ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА, ЇХ СУТНІСТЬ І ВИДИ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЇХ ЗНИЖЕННЯ

РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ РІВНЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І ЗАХОДІВ ЩОДО ЇХ ЗНИЖЕННЯ

РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ВПЛИВ ЇХ НА ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вступ

Витрати на виробництво і реалізацію продукції займають важливе місце у фінансах підприємства. В процесі своєї діяльності підприємство несе грошові витрати, ціль фінансиста зробити так, щоб ці витрати були мінімальними, без збитку для підприємства і покупців. Мета даної курсової роботи дати загальне визначення витрат на виробництво і реалізацію продукції, їх склад, класифікацію. Також будуть розглянуті шляхи зниження витрат, і їх планування.

В даний час у зв’язку з бурхливим зростанням економіки з’являється безліч підходів до планування витрат, їх зниження. Я дав визначення лише основоположних принципів, оскільки більш детальний їх розгляд, тема окремої роботи.

Підприємство в процесі своєї діяльності скоює матеріальні і грошові витрати на просте і розширене відтворювання основних фондів і оборотних коштів, виробництво і реалізацію продукції, соціальний розвиток своїх колективів і ін. В першому розділі будуть дані визначення витрат на виробництво і реалізацію продукції, їх роль і місце у фінансах фірми.

Всі витрати, пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції, промислові підприємства виробляють значно раніше їх відшкодування з виручки за реалізовану продукцію. У зв’язку з цим в підприємства виникає потреба в коштах на купівлю необхідних видів сировини, основних і допоміжних матеріалів, напівфабрикатів, палива, на оплату праці працівників підприємства і ряд інших витрат на виробництво і реалізацію продукції. Джерела засобів для покриття потреби в засобах описані в другому розділі.

Третій розділ включає склад і класифікацію витрат. Виходячи з економічного змісту і цільового призначення витрати підприємства здійснювані в процесі господарської діяльності можна об’єднати в дещо самостійних груп. По-перше, це витрати на відтворювання виробничих фондів; по-друге, витрати на соціально культурні заходи; по-третє, це операційні витрати; по-четверте, витрати на виробництво і реалізацію продукції.

В четвертому розділі йдеться про зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції. Зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції має велике народногосподарське значення. Знижуючи витрати підприємство може інтенсифікувати виробництво, понизити собівартість, понизити ціни на кінцеву продукцію, прискорити оборотність оборотних коштів.

Планування витрат на виробництво і реалізацію продукції описується в п’ятому розділі. Планування, важливо, перш за все, для визначення оптимальної цінової політики підприємства. Необхідною умовою при цьому явилося роздільне планування змінних і постійних витрат і визначення найбільш економічного розміру виробничих запасів.


Розділ 1. Витрати виробництва, їх сутність і види

Сутність витрат виробництва та їх види. У процесі виробництва здійснюються витрати ресурсів, більшість яких купується на ринках і має вартісну форму. Деякі ресурси витрачаються, але по оплачуються. Наприклад, вода з криниці. Вона є для багатьох дарунком природи. Тому витрати — це не просто витрати, а ви­трати ресурсів, що набувають на ринку вартісної форми. У спро­щеному вигляді витратами називають грошове вираження вико­ристання виробничих ресурсів, у результаті якого здійснюється виробництво і реалізація продукції.

Існує декілька підходів до розгляду витрат виробництва.

По-перше, з точки зору всього суспільного виробництва ви­трати виробництва поділяються на витрати суспільства і витрати його первинних ланок – підприємств. З позиції суспільного ви­робництва до витрат належать витрати, що відображені у вартос­ті кінцевої продукції.

Витрати підприємства на виробництво являють собою важли­вий елемент, відтворювального процесу первинної ланки і відтво­рюють у собі витрати підприємства на всі спожиті ресурси на ви­робництво продукції.

По-друге, на рівні підприємства одночасно існує два підходи до визначення витрат виробництва: бухгалтерський та економіч­ний. В економіч-них дослідженнях особливу цінність мають еко­номічні витрати, а в господарській практиці — бухгалтерські витрати. Саме бухгалтерські витрати законодавчо закріплені в законах Про податок нa прибуток підприємств.

У цій темі витрати виробництва розглядаються як категорія мікроекономіки.

При з'ясуванні сутності витрат слід пам'ятати, що їх існуван­ня в економіці зумовлено рідкістю ресурсів і можливістю їх аль­тернативного використання. Якщо для виробництва деякого кон­кретного товару, використано певні ресурси, то це означає, що їх застосування вже неможливе для виробництва якогось іншого товару. Витрати в економіці пов'язані з відмовою від можливості виробництва альтернативних товарів, і послуг. Отже, витрати, які слід ураховувати при прийнятті економічних рішень, - це завжди альтернативні витрати, тобто альтернативна вартість (цінність) ресурсів при найдоцільнішому, альтернативному варі­анті їх застосування. Витрати па оплату ресурсів здійснюються в грошовій формі і часто називаються економічними втратами.

Економічні витрати — це ті виплати, які підприємство повинне зробити, або ті доходи, які підприємство повинно забезпечити постачальнику ресурсів для того, щоб відволікти ці ресурси від використання в альтернативних виробництвах.

Виходячи з цього визначення категорія витрат виробництва, або економічних витрат, належить до мікроекономічного рівня, хоча й не виключений вилив па неї з боку макроекономічних структур.

Припустимо, що за рік роботи підприємство одержало загаль­ний виторг на суму 240 000 грн. Розглянемо підсумовування рахунків з точки зору бухгалтерії.

Сума загального виторгу (гри.) 240000
Амортизація 20 000
Витрати на матеріали 60 000
Втрати на оплату найманої праці 40 000
Комунальні послуги 10000
Загальні (явні) витрати 130 000
Бухгалтерський прибуток 110 000

За цим підрахунком бухгалтерські витрати становлять 130000 грн., а бухгалтерський прибуток - 110 000 гри. Однак цей бухгалтер­ський прибуток не точно відображає економічні результати під­приємницької діяльності, бо в ньому не враховано неявні втрати. А вони становлять вагому частку загальної кількості використаних па підприємстві ресурсів. Використовуючи власні ресурси (основний і оборотний капітал, землю, власну працю та підприємниць­кий хист), підприємець несе неявні виграти, тобто відмовляється від процента (решті) на капітал, ренти від земельної ділянки, за­робітної плати.

У зв'язку з цим розглянемо складові бухгалтерського прибут­ку (цифри довільні).

Бухгалтерський прибуток (гри.) 110000
Втрачений процент 10000
Втрачена земельна рента 2000
Втрачена заробітна плата 40000
Втрачений дохід за підприємницький хист (нормальний прибуток) 10000
Загальні неявні витрати 31 000
Економічні витрати 192000
Економічний прибуток 48000
Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 32

Безкоштовна робота

Закрити

Зниження витрат виробництва

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.