ЗМІСТ

1. Предмет, об’єкт та зміст навчальної дисципліни „Матеріально-технічне забезпечення підприємства”

2. Поняття про норму витрат матеріалів

3. Господарські зв’язки в процесі матеріально-технічного забезпечення

Використана література

1. Предмет, об’єкт та зміст навчальної дисципліни „Матеріально-технічне забезпечення підприємства”

Предметом навчальної дисципліни “Матеріально-технічне забезпечення підприємства” є сукупність методів, способів та прийомів безперебійного забезпечення підприємства сировиною, матеріалами, готовими виробами тощо.

Об’єктом вивчення навчальної дисципліни “Матеріально-технічне забезпечення підприємства” є підприємство як логістична система, тобто як така, що інтегрує інформаційний та матеріальний потоки.

Змістом дисципліни є:

вивчення сутності матеріально-технічного забезпечення, методів управління виробничими запасами, нормування матеріальних ресурсів у виробничому процесі;

економічне обґрунтування прийняття рішень щодо більш ефективного та раціонального використання матеріальних ресурсів на підприємстві;

розгляд форм господарських зв’язків між підприємством та постачальниками; методів організації потоків матеріальних ресурсів на підприємстві.

Важливим завданням дисципліни „МТЗ підприємства" є розуміння взаємозв’язку матеріально-технічного забезпечення з результатами діяльності підприємства. Ця дисципліна розглядає ефективні методи організації забезпечення підприємства матеріальними ресурсами та заходи щодо їх ефективного використання.


2. Поняття про норму витрат матеріалів

Норма витрати - це планово визначені величини витрати матеріальних ресурсів, які встановлюються на одиницю продукції, з врахуванням рівня техніки і організації виробництва і передбачають матеріалів не вище мінімального рівня виробничого

Виходячи з економічного змісту норми як планової величини, її можна охарактеризувати так:

норма - величина динамічна, вона змінюється в результаті удосконалення організаційно-технічних та економічних умов виробництва;

поняття норма витрати пов’язане із дотриманням встановлених вимог щодо якості продукції;

норма встановлюється не на досягнутий, а на планований організаційно-технічних умов виробництва продукції; в ній відображати кращі досягнення вітчизняного і світового виробництва і мати тенденцію до зниження без втрат якості продукції.

при впровадженні норми, яка встановлена на раціональній основі, забезпечується відповідна економія порівняно з фактичною (питомою) витратою в розрахунку на одиницю продукції.

У ринкових умовах потреба в нормах витрати зберігається, так як зберігається значення норми як важеля регулювання ресурсоспоживання на підприємстві. В таких умовах норма витрати все більше має значення нормативно-технічного документу (стандарту), який є носієм інформації про прогрес у споживання матеріальних ресурсів.


3. Господарські зв’язки в процесі матеріально-технічногозабезпечення

Поставка матеріальних ресурсів здійснюються через господарські зв’язки.

Господарські зв’язки представляють собою сукупність економічних, організаційних та правових взаємовідносин, які виникають між постачальниками та споживачами матеріальних ресурсів. Раціональна система господарських зв’язків передбачає мінімізацію витрат виробництва та обігу; повну відповідність кількості, якості та асортименту поставленої продукції потребам виробництва; своєчасність та комплектність її надходження.

Важливе значення має вибір раціональних видів господарських зв’язків з постачальниками необхідної продукції. При виборі того чи іншого виду господарських зв’язків доводиться керуватися сукупністю різних факторів, серед яких суттєвими є:

обсяг споживання конкретного виду продукції;

ступінь застосування певного виду продукції на інших підприємствах регіону;

стійкість споживання певної продукції на підприємстві;

кількість та розміщення виробників певного виду продукції;

надійність роботи виробників певної продукції, їх можливості у швидкому реагуванні на зміну попиту та вимог до режиму поставок;

період, протягом якого зберігаються споживчі властивості певного різновиду продукції;

наявність і розміщення посередницьких постачальницьких організацій.

Господарські зв’язки між підприємствами можна класифікувати за такими ознаками: за масштабом дії; за тривалістю дії; за номенклатурою матеріальних ресурсів; за формами постачання підприємств-споживачів.

За масштабом дії: міжгалузеві, внутрішньогалузеві, міжнародні.

За тривалістю дії: господарські зв’язки з поставки продукції поділяються на тривалі, короткотермінові, разові.

Тривалі господарські зв’язки - це зв’язки, які встановлюються і діють без змін більше року. Всі господарські зв’язки, що встановлюються терміном до одного року і змінюються за кварталами або півріччям, відносяться до короткотривалими. Господарські зв’язки, що встановлюються тільки для однієї поставки - є разовими.

За формою постачання господарські зв’язки поділяються на прямі і опосередковані.

При прямих зв’язках встановлюються безпосередні взаємовідносини між виробником і споживачем, при яких продукція рухається від місця виробництва до місця споживання без посередників.

Опосередковані зв’язки здійснюються між постачальниками і споживачами через спеціалізовані підприємства, що є посередниками.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Матеріально технічне забезпечення

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.