. Ознайомлення зі загальною характеристикою ПАТ ,,Ребуд’’.

3. Провести аналіз економічної діяльності на підприємстві

4. Провести маркетингові дослідження на підприємстві

5. Вивчення та обґрунтування шляхів покращення маркетингової діяльносості на підприємстві.

Об’єкт дослідження є діяльність підприємства ПАТ ,,Рембуд’’.

Обсяг роботи курсової роботи складається з:таблиці: загальна кількість 9, рис. загальна кількість -2,фінансова звітність підприємства- 3 додатки, картинка з оголошенням підприємства -1, посилань-21джерело.


1. Поняття та види комерційної інформації

1.1. Сутність комерційної інформації

Інформація, що використовується у господарській діяльності підприємств, дістала назву управлінської чи економічної. Так, наприклад, В.Л. Бройдо дає таке визначення економічної інформації: "Економічна інформація - це та інформація, котра виникає при підготовці та в процесі виробничо-господарської діяльності і використовується для управління цією діяльністю", визнаючи, що „інформація в управлінні - це сукупність техніко-економічних, соціально-демографічних та інших відомостей, необхідних для вирішення планово-економічних задач розвитку та функціонування суспільного виробництва та його окремих ланок".

Під комерційною інформацією слід розуміти сукупність відомостей, які знаходяться в володінні, розпорядженні чи користуванні окремих фізичних або юридичних осіб, стосуються їх господарської діяльності та при визначених обставинах можуть принести їм відповідний ефект у натуральному чи вартісному виразі.

Проте слід зазначити, що чистої комерційної інформації, як і будь-якої іншої, бути не може, як не буває чистої економіки, політики, духовного життя тощо. Економіка, котра виступає основою всіх суспільних відносин, нерозривно пов'язана й є їх органічною складовою, тому природно, що комерційна інформація нерозривно пов'язана та взаємодіє з іншими видами інформації.

До комерційної відносять інформацію:

• про ринок;

• про конкурентів;

• про організацію технологічного процесу;

• про організацію збуту, постачання;

• про організацію безпеки на підприємстві та, зокрема, системи захисту комерційної інформації;

• про персонал;

• про структуру управління;

• про основні і оборотні фонди підприємства;

• іншу.

Варто розрізняти комерційну та некомерційну інформацію

Комерційна інформація на підприємстві може набувати рис як фактору, так і ресурсу виробництва. У випадку, коли вона перебуває поза виробництвом, лише створюючи передумови його ефективного здійснення, вона безумовно виступає ресурсом.

Інформація на підприємстві може набувати рис фактора виробництва, якщо вона супроводжує, випереджує чи рухається за матеріальними потоками безпосередньо в процесі виробництва, або ж формує інші інформаційні потоки, що стосуються виробничого процесу. На основі сформованої виробничої програми визначається потрібна для її реалізації кількість, потужність та інші техніко-технологічні характеристики основних засобів, кількість і якість оборотних засобів, а також необхідна чисельність працівників, рівень їх кваліфікації та професійної підготовки.

Комерційна інформація на підприємстві забезпечує реалізацію наступних функцій:

• консолідуюча (забезпечує взаємодію та взаємозв'язок усіх структурних підрозділів підприємства, сприяючи ефективній організації виробництва);

• інноваційна (накопичуючись на матеріальних носіях, сприяє розвитку науково-технічного прогресу, допомагаючи на основі набутого досвіду формувати та впроваджувати прогресивні рішення);

• прогнозуюча (є основою тактичного (оперативного) та стратегічного планування підприємства);

• комунікативна (сприяє формуванню оберненого зв'язку між керуючою та керованою підсистемами, а також між підприємством і його зовнішнім середовищем);

• виробнича (є базою формування обґрунтованих управлінських рішень у сфері формування ринкової пропозиції, збуту продукції та, як наслідок, сприяє отриманню стабільно високих доходів);

• контролююча (забезпечує здійснення постійного контролю за використанням ресурсів підприємства).

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Безкоштовна робота

Закрити

Теоретичні основи комерційної інформації та використання її на підприємстві

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.